Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

SFS nr
1988:1614
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1333

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter

inkomst och förmögenhet som Sverige och Bulgarien undertecknade den 21
juni 1988 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av
bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 23
punkt 1 i avtalet.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1333).

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige och Folkrepubliken Bulgarien för att
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet