Förordning (1988:1580) med instruktion för statens arbetsgivarverk

SFS nr
1988:1580
Departement/myndighet
Civildepartementet LS
Utfärdad
1988-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:517
Upphävd
1989-07-01

Uppgifter

1 § Statens arbetsgivarverk är central förvaltningsmyndighet dels för
förhandlingar i och samordning av frågor som rör reglering av
förhållandet mellan offentlig arbetsgivare och arbetstagare när det
gäller anställnings- och arbetsvillkor som fastställs under medverkan av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, dels för
arbetsgivarpolitiken inom statsförvaltningen.

Om verkets uppgifter som företrädare för staten och för vissa
icke-statliga arbetgivare föreskrivs närmare i särskilda bestämmelser.

2 § Verket skall särskilt

1. samordna formerna för de statliga myndigheternas verksamhet i frågor
om förhandlingar och information enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet,

2. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter i frågor som rör
förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare hos staten
och även samordna sådana föreskrifter som meddelas av någon annan
statlig myndighet och som har giltighet utanför den myndigheten,

3. inom sitt verksamhetsområde hålla kontakt med statliga myndigheter
och svara för sådan information, rådgivning och utbildning som
myndigheterna behöver i sin egenskap av arbetsgivare,

4. i arbetstvister företräda staten som arbetsgivare i enlighet med vad
som föreskrivs särskilt,

5. följa förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt samt vid behov
samarbeta i lämpliga former med motsvarande kommunala och enskilda
organ.

3 § Verket skall meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av
kollektivavtal som verket har slutit och som rör arbetstagare hos
staten.

Verket skall på begäran av statliga myndigheter avge yttrande om
tillämpningen av kollektivavtal som någon annan statlig myndighet än
verket har slutit.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även när verket
eller annan myndighet på annat sätt än genom kollektivavtal enhetligt
reglerar anställnings- och arbetsvillkor för arbetstagare hos staten.

4 § Verket får till andra statliga myndigheter lämna över uppgifter som
annars skulle handläggas av verket.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på arbetsgivarverket
med undantag av 13 och 18 §§.

Myndighetens ledning

6 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 § Verkets styrelse består av högst 19 ledamöter, generaldirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med de uppgifter som
styrelsen bestämmer.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och generaldirektören samt minst
sju av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 § Inom verket finns två avdelningar, en förhandlingsavdelning och en
avdelning för utredning och utveckling, samt de enheter i övrigt som
verket bestämmer.

Förhandlingsavdelningen leds av en förhandlingschef och avdelningen för
utredning och utveckling av en förhandlingsdirektör.

9 § Styrelsen utser förhandlingsdelegationer för olika sektorer av
verksamhetsområdet till det antal och med de uppgifter som styrelsen
bestämmer.

Personalansvarsnämnd

10 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
— av förhandlingschefen, chefen för avdelningen för utredning och
utveckling, chefen för personalenheten, verkets chefsjurist och två
företrädare för verkets personalförening.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen skall fatta beslut

1. om myndighetens anslagsframställning och årsbokslut,

2. i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelse och
revisionsrapporter,

3. om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller
landstingskommuner,

4. i förhandlingsfrågor och andra arbetsgivarpolitiska frågor av
principiell natur eller större ekonomisk betydelse,

5. i frågor om avbrytande av förhandling om slutande av kollektivavtal,

6. i frågor om lockout eller annan stridsåtgärd.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter.
Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller
annars av större vikt.

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören samt
minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

Tjänstetillsättning m.m.

13 § Generaldirektören och förhandlingschefen förordnas av regeringen
för en bestämd tid.

Tjänster som chef för avdelningen för utredning och utveckling samt
chefsjurist tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

Verket får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till
ansökan.

14 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

15 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

Finansiering

16 § För medverkan i förhandlingsarbete för postverket, statens
järnvägar, televerket, luftfartsverket, sjöfartsverket, statens
vattenfallsverk, domänverket och affärsverket FFV skall
arbetsgivarverket få ersättning från myndigheten.

Arbetsgivarverket skall också, om det inte finns särskilda skäl mot det,
ta ut ersättning för sådant biträde åt icke statliga arbetsgivare som
grundar sig på något annat än en lag eller ett särskilt beslut av
riksdagen.

När arbetsgivarverket i en arbetstvist företräder en myndighet vid
domstol enligt 1 och 9 §§ förordningen (1976:1021) om statliga
kollektivavtal m.m. skall myndigheten ersätta verket för dess
kostnader.

Överklagande

17 § Verkets beslut i fråga som enligt avtal skall avgöras av
arbetsgivaren får inte överklagas.

Bisysslor

18 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om
cheferna för de två avdelningarna och chefsjuristen.