Kyrkofondslag (1988:182);

SFS nr
1988:182
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:301
Upphävd
1993-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Genom kyrkofonden skall kostnader för svenska kyrkans verksamhet
fördelas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 § Vad som i denna lag sägs om pastorat skall tillämpas på

1. territoriella pastorat,

2. pastoratssamfälligheter,

3. flerpastoratssamfälligheter.

Regeringen får förordna att lagen skall tillämpas också på
icke-territoriella pa storat.

3 § I lagen avses med

*/k/ bidragsår */-k/ det år under vilket bidrag betalas ut enligt 13–18
§§,

*/k/ skatteunderlag */-k/ antalet skattekronor enligt skattemyndighets
beslut om taxering till kommunal inkomstskatt enligt 4 kap. 2 §
taxeringslagen (1990:324) året före bidragsåret, minskat med det antal
skattekronor som har påförts andra skattskyldiga än sådana som avses i
10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

*/k/ skattekraft */-k/ skatteunderlaget per folkbokförd invånare vid
ingången av året före bidragsåret,

*/k/ medelskattekraft */-k/ skatteunderlaget för riket per folkbokförd
invånare vid ingången av året före bidragsåret.

Statistiska centralbyrån fastställer medelskattekraften senast den 31
december året före bidragsåret. */k/ Lag (1991:1778). */-k/

/r3/ Kyrkofondens styrelse och förvaltning

4 § För kyrkofonden skall det finnas en styrelse. Denna skall bestå av
en ordförande och sex andra ledamöter.

Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses för tre år av
regeringen.

Tre ledamöter utses av kyrkomötet. Dessa ledamöter väljs för kyrkomötets
valperiod snarast efter valperiodens början. Valet gäller till dess att
kyrkomötet förrättar nytt val under nästa valperiod.

För styrelsens ledamöter skall det finnas lika många ersättare. De utses
på samma sätt som ledamöterna.

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om förvaltningen av kyrkofonden.

/r3/ Hur kyrkofonden tillförs medel

6 § Till kyrkofonden betalas

1. allmän och särskild kyrkoavgift enligt 10–12 §§,

2. statsbidrag som beviljas för ändamålet.

Till kyrkofonden skall även föras avkastning och ersättning från fondens
tillgångar och från andra kapitaltillgångar enligt regeringens
bestämmande.

7 § Om det behövs får kyrkofonden ta upp lån i den omfattning som
regeringen bestämmer.

/r3/ Hur kyrkofondens medel används

8 § Ur kyrkofonden betalas

1. allmänt och extra utjämningsbidrag enligt 13–16 §§,

2. stiftsbidrag och kyrkobyggnadsbidrag enligt 17 och 18 §§,

3. kostnader för avlöningsförmåner till biskopar, den biträdande
biskopen i Uppsala stift och sådana präster som är anställda i de
svenska utlandsförsamlingarna,

4. kostnader för pensionsförmåner till präster eller efterlevande till
präster enligt föreskrifter som regeringen meddelar eller enligt avtal
samt för försäkringsförmåner som enligt statlig grupplivförsäkring utgår
för präster eller andra kyrkomusiker än skolkantorer,

5. kostnader för kyrkomötet och dess myndigheter enligt regeringens
bestämmande,

6. kostnader för arvoden och annan ersättning till ledamöter och
suppleanter i domkapitlet enligt regeringens bestämmande,

7. förvaltningskostnader enligt regeringens bestämmande för
ärkebiskopsämbetet och departement eller myndigheter där kyrkliga frågor
handläggs,

8. kostnader för verksamhet, som bedrivs av Svenska kyrkans stiftelse
för rikskyrklig verksamhet, enligt regeringens bestämmande,

9. andra kostnader för kyrkliga ändamål enligt regeringens bestämmande,

10. kostnader för kyrkofondsstyrelsens kansli och kyrkofondens
förvaltning i övrigt. */k/ Lag (1989:986). */-k/

9 § Ur kyrkofonden får lån lämnas för åtgärder som syftar till att
rationalisera driften av löneboställen eller prästlönefondsfastigheter.
Lån får också lämnas för förvärv av jordbruksfastighet som löneboställe
eller prästlönefondsfastighet, om förvärvet syftar till en
rationalisering av det kyrkliga jordinnehavet i stiftet.

