Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

SFS nr
1988:177
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1330

1 § Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och
Tyska Demokratiska Republiken om reglering av
förmögenhetsrättsliga frågor.

Ersättning som betalas på grund av avtalet ska vid
inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för
mottagaren. Lag (2011:1330).

Övergångsbestämmelser

1988:177

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Den tillämpas dock
även på ersättningar som har utbetalats dessförinnan.