/r1/ Lag (1988:183) om förvaltningen av kyrklig jord;

SFS nr
1988:183
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS1992:301
Upphävd
1993-01-01

/r3/ Definitioner m. m.

1 § Kyrklig jord är sådan fast egendom eller tomträtt

1. vars avkastning är avsedd för avlöning åt kyrkoherde eller
komminister i visst pastorat */k/ (löneboställe), */-k/

2. där tjänstebostad är anvisad åt en kyrkoherde eller komminister */k/
(prästgård), */-k/

3. vars avkastning är avsedd för en församlingskyrkas behov */k/
(församlingskyrkas fastighet), */-k/

4. som förvärvats för medel ur prästlönefonder från flera pastorat och
vars avkastning är avsedd för avlöning åt kyrkoherde eller komminister i
dessa pastorat */k/ (prästlönefondsfastighet), */-k/

5. vars avkastning tillförs kyrkofonden */k/ (kyrkofondsfastighet),
*/-k/

6. vars avkastning är avsedd för en domkyrkas behov */k/ (domkyrkas
fastighet), */-k/ eller

7. där tjänstebostad är anvisad åt en biskop */-k/ (biskopsgård). */-k/

Om tjänstebostad inte längre är anvisad på en prästgård blir denna
löneboställe.

Vid tillämpning av 21 och 23 §§ skall även sådan fast egendom på vilken
en församlingskyrka eller domkyrka av stiftelsekaraktär är uppförd anses
som församlingskyrkas fastighet respektive domkyrkas fastighet.

2 § Bestämmelser i lag eller annan författning om fast egendom eller
tomträtt som tillhör staten tillämpas inte på kyrklig jord.

3 § Vad som enligt lag eller annan författning åligger fastighetsägare
skall fullgöras av den som förvaltar den kyrkliga jorden.

Den som förvaltar den kyrkliga jorden företräder denna om annat inte
sägs i denna lag.

/r3/ Egendomsnämnden

4 § I varje stiftssamfällighet skall det finnas en egendomsnämnd.
Nämnden skall ha hand om de uppgifter i fråga om kyrklig jord inom
stiftet som ankommer på nämnden enligt denna lag eller bestämmelser som
har meddelats med stöd av lagen.

5 § Ledamöter och suppleanter i egendomsnämnden väljs av
stiftsfullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. Antalet
ledamöter får dock inte vara mindre än fem. Antalet suppleanter bör vara
minst lika stort som antalet ledamöter.

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även
bestämmas i vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring.

Ledamöter och suppleanter skall vara medlemmar av svenska kyrkan och
vara kyrkobokförda inom stiftet. Den som är underårig eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken är inte valbar. Om en
ledamot eller suppleant inte längre är valbar, upphör hans uppdrag
genast. Lag (1988:1553).

6 § Följande bestämmelser i församlingslagen (1988:180) tillämpas på
egendomsnämnden:

7 kap. 8 § om rätt till ledighet för uppdraget.

7 kap. 9 § andra och tredje styckena om verkan av ledamots avgång.

7 kap. 10 § om ordförandeskapet.

7 kap. 11 § om sammanträden.

7 kap. 12 § om suppleanternas tjänstgöring.

7 kap. 13 § första stycket om beslutförhet.

7 kap. 14 § om val av särskild avdelning samt krav på beslut och
protokoll.

7 kap. 15 § om mottagande av framställningar m. m.

7 kap. 17 § om reglemente och delegation.

7 kap. 21 § om förvaring av arkivhandlingar.

7 kap. 22 § första stycket om ersättning till ledamöter och suppleanter.

9 kap. 5 § om valperiodens längd.

Därvid skall följande gälla.

1. Bestämmelserna om stiftsstyrelsen skall avse egendomsnämnden.

2. Bestämmelserna om församlingen, kyrkofullmäktige och kyrkostämman
skall avse stiftssamfälligheten och stiftsfullmäktige.

3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta
att egendomsnämndens protokoll och andra arkivhandlingar får förvaras på
annat sätt än i kyrkoarkiv. Lag (1988:1553).

/r3/ Domkyrkorådet i Lund

6 a § I Lunds stift skall det finnas ett domkyrkoråd. Domkyrkorådet
skall fullgöra de uppgifter som enligt denna lag eller annan författning
ankommer på rådet.

Domkyrkorådet består av följande ledamöter:

1. biskopen i Lunds stift som ordförande,

2. domprosten,

3. en av kyrkorådet i Lunds domkyrkoförsamling utsedd ledamot,

4. två ledamöter valda av stiftsfullmäktige i Lunds stift.

För de valda ledamöterna skall det finnas lika många ersättare. De utses
på samma sätt som ledamöterna. Lag (1988:1553).

/r3/ Förvaltningen

/r4/ Allmänna bestämmelser

7 § Pastoratet skall förvalta löneboställen och församlingskyrkors
fastigheter, med undantag av tillhörande skog, samt prästgårdar.

Församlingen skall förvalta skogen på församlingskyrkors fastigheter.

Egendomsnämnden skall förvalta prästlönefondsfastigheter, domkyrkas
fastigheter och biskopsgården samt skogen på löneboställen. Lunds
domkyrkas fastigheter skall dock förvaltas av domkyrkorådet i Lund
enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Kammarkollegiet skall förvalta kyrkofondsfastigheter. Egendomsnämnden
skall dock förvalta en kyrkofondsfastighet, om kammarkollegiet beslutar
att överlämna förvaltningen av fastigheten åt nämnden. Kammarkollegiet
kan också överlämna förvaltningen åt någon annan förvaltare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får efter
ansökan av den som förvaltar den kyrkliga jorden besluta att denna skall
förvaltas på annat sätt. Lag (1988:1553).

/r4/ Särskilda bestämmelser om prästgårdar och biskopsgårdar

8 § Vid förvaltningen av prästgårdar och biskopsgårdar skall
naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen beaktas i skälig
omfattning.

Egendomsnämnden får meddela bestämmelser för vården och användningen av
prästgårdar som utgör en särpräglad miljö. Detsamma gäller sådana
byggnader på prästgårdar som har ett särskilt värde som exempel på en
viss tids byggnadsskick.

Vad som sägs om prästgård i första och andra styckena skall även gälla
vid förvaltningen av ett löneboställe, som tidigare har varit prästgård.

9 § Har ett pastorat enligt 48 § prästanställningslagen (1988:184)
anvisat kyrkoherden eller en komminister tjänstebostad på en prästgård,
skall pastoratet anordna prästgården.

Pastoratet skall underhålla prästgården och vid behov bygga nya hus på
den. Pastoratet svarar för prästgårdens skötsel, om detta inte enligt
föreskrifter som regeringen meddelar eller enligt avtal skall ankomma på
innehavaren av tjänstebostaden.

10 § Egendomsnämnden skall svara för underhåll, skötsel och uppvärmning
av biskopsgården, om detta inte enligt avtal skall ankomma på någon
annan. Behöver husen på biskopsgården byggas om eller en ny biskopsgård
byggas, skall egendomsnämnden föreslå det hos regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. För biskopsgården i Lunds stift
gäller dock de bestämmelser som regeringen meddelar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om hur egendomsnämndens åligganden enligt
första stycket skall utföras. Lag (1988:1553).

/r4/ Särskilda bestämmelser om annan kyrklig jord

11 § Förvaltningen av löneboställen, församlingskyrkors fastigheter,
prästlönefondsfastigheter, domkyrkors fastigheter och
kyrkofondsfastigheter skall inriktas på att egendomens
avkastningsförmåga tas tillvara på ekonomiskt bästa sätt. Naturvårdens
och kulturminnesvårdens intressen skall beaktas i skälig omfattning.

12 § Ett pastorat får endast efter medgivande av egendomsnämnden företa
en mera omfattande värdebeständig rationalisering med avseende på ett
löneboställes jordbruk. Detsamma gäller i fråga om nybyggnad eller
väsentlig ombyggnad av hus på ett löneboställes jordbruk.

Innan egendomsnämnden avgör en fråga om sådant medgivande, skall nämnden
begära in yttrande från länsstyrelsen och bereda kommunen där egendomen
finns tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Lag
(1990:1499).

13 § När ett löneboställe eller en församlingskyrkas fastighet skall
upplåtas på jordbruksarrende, skall egendomsnämnden bestämma villkoren
för upplåtelsen. När en arrendenämnd eller en domstol handlägger frågor
om sådana villkor företräds den kyrkliga jorden av egendomsnämnden.

14 § Rätt till jakt på kyrklig jord upplåts av den som förvaltar
egendomen, om inte annat följer av andra stycket.

Egendomsnämnden upplåter rätt till jakt på ett löneboställe, om nämnden
förvaltar skogen på fastigheten. Pastoratet får dock med
egendomsnämndens medgivande besluta om upplåtelse i fråga om sådan mark
som inte är skogsmark och som ligger avskilt i förhållande till skogen.
Sådant medgivande får inte lämnas om det med hänsyn till jaktvården
finns skäl för gemensam upplåtelse.

15 § Rätt till fiske i vatten som hör till kyrklig jord upplåts av den
som förvaltar egendomen. Pastoratet upplåter dock rätt till fiske i
vatten som hör till ett löneboställe eller en församlingskyrkas
fastighet.

16 § Egendomsnämnden skall företräda kyrklig jord med undantag för
kyrkofondsfastigheter och Lunds domkyrkas fastigheter i ärenden om
upplåtelse av följande rättigheter:

1. nyttjanderätt till mark för församlingsändamål, kommunalt behov,
bostadsbebyggelse, industri eller annat liknande ändamål,

2. tomträtt,

3. rätt till annan naturtillgång än vattenkraft,

4. servitut.

