Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1609) till kreditinstituten om statligt stöd till näringsliv et;

SFS nr
1988:1609
Departement/myndighet
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1988-12-19

Riksrevisionsverket föreskriver följande med stöd av 20 § förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

1 § Kreditinstituten skall på av riksrevisionsverket fastställd blankett
“Garantiuppgift från kreditinstitut” löpande månadsvis underrätta
riksrevisionsverket om utbetalning av statligt garanterat lån samt hur
stor andel av lånet som garanteras av staten. Vidare skall
kreditinstituten varje år snarast efter den 30 juni och den 31 december
på samma sätt underrätta riksrevisionsverket om utestående låneskuld på
statligt garanterade lån per den 30 juni och den 31 december.
Kreditinstituten skall på blanketten också ange clearingkod och
lånenummer.

2 § Flyttning av lån mellan kreditinstituten skall rapporteras till
riksrevisionsverket på blanketten “Flyttning av lån (byte av
kreditinstitut)”. På blanketten skall anges datum för flyttning av lån
så att en avstämning och ett riktigt avgiftsuttag kan göras. Blankett
rekvireras från riksrevisionsverket eller garantiförvaltande myndighet.

3 § Kreditinstituten skall snarast efter det att ett lån mot statlig
garanti återbetalts rapportera detta till riksrevisionsverket. Detta
skall göras på blankett “Garantiavgift från kreditinstitut” varvid
utestående låneskuld per ett visst datum sätts till noll.

4 § Ovanstående uppgifter från kreditinstituten kan skickas på av
riksrevisionsverket godkänt databärande medium i stället för på
blankett.