Lån får också lämnas om ett löneboställe eller en
prästlönefondsfastighet skall belastas med kostnader till följd av
fastighetsbildningsförrättning eller företag enligt lagen (1939:608) om
enskilda vägar, anläggningslagen (1973:1149) eller vattenlagen
(1983:291).

Regeringen får meddela föreskrifter om lån ur kyrkofonden.

/r3/ Kyrkoavgifter

Allmän kyrkoavgift

10 § Pastoraten skall varje år betala allmän kyrkoavgift till
kyrkofonden. Avgiften beräknas på skatteunderlaget och är 16 öre per
skattekrona.

11 § Vid beräkningen av den allmänna kyrkoavgiften enligt 10 § skall det
antal skattekronor som hänför sig till personer som inte är medlemmar av
svenska kyrkan minskas med 70 procent.

/r4/ Särskild kyrkoavgift

12 § Pastorat som har lönetillgångar skall varje år också betala
särskild kyrkoavgift till kyrkofonden. Pastoratens lönetillgångar är
löneboställen och prästlönefonder samt andelar i prästlönejordsfonder
och prästlönefondsfastigheter.

Särskild kyrkoavgift beräknas

1. för egendom som taxeras enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
till två procent av taxeringsvärdet,

2. för aktier och andelar i aktiefonder till två procent av
marknadsvärdet,

3. för obligationer, förlagsbevis och konvertibla skuldebrev till åtta
procent av marknadsvärdet,

4. för bankmedel och andra fordringar till åtta procent av det nominella
värdet.

Till den del taxeringsvärdet enligt andra stycket 1 består av
skogsbruksvärde skall i stället för vad som där sägs gälla att avgiften
skall beräknas till sex procent av skogsbruksvärdet.

Underlaget för avgiften bestäms med hänsyn till förhållandena den 31
december året före det år som närmast föregår bidragsåret.

För lönetillgångar som utgörs av andel i fast egendom skall avgiften
beräknas i proportion till andelstalet.

/r3/ Utjämningsbidrag

/r4/ Allmänt utjämningsbidrag

13 § Pastoraten och stiftssamfälligheterna får ett allmänt
utjämningsbidrag om skatteunderlaget understiger det skatteunderlag som
motsvarar den garanterade skattekraften enligt 15 §. Bidraget utgår med
ett belopp som motsvarar produkten av det enligt 14 § beräknade
tillskottet av skatteunderlag och skattesatsen för bidragsåret.

14 § Tillskottet av skatteunderlag utgör skillnaden mellan det
skatteunderlag som motsvarar den garanterade skattekraften enligt 15 §
och skatteunderlaget.

För kyrkliga samfälligheter skall tillskottet av skatteunderlag utgöra
summan av de tillskott som utgår eller skulle ha utgått till de i
samfälligheten ingående pastoraten enligt första stycket.

Tillskottet av skatteunderlag avrundas till närmaste hela tusental
skattekronor, varvid 500 skattekronor avrundas uppåt.

15 § För pastoraten och stiftssamfälligheterna gäller som garanti
följande skattekraft i procent av medelskattekraften.

Pastoraten och stiftssamfälligheterna i Garanterad skattekraft

Stockholms län 98
Uppsala län 95
Södermanlands län 95
Östergötlands län 95
Jönköpings län 95
Kronobergs län 95
Kalmar län utom Mörbylånga och
Borgholms kommuner 95
Mörbylånga och Borgholms kommuner 98
Gotlands län 104
Blekinge län 95
Kristianstads län 95
Malmöhus län 95
Hallands län 95
Göteborgs och Bohus län 95
Älvsborgs län 95
Skaraborgs län 95
Värmlands län 95
Örebro län 95
Västmanlands län 95
Kopparbergs län 98
Gävleborgs län 98
Västernorrlands län 101
Jämtlands län 104
Västerbottens län utom Dorotea, Sorsele,
Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner 107
Dorotea, Sorsele, Storumans, Vilhelmina
och Åsele kommuner 110
Norrbottens län:
Bodens, Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå
och Älvsbyns kommuner 107
Arvidsjaurs kommun 110
Arjeplogs kommun 113
Gällivare, Jokkmokks, Kiruna, Pajala,
Överkalix och Övertorneå kommuner 116

