Förordning (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

SFS nr
1988:1598
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1988-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:161
Upphävd
2018-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:115

Avgiftsbetalning

1 § Avgift enligt lagen (1988:1597) om finansiering av
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska betalas
kvartalsvis till Kärnavfallsfonden senast en månad efter varje
kalenderkvartals utgång. Förordning (2012:115).

Kostnadsberäkning

2 § I den kostnadsberäkning som avses i 5 § första stycket
lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst
radioaktivt avfall m.m. ska följande kostnader anges:

1. den förväntade totala kostnaden för verksamhet och åtgärder
som avses i 1 § samma lag, och

2. de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av
de tre närmast kommande kalenderåren för

a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall
och kärnämne som inte ska användas igen,

b) avställnings- och servicedrift, specificerat för varje
kärnteknisk anläggning, och

c) rivning samt mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall
från rivningen, specificerat för varje anläggning.
Förordning (2012:115).

3 § Kostnadsberäkningen ska lämnas till
Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 7 januari varje år.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge den som är betalningsskyldig
enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av
visst radioaktivt avfall m.m. tillfälle att yttra sig över
kostnadsberäkningen. Förordning (2012:115).

Uppgifter om planerade elleveranser

4 § Sådana uppgifter om planerade leveranser av elström som
avses i 5 § andra stycket lagen (1988:1597) om finansiering av
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska lämnas till
Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 7 januari varje år och
avse de kommande tre kalenderåren. Förordning (2012:115).

Användning av fonderade medel

5 § Med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt denna
förordning ska Strålsäkerhetsmyndigheten besluta hur och i
vilken utsträckning de avgiftsmedel som har fonderats enligt
lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst
radioaktivt avfall m.m. får användas för de kostnader som en
tillståndshavare enligt 1 § samma lag förväntas få under det
kommande kalenderåret. Medlen får användas endast för
kostnader som avser verksamheter eller åtgärder som ingick i
den senaste kostnadsberäkningen. Förordning (2012:115).

6 § Kärnavfallsfonden ska på Strålsäkerhetsmyndighetens
begäran betala ut fondmedel för den beslutade användningen.
Utbetalningen ska göras förskottsvis för varje kalenderkvartal
som medlen avser. Förordning (2012:115).

7 § Den som har fått medel ur Kärnavfallsfonden utbetalda till
sig ska senast den 28 februari varje år redovisa till
Strålsäkerhetsmyndigheten hur de medel som har tagits emot
under föregående kalenderår har använts.
Förordning (2012:115).

8 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska revidera hur utbetalade
fondmedel har använts och besluta att de medel som inte har
använts ska betalas tillbaka till Kärnavfallsfonden eller
avräknas mot kommande utbetalningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta att den som har tagit
emot utbetalningar enligt 6 § ska kompensera Kärnavfallsfonden
för förlorad avkastning på medel som inte har använts.
Förordning (2012:115).

Kontroll och rapportering

9 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska

1. kontrollera att beslutade avgifter har betalats in,

2. senast den 1 februari varje år underrätta Kärnavfallsfonden
om samtliga planerade och prognostiserade inbetalningar till
och utbetalningar från fonden, och

3. för varje kalenderår lämna en sammanfattning till
regeringen över fondens förändringar och användningen av
utbetalda medel. Förordning (2012:115).

10 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 september varje
år till regeringen anmäla om avgiftsbeloppet enligt 3 § lagen
(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt
avfall m.m. behöver ändras. Förordning (2012:115).

Förelägganden och dispenser

11 § Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som avses i 6 §
lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst
radioaktivt avfall m.m. Förordning (2012:115).

12 § Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta om dispens från en
bestämmelse om tidsfrist i 1, 3, 4 eller 7 §, om det kan ske
utan att syftet med bestämmelsen motverkas.
Förordning (2012:115).

Bemyndigande

13 § Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om
verkställighet av 2, 4 och 5 §§. Förordning (2012:115).

Överklagande

14 § Strålsäkerhetsmyndighetens beslut enligt 5, 8 och 12 §§
får överklagas till regeringen. Besluten gäller omedelbart om
inte något annat bestäms. Förordning (2012:115).

Övergångsbestämmelser

2012:115

1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.

2. För kostnadsberäkningar som ska lämnas under 2012 gäller 3 §
i sin äldre lydelse.

3. Uppgifter om planerade leveranser av elström enligt 4 § ska
lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten första gången den 1 maj
2012.

4. Redovisning enligt 7 § ska göras första gången senast den
28 februari 2013.

5. Underrättelse enligt 9 § 2 ska göras första gången senast
1 maj 2012.