Förordning (1988:1582) med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen

SFS nr
1988:1582
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:820
Upphävd
1992-07-01

Uppgifter

1 § Näringsfrihetsombudsmannen har till uppgift att främja en från
allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringsliv och offentlig
verksamhet samt fullgöra de övriga uppgifter som följer av
konkurrenslagen (1982:729) och 12 § lagen (1956:245) om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden.

2 § Näringsfrihetsombudsmannen skall särskilt

1. följa koncentrationsprocesser i näringslivet och ägna uppmärksamhet
åt konkurrensbegränsande förfaranden som marknadsdominerande företag
tillämpar,

2. pröva konkurrensbegränsningar, som är av betydelse för större
konsumentintressen eller påverkar konkurrensförhållanden inom en hel
näringsgren eller på ett påtagligt och avgörande sätt försvårar eller
hindrar någons näringsutövning,

3. granska olika former av etableringshinder,

4. uppmärksamma samhällsåtgärder som får olämpliga konkurrensbegränsande
effekter och, där så behövs, verka för att inslag som onödigtvis
begränsar konkurrensen undviks,

5. i lämplig omfattning informera näringsidkare och andra berörda om
avgöranden i konkurrensärenden samt i övrigt främja kännedom om
konkurrensens betydelse.

3 § På begäran av en näringsidkare kan näringsfrihetsombudsmannen, om
särskilda skäl föreligger, meddela besked huruvida en
konkurrensbegränsning, som näringsidkaren avser att genomföra, enligt
ombudsmannens bedömande har skadlig verkan. Ett sådant besked är inte
bindande för ombudsmannen vid en senare prövning av
konkurrensbegränsningen, om nya omständigheter har tillkommit eller om
någon annan särskild anledning föreligger.

4 § Näringsfrihetsombudsmannen bör samråda med konsumentverket och
konsumentombudsmannen samt med de myndigheter som avses i lagen
(1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
näringsfrihetsombudsmannen med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11–13
och 20–22 §§.

Bestämmelserna i 30 § verksförordningen tillämpas dock endast i
administrativa ärenden.

Myndighetens ledning

6 § Näringsfrihetsombudsmannen är chef för myndigheten.

Organisation

7 § Hos näringsfrihetsombudsmannen finns en ställföreträdande
näringsfrihetsombudsman.

Vidare finns rotlar med uppgifter som näringsfrihetsombudsmannen
bestämmer.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) tillämpas på
näringsfrihetsombudsmannen endast i administrativa ärenden.

Personalansvarsnämnden

9 § Myndighetens personalansvarsnämnd består — förutom av
näringsfrihetsombudsmannen och personalföreträdarna — av
ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen och chefen för den rotel
där administrativa frågor handläggs.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är
närvarande. När ärenden av större vikt handläggs i nämnden, skall om
möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Ärendenas handläggning

10 § Näringsfrihetsombudsmannen avgör ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av näringsfrihetsombudsmannen får
de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller särskilda beslut. Uppdrag att föra talan vid
marknadsdomstolen får dock lämnas endast till tjänsteman som är jurist.

Andra stycket första meningen gäller inte föreskrifter.

11 § Ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen och rotelcheferna
skall om möjligt vara närvarande vid föredragning och avgörande av

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. viktigare frågor i övrigt.

12 § Innan näringsfrihetsombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om
prövning enligt 2 § konkurrenslagen (1982:729), skall den som avses med
ansökan få tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande
fall eller om annars särskilda skäl föreligger.

13 § Ett föreläggande enligt 11 § konkurrenslagen (1982:729) skall
avfattas skriftligen och undertecknas av näringsfrihetsombudsmannen
eller ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen.

Föreläggandet skall delges den till vilken det riktas. Delgivning får
dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det
finns skäl att anta att den sökte avvikit eller i övrigt håller sig
undan.

Föreläggandet godkänns genom att den till vilken det riktas undertecknar
och tillställer näringsfrihetsombudsmannen en förklaring att han
godkänner det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet. Ett
godkännande som tecknas på en annan handling än föreläggandet gäller
endast om det klart framgår vilket föreläggande som avses.

Tjänstetillsättning m.m.

14 § Näringsfrihetsombudsmannen förordnas av regeringen för en bestämd
tid.

Ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen förordnas av regeringen för
en bestämd tid. Det sker efter anmälan av näringsfrihetsombudsmannen.

Andra tjänster tillsätts av näringsfrihetsombudsmannen.

Bisysslor

15 § Besked om bisysslor enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av näringsfrihetsombudsmannen
även i fråga om ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen.