Förordning (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden

SFS nr
1988:1584
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1039
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1516

Uppgifter

1 § Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt
resegarantilagen (1972:204) skall tas i anspråk.

Organisation m.m.

2 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i resegarantilagen
(1972:204).

Hos nämnden finns sekreterare som biträder med beredningen av ärenden
enligt vad nämnden närmare bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på resegarantinämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut och

35 § om överklagande. Förordning (2006:1516).

4 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:232).

Ärendenas handläggning

5 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning finns i
resegarantilagen (1972:204).

6 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på sekreterare
eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller
i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt
11 § tredje stycket resegarantilagen (1972:204) inte behöver föredras.

Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende.

7 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokollet justeras av
ordföranden.

8 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

Anställningar m.m.

9 § Föreskrifter om förordnande av ordförande, andra ledamöter och
ersättare i nämnden finns i resegarantilagen (1972:204). Förordnandena
ges för en bestämd tid.

10 § Sekreterare utses av nämnden.

Överklagande

11 § Nämndens beslut i ärenden om säkerhet enligt
resegarantilagen (1972:204) får inte överklagas.
Förordning (2006:1516).

Övergångsbestämmelser

2006:1516

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.