Lag (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

SFS nr
1988:1597
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1988-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:652
Upphävd
2018-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1055

1 § Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor
(reaktorinnehavare) ska betala en avgift till staten enligt
denna lag som ett bidrag till kostnader för

1. avveckling av forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik
med isotopcentralen IC, neutronforskningslaboratoriet och
övriga tillhörande byggnader,

2. avveckling av kraftvärmereaktorn i Ågesta,

3. avveckling av

a) det aktiva centrallaboratoriet ACL,

b) fläktanläggningen ACF,

c) bränslelaboratoriet HCL,

d) Van de Graaff-anläggningen,

e) förbränningsanläggningen HA,

f) dekontamineringsanläggningen DK,

g) behandlingsanläggningen HM,

h) förvaringsanläggningen FA,

i) bergrumslagret AM,

j) det aktiva tråget AT,

k) tank- och siloanläggningen TS,

l) hallen för aktivt avfall AU,

m) f.d. uranförrådet UF,

n) avfallsskjulen AS 1–4,

o) upplagsplatsen UA för fast aktivt avfall,

p) indunstaren ID för aktivt avfall, och

q) kulvertsystemet för vätskeformigt aktivt avlopp från
anläggningarna i 1 och a–p,

4. hantering och slutförvaring av kärnavfall, kärnämne och
annat radioaktivt avfall som före den 30 juni 1991 har
genererats till följd av kärnteknisk verksamhet i eller
förvarats vid de kärntekniska anläggningar som aves i 1–3,

5. hantering och slutförvaring av

a) kärnbränsle från forskningsreaktorn R1 i Stockholm,

b) kärnbränsle från kraftvärmereaktorn i Ågesta, och

c) de bränsleelement från forskningsreaktorn R2 i Studsvik som
den 30 juni 1991 fanns i anslutning till reaktorn,

6. återställning enligt lag av anläggningen i Ranstad till
följd av tidigare bedriven kärnteknisk verksamhet, och

7. åtgärder som enligt lag är nödvändiga till följd av
verksamhet som avses i 1–6. Lag (2011:1054).

2 § Har upphävts genom lag (2011:1054).

3 § Avgiften är 0,3 öre för varje levererad kilowattimme
elström.

Avgiften ska betalas till den myndighet som regeringen
bestämmer.

Bestämmelser om hur avgiftsmedlen ska förvaltas finns i lagen
(2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Lag (2011:1054).

4 § Avgifter som har betalats enligt denna lag får användas
för att ersätta kostnader för verksamheter och åtgärder som
avses i 1 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om användningen.
Lag (2011:1054).

5 § Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet till en verksamhet som avses i 1 § ska till den
myndighet som regeringen bestämmer lämna kostnadsberäkningar
för verksamheten och åtgärder som avses i 1 § och andra
uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra
sina uppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

En reaktorinnehavare ska till den myndighet som regeringen
bestämmer lämna uppgifter om sin planerade leverans av
elström.

Regeringen får meddela föreskrifter om vad som ska ingå i en
kostnadsberäkning som avses i första stycket. Lag (2011:1054).

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer får förelägga en
reaktorinnehavare eller den som har tillstånd enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet till en verksamhet som
avses i 1 § att vidta de åtgärder som behövs för
verkställigheten av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

Ett föreläggande får förenas med vite. Lag (2011:1054).

7 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter
sina skyldigheter enligt 5 § genom att lämna oriktig uppgift
döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i
brottsbalken. Lag (2011:1054).

8 § Ett beslut om föreläggande enligt 6 § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Lag (2011:1054).

Övergångsbestämmelser

1995:1545

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Behållningen av de avgifter som inbetalats före ikraftträdandet
skall föras över till Kärnavfallsfonden för förvaltning enligt denna
lag.

2008:241

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Ett medgivande enligt 5 § som Statens kärnkraftinspektion
har givit före den 1 juli 2008 ska för tid därefter anses ha
givits av Strålsäkerhetsmyndigheten.