/r4/ Extra utjämningsbidrag

16 § Kyrkofondens styrelse får bevilja pastorat och stiftssamfälligheter
extra utjämningsbidrag enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

/r3/ Övriga bidrag

/r4/ Stiftsbidrag

17 § Kyrkofondens styrelse får enligt föreskrifter som regeringen
meddelar bevilja stiftssamfälligheter bidrag ur kyrkofonden */k/
(stiftsbidrag) */-k/ för betalning av följande kostnader:

1. domkapitlets, stiftsstyrelsens och egendomsnämndens
förvaltningskostnader,

2. lönekostnader för sekreterare till biskopen,

3. lönekostnader för stiftsadjunkter, kontraktsadjunkter,
pastorsadjunkter, garnisonspastorn i Boden och kyrkoherdar för samer,

4. arvoden till kontraktsprostar samt till praktikanter och handledare
för dessa,

5. kostnader i samband med möte med stiftets präster,

6. kostnader för särskilda bidrag (strukturbidrag) som stiftsstyrelsen
skall fördela mellan pastoraten för särskilda behov.

/r4/ Kyrkobyggnadsbidrag

18 § Kyrkofondens styrelse får bevilja ett pastorat bidrag till
kostnadskrävande underhåll och restaurering av församlingskyrka enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.

/r3/ Övriga bestämmelser

/r4/ Fördelning av bidragsbelopp vid indelningsändring

19 § När ett beviljat bidrag behöver uppdelas på flera mottagare till
följd av en indelningsändring, skall kyrkofondens styrelse besluta om
bidragets fördelning.

/r4/ Inskränkning av utjämningsbidrag

20 § Kyrkofondens styrelse får bestämma att ett beviljat
utjämningsbidrag skall sättas ner eller upphöra att utgå, om
utbetalningen av bidraget kan leda till en sänkning av ett pastorats
utdebitering av församlingsskatt under en nivå som fastställs av
regeringen. Nivån får inte med mer än 20 öre överstiga
medelutdebiteringen av församlingsskatt i riket.

/r4/ Hur tillskott av skatteunderlag samt allmän och särskild
kyrkoavgift fastställs

21 § Kyrkofondens styrelse fastställer för varje pastorat tillskottet av
skatteunderlag samt vad som skall utgå i allmän och särskild
kyrkoavgift. Styrelsen skall meddela dessa uppgifter senast den 25
januari bidragsåret.

Till ledning för det kyrkokommunala budgetarbetet skall kyrkofondens
styrelse senast den 10 september året före bidragsåret meddela
pastoraten och stiftssamfälligheterna preliminära uppgifter om tillskott
av skatteunderlag, stiftsbidrag samt belopp för allmän och särskild
kyrkoavgift.

Stiftsstyrelsen skall meddela berörda pastorat preliminära uppgifter om
strukturbidraget senast den 1 oktober året före bidragsåret. */k/ Lag
(1988:1552). */-k/

/r3/ Överklagande av beslut

22 § Beslut av kyrkofondens styrelse enligt denna lag får inte
överklagas. */k/ Lag (1988:1552). */-k/

Övergångsbestämmelser

1988:182

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom lagen upphävs lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader.

3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift
som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den
nya föreskriften.

13. Utan hinder av bestämmelserna i 12 § första och andra styckena och
21 § skall i fråga om sådan särskild kyrkoavgift som beräknas på
skogsbruksvärdet gälla följande. Intill utgången av år 1992 skall
avgiften för pastoratens räkning betalas av egendomsnämnden från
avkastningen av den skog som nämnden förvaltar åt pastoraten.

Avgiften skall beräknas på det sammanlagda skogsbruksvärdet av
pastoratens skogar i stiftet.

Avgiften för år 1992 får inte överstiga 80 procent av överskottet från
egendomsnämndens förvaltning av pastoratens skogar under det
räkenskapsår som avslutas den 31 december 1991. Överskottet beräknas
efter avdrag för kostnaderna för skogsvårdsavgiften.

Kyrkofondens styrelse skall senast den 15 april 1992 fastställa den
särskilda kyrkoavgiften som beräknas på skogsbruksvärdet av pastoratens
lönetillgångar för år 1991. */k/ Lag (1991:1778). */-k/

1990:402

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången
i fråga om bidragsåret 1992.