/r1/ Förordning (1988:160) om betalningsvillkor vid kreditköp;

SFS nr
1988:160
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS1989:217

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller, med de undantag som följer av andra
stycket, betalningsvillkor vid kreditköp av vara eller tjänst som är
avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och krediten lämnas till konsument
av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.

Förordningen gäller inte vid försäljning av fast egendom, byggnad på
annans mark, husbyggsats, rättigheter, aktier eller andra värdepapper,
lastbilar och bussar med en totalvikt som överstiger 1 800 kg.

Förordningen gäller inte heller vid tjänst som avser uppförande av
byggnader för bostadsändamål eller annat arbete som den som uppför
byggnaden har åtagit sig att utföra i samband därmed.

2 § Med kreditköp avses köp vid vilket säljaren lämnar köparen anstånd
med någon del av betalningen eller vid vilket någon del av betalningen
erläggs med belopp som köparen får låna av säljaren eller av annan
kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren.

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalning som vederlag för
nyttjande föreligger ändå kreditköp, om det är avsett att den till
vilken varan lämnas ut skall bli ägare till denna.

/r3/ Betalningsvillkor vid kontoköp

3 § En kreditgivare är skyldig att gentemot en kontohavare tillämpa
följande betalningsvillkor. Kontohavaren skall varje månad betala minst
60 % av det kreditbelopp som har tagits i anspråk för kontoköp den
närmast föregående månaden. Vidare skall kontohavaren varje månad betala
minst 10 % av den övriga kontoskuld som fanns vid utgången av den
närmast föregående månaden eller, om skulden skall betalas i annuiteter,
varje månad betala ett belopp som är beräknat så att skulden skall vara
betald inom tio månader från den månad då köpet skedde. Betalningsfri
månad får inte medges.

Kreditgivaren får i betalningsvillkoren medge att återbetalningen enligt
första stycket andra meningen minskas med belopp som betalats kontant
vid köpetillfället. Förordning (1989:217).

/r3/ Betalningsvillkor vid försäljning av motorfordon

4 § En säljare får inte lämna ut ett sålt motorfordon, om inte köparen
betalat honom minst 60 % av köpesumman (kontantinsats) och förbundit
sig att betala återstoden (kreditbeloppet) inom 12 månader (kredittid).
Om köparen enligt avtalet skall lämna ett begagnat motorfordon som del
av betalningen får värdet av detta fordon räknas in i kontantinsatsen.
Fordonet skall värderas enligt god sed på marknaden.

Som kontantinsats anses inte betalning med medel som köparen får låna av
säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan
denne och säljaren. Om betalning av kreditbeloppet sker med medel som
här avses får säljaren inte lämna ut fordonet, om inte köparen förbundit
sig att betala tillbaka skulden inom 12 månader.

Kredittiden räknas från utgången av den månad då säljaren lämnade ut
fordonet. Kredittiden får inte förlängas efter det att fordonet har
lämnats ut. Förordning (1989:217).

/r3/ Betalningsvillkor vid andra kreditköp

5 § En säljare får inte lämna ut en såld vara, om inte köparen betalat
honom minst 60 % av varans kontantpris och förbundit sig att betala
återstoden (kreditbeloppet)

1. inom 12 månader om kreditbeloppet inte är högre än 10 000 kronor,

2. inom 18 månader om kreditbeloppet överstiger 10 000 kronor men inte
är högre än 50 000 kronor eller

3. inom 36 månader om kreditbeloppet överstiger 50 000 kronor.

Bestämmelserna i första stycket om betalning av kreditbelopp tillämpas
på motsvarande sätt i fråga om tjänst.

Betalningen skall ske minst en gång varje kvartal. Betalningarna skall
fördelas lika över kredittiden. Om köparen enligt avtalet skall lämna en
begagnad vara som del av betalningen får värdet av denna vara räknas in
i kontantinsatsen. Varan skall värderas enligt god sed på marknaden.

Som kontantinsats anses inte betalning med medel som köparen får låna av
säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan
denne och säljaren. Om betalning av kreditbeloppet sker med medel som
här avses får varan inte lämnas ut, om inte köparen förbundit sig att
betala tillbaka skulden inom den tid som anges i första stycket.

Kredittiden räknas från utgången av den månad då säljaren lämnade ut
varan eller fullgjorde tjänsten. Kredittiden får inte förlängas efter
denna tidpunkt. Förordning (1989:217).

/r3/ Tillsyn m. m.

6 § I fråga om betalningsvillkor vid kontoköp skall bankinspektionen se
till att bestämmelserna efterlevs av sådana kreditgivare som står under
inspektionens tillsyn.

Beträffande verksamhet enligt första stycket som inte står under
bankinspektionens tillsyn skall konsumentverket se till att
bestämmelserna efterlevs.

I fråga om övriga betalningsvillkor skall kommerskollegium se till att
bestämmelserna i denna förordning efterlevs.

7 § Den som omfattas av bestämmelserna i denna förordning är skyldig
att, efter anmodan av myndighet som anges i 6 §, lämna de upplysningar
och förete de handlingar som behövs för tillsynen. Om så inte sker får
myndigheten förelägga vite.

8 § Om det finns särskilda skäl får konsumentverket medge undantag från
bestämmelserna i 3 § och kommerskollegium från bestämmelserna i 4 och 5
§§.

9 § Den som lämnar ut en vara i strid mot bestämmelserna i denna
förordning skall böta en tiondel av varans värde, dock lägst 1 000
kronor och högst 10 000 kronor. Den som på annat sätt bryter mot
bestämmelserna i denna förordning skall dömas till böter, om gärningen
inte är ringa.

10 § Kommerskollegium får meddela ytterligare föreskrifter beträffande
bestämmelserna i 4 och 5 §§.

Övergångsbestämmelser

1988:160

1. Denna förordning träder i kraft den 28 april 1988 och gäller tills
vidare, dock längst till utgången av år 1989.

2. Om ett kontoavtal som har ingåtts före ikraftträdandet innehåller
betalningsvillkor som medger en lägre återbetalning än enligt 3 § skall
kreditgivaren snarast möjligt ändra betalningsvillkoren eller häva
avtalet. De äldre betalningsvillkoren får dock tillämpas i fråga om
kontoköp som skett innan villkoren ändrats.

3. Förordningen gäller inte köp som har skett före ikraftträdandet.