/r1/ Förordning (1988:1585) med instruktion för statens förhandlingsnämnd;

SFS nr
1988:1585
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS1990:182
Upphävd
1990-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Förhandlingsnämnden har till uppgift att

1. efter uppdrag av regeringen eller chef för departement föra
förhandlingar med kommun, landstingskommun eller annan icke-statlig
huvudman enligt särskilda direktiv,

2. efter uppdrag av markförvaltande myndighet föra förhandlingar om att
överlåta statens mark till kommun eller landstingskommun för
samhällsbyggnadsändamål.

Överenskommelse, som träffas av nämnden, skall underställas regeringen
för prövning, om regeringen inte bestämmer annat.

2 § Nämnden skall särskilt

1. verka för enhetliga villkor inom likartade avtalsområden,

2. följa tillämpningen och iakttaga verkningarna av avtal som berör
nämndens verksamhet,

3. handlägga frågor om tolkning av avtal som rör nämndens verksamhet, om
detta inte skall göras av annan myndighet eller frågan är av sådan art
att den bör avgöras av regeringen,

4. i god tid underställa regeringen fråga om avtal skall sägas upp,

5. förbereda förhandlingar, som kan bli nödvändiga, om avtal sägs upp,

6. svara för nödvändig samordning vid civila myndigheters handläggning
av ärenden som gäller förvärv av mark från kommun eller överlåtelse av
statlig eller kyrklig mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål.

3 § Nämnden skall på begäran av en myndighet hjälpa den i frågor om
överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun för
samhällsbyggnadsändamål.

Nämnden får på begäran av myndighet, i mån av tillgång på personal,
hjälpa till vid förhandling i annat ärende som rör nämndens verksamhet.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statens
förhandlingsnämnd med undantag av 18-21 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Överdirektören är chef för nämnden.

/r3/ Styrelsen

6 § Nämndens styrelse består av ordförande, en vice ordförande och högst
tre andra ledamöter. Överdirektören är ordförande.

För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare.

/r3/ Organisation

7 § Vid nämnden finns ett kansli.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. förhandlingsfrågor av principiell natur eller större ekonomisk
betydelse,

2. sådana frågor som anges i 19 § verksförordningen.

/r3/ Ärendenas handläggning

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för
att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

10 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

11 § Överdirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av överdirektören, får de avgöras
av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut.

/r3/ Tjänstetillsättning m.m.

12 § Tjänsten som överdirektör tillsätts av regeringen.

Tjänst som förhandlingsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av
överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

13 § Styrelsens vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för
dem förordnas av regeringen för en bestämd tid.

14 § Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

/r3/ Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden i fråga om den som
är förhandlingsdirektör.