/r1/ Domkapitelslag (1988:181);

SFS nr
1988:181
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS1992:301
Upphävd
1993-01-01

/r3/ Domkapitlet och dess uppgifter

1 § I varje stift skall det finnas ett domkapitel.

Domkapitlet skall utföra de uppgifter som enligt lagen (1982:942) om
svenska kyrkan eller annan författning ankommer på det.

/r3/ Ledamöter och suppleanter

2 § Domkapitlet består av följande ledamöter:

1. biskopen som ordförande,

2. domprosten som vice ordförande,

3. en präst vald av stiftets präster,

4. tre lekmän valda av stiftsfullmäktige.

I domkapitlet i Uppsala stift får ärkebiskopen i den utsträckning han
finner det lämpligt sätta den biträdande biskopen i stiftet i sitt
ställe som ledamot och ordförande.

Vid förhinder för eller uppkommen ledighet efter biskopen eller
domprosten, får domkapitlet för en viss tid eller ett visst ärende som
ledamot adjungera den som har anställning som präst i stiftet.

För ledamöter enligt första stycket 3 och 4 skall det finnas lika många
suppleanter. De utses på samma sätt som ledamöterna.

Vid handläggning av de ärenden som enligt 16 § lagen (1982:942) om
svenska kyrkan och 42 § första stycket prästanställningslagen (1988:184)
ankommer på domkapitlet, skall dess sekreterare ingå som ledamot. Lag
(1991:1777).

/r3/ Sekreteraren

3 § För domkapitlet skall det finnas en sekreterare. Stiftsstyrelsen
förordnar sekreteraren efter yttrande av domkapitlet.

Behörig att vara domkapitlets sekreterare är den som är medlem av
svenska kyrkan och har avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen.

/r3/ Personal och lokaler m. m.

4 § Stiftssamfälligheten skall tillhandahålla domkapitlet sekreteraren
och annan personal, kontorslokaler, inventarier, materiel samt det som i
övrigt behövs för att domkapitlet skall kunna fullgöra sina uppgifter.

/r3/ Valbarhet

5 § Valbar till prästledamot eller suppleant för denne är den som
innehar en anställning som präst inom stiftet.

Valbar till lekmannaledamot eller suppleant för denne är den som är
folkbokförd inom stiftet, är medlem av svenska kyrkan och som är myndig
på valdagen.

Om en ledamot eller suppleant inte längre är valbar, upphör hans uppdrag
genast. Lag (1991:1777).

/r3/ Valet av prästledamot och suppleant för denne

/r4/ Rösträtt vid valet

6 § Rösträtt vid val av prästledamot och suppleant för denne har den
präst som innehar en anställning som präst inom stiftet och som är
behörig att utöva prästämbetet.

/r4/ Valperiodens längd m. m.

7 § Valet av prästledamoten och dennes suppleant gäller för en tid av
sex år räknat från och med den 1 januari året efter det år valet har
skett. Valet sker vid möte med stiftets präster inför biskopen som
valförrättare. Kan inte möte med stiftets präster sammankallas före en
valperiods utgång, får valet förrättas på det sätt som anges i andra
stycket.

Om ledamoten eller suppleanten avgår under tjänstgöringstiden och mer än
sex månader återstår av denna, skall fyllnadsval förrättas för den
återstående tiden. Valet förrättas kontraktsvis med kontraktsprosten som
valförrättare.

/r4/ Kungörelse om valet

8 § Tid och plats för valet beslutas av domkapitlet. Kungörelsen om
beslutet skall i god tid före valet tillställas de röstberättigade genom
kontraktsprostarna.

/r4/ Förfarandet vid valet

9 § Valet sker med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgörs utgången av
valet genom lottning.

10 § Röstberättigad som är förhindrad att personligen närvara vid valet
får sända in sina valsedlar till valförrättaren i slutna kuvert.
Kuverten skall förses med egenhändigt undertecknad, av två vittnen
styrkt påskrift om innehållet. Valsedlarna för valet av ledamoten
respektive suppleanten skall läggas i olika kuvert.

De insända kuverten öppnas vid valförrättningen. Valsedlarna tas ut,
utan att läsas, och blandas med de valsedlar som lämnats personligen vid
valtillfället. Sedan räknas rösterna samman.

11 § Protokoll skall föras över valet. I detta anges vilka
röstberättigade som lämnat sina valsedlar personligen vid valtillfället
och vilka som sänt in sina valsedlar. Protokollet justeras samt skrivs
under av valförrättaren och minst två röstberättigade. Det skall sedan
omedelbart sändas till domkapitlet.

/r4/ Röstsammanräkning

12 § När valet förrättas på möte med stiftets präster, tillkännager
valförrättaren valets utgång efter det att rösterna har räknats samman.
Om valet förrättas kontraktsvis, skall domkapitlet räkna samman rösterna
på den dag som angetts i kungörelsen om valet och tillkännage valets
utgång genom anslag. Genom tillkännagivandet är valet avslutat.

/r4/ Förvaring av valhandlingar

13 § Valsedlar och annat valmaterial skall förvaras på betryggande sätt
till dess att valet har vunnit laga kraft.

/r3/ Valet av lekmannaledamöter och suppleanter för dessa

/r4/ Tidpunkt för valet

14 § Stiftsfullmäktige skall snarast efter sin valperiods början
förrätta val av lekmannaledamöter och suppleanter för dessa. Valet
gäller till dess att stiftsfullmäktige förrättar nytt val under sin
nästa valperiod.

Om en ledamot eller suppleant avgår under tjänstgöringstiden och mer än
sex månader återstår av denna, skall fyllnadsval förrättas för den
återstående tiden.

/r4/ Förfarandet vid valet

15 § Valet skall ske på samma sätt som val av ledamöter i
stiftsstyrelsen.

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även
bestämmas i vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring.

16 § Sedan protokollet över valet har justerats skall det omedelbart
sändas till domkapitlet.

/r3/ Hur man överklagar valen

17 § Val av prästledamot och suppleant för denne får överklagas hos
kammarrätten. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till domkapitlet
inom tio dagar efter det att valet avslutades.

Domkapitlet skall infordra valförrättarens förklaring över överklagandet
samt valsedlar och övriga valhandlingar. Domkapitlet skall sända dessa
handlingar och överklagandet med eget yttrande till kammarrätten.
Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om omprövning
av beslut skall inte tillämpas. Kammarrätten prövar om skrivelsen med
överklagandet har kommit in i rätt tid.

Den som har valts till prästledamot utövar sitt uppdrag utan hinder av
att valet har överklagats. Om valet ändras, skall den nya ledamoten inta
sin plats så snart ändringen har kungjorts. Vad som nu har sagts om
ledamot gäller också för suppleant.

Bestämmelserna om inhibition i 29 § förvaltningslagen gäller inte beslut
som avses i denna paragraf.

18 § Val av lekmannaledamöter och suppleanter för dessa får överklagas
enligt 13 kap. församlingslagen (1988:180).

/r3/ Förhinder för biskopen

19 § När biskopen är förhindrad att utöva sin tjänst eller när
biskopstjänsten är ledig får domkapitlet

1. utse kontraktsprostar och vikarier för dessa,

2. besluta om vem som skall fullgöra de uppgifter som biskopen får lämna
över till annan,

3. anlita annan biskop för prästvigning och de övriga ämbetsuppgifter
som måste fullgöras av biskop.

/r3/ Hovkonsistoriet

20 § I Stockholm skall det finnas ett hovkonsistorium. Detta skall ha
samma befogenheter med avseende på hovförsamlingen som domkapitlen har
mot församlingarna.

21 § Hovkonsistoriet består av följande ledamöter:

1. överhovpredikanten som ordförande,

2. de ordinarie hovpredikanterna,

3. två lekmän utsedda av konungen efter förslag av hovförsamlingens
kyrkostämma.

För lekmannaledamöterna skall på samma sätt utses lika många
suppleanter.

Övergångsbestämmelser

1988:181

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Genom lagen upphävs

Kungl. Maj:ts instruktion den 28 juni 1681, varefter dess consistorium
aulicum vid de där förefallande ärender skall hava sig att rätta, samt

lagen (1936:567) om domkapitel.

3. Uppdraget för prästledamöter och suppleanter för dessa som har
utsetts enligt äldre bestämmelser gäller till och med utgången av sjätte
året efter valet.

4. Uppdraget för lekmannaledamöter och suppleanter för dessa som har
utsetts enligt äldre bestämmelser upphör när stiftsfullmäktige har valt
lekmannaledamöter och suppleanter enligt de nya bestämmelserna och valet
har vunnit laga kraft.