Detsamma gäller ärenden som rör ledningsrätt eller vägrätt samt, om
regeringen inte föreskriver att annan myndighet skall företräda den
kyrkliga jorden, ärenden som rör byggnadsminnen, naturvårdsområden,
naturreservat, naturminnen eller bestämmelser till skydd för djurlivet.
Lag (1988:1553).

17 § Kammarkollegiet skall företräda kyrklig jord i ärenden som rör
upplåtelse av rätt till vattenkraft.

18 § En dispositionsändring, som inte avser en sådan upplåtelse eller
sådant godkännande som anges i 16 eller 17 §, skall i fråga om
löneboställe prövas av egendomsnämnden och för annan kyrklig jord av den
som förvaltar egendomen. Egendomsnämnden skall dock i fråga om
församlingskyrkas fastigheter pröva dispositionsändringar som föranleds
av att ett självständigt jordbruk inte längre är bärkraftigt. Detsamma
gäller om ändringen kan leda till att ett sådant jordbruk inte kan
bestå. Lag (1988:1553).

19 § Den vinst eller förlust som uppkommer vid förvaltningen av
prästlönefondsfastigheter skall egendomsnämnden fördela på pastoraten i
förhållande till deras andelar i fastigheterna. Detsamma gäller för
vinst eller förlust vid förvaltningen av skogen på löneboställena.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur andelarna skall beräknas.

/r4/ Tillsynen över förvaltningen

20 § Egendomsnämnden skall ha tillsyn över sådan förvaltning av kyrklig
jord som pastoraten och församlingarna enligt 7 § första och andra
styckena har hand om. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får dock i enskilda fall besluta att sådan egendom inte skall
stå under nämndens tillsyn.

/r3/ Försäljning eller byte av kyrklig jord

21 § Försäljning eller byte av kyrklig jord får ske

1. för att tillgodose bostadsbehovet i orten,

2. för att bilda lämpliga enheter för jordbruk eller skogsbruk,

3. för att främja annat syfte liknande det som avses i 1 eller 2,

4. för att tillgodose ändamål som avses i 2 kap. expropriationslagen
(1972:719), eller

5. när jorden på grund av särskilda omständigheter inte lämpligen bör
behållas för sitt ändamål.

Kyrklig jord får endast överlåtas om det kan ske utan olägenhet för det
allmänna och om det sker mot ersättning som, om annat inte föreskrivs
särskilt, motsvarar fastighetens marknadsvärde.

Om det finns särskilda skäl får sådan överlåtelse av kyrklig jord ske
som medför att denna blir kyrklig jord av annat slag.

22 § Frågor enligt 21 § skall prövas av kammarkollegiet, egendomsnämnden
eller domkyrkorådet i Lund enligt föreskrifter som regeringen meddelar.
Lag (1988:1553).

/r3/ Om prästlönefonder m. m.

23 § Ersättning för kyrklig jord på grund av försäljning, expropriation,
upplåtelse av naturtillgång eller liknande skall fonderas. Avkastningen
skall användas för samma ändamål som jorden har varit avsedd för.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket skall ersättning som härrör
från löneboställe eller prästlönefondsfastighet användas till betalning
av sådant lån ur kyrkofonden som upptagits för lönebostället eller
prästlönefondsfastigheten.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att
fondera medel. Frågor om sådana undantag prövas efter regeringens
bestämmande av kammarkollegiet eller egendomsnämnden.

24 § Ersättning som skall fonderas enligt 23 § och som kommer från ett
löneboställe eller en prästgård skall utgöra prästlönefond för
pastoratet. Även annan fond vars avkastning är avsedd för avlöning åt en
kyrkoherde eller komminister utgör prästlönefond.

Prästlönefonderna skall förvaltas av pastoraten. De skall göras
räntebärande på samma sätt som föreskrivs om omyndigs medel. Regeringen
får meddela föreskrifter om att fondernas tillgångar används på annat
sätt. Frågor om sådana undantag prövas efter regeringens bestämmande av
kammarkollegiet eller egendomsnämnden.

Av medel ur prästlönefonder från flera pastorat får prästlönejordsfond
bildas för inköp av prästlönefondsfastigheter. Prästlönejordsfonderna
skall förvaltas av egendomsnämnderna.

25 § Ersättning som skall fonderas enligt 23 § och som kommer från en
prästlönefondsfastighet får behållas i en prästlönejordsfond i stiftet
och användas till köp av fast egendom, om det kan antas att köp kan
komma till stånd inom en nära framtid. Bestämmelser om sådant köp finns
i 28 §.

I annat fall än som avses i första stycket skall sådan ersättning som
anges där tillföras pastoratens prästlönefonder i förhållande till
pastoratens andelar i fastigheten.

26 § Ersättning som skall fonderas enligt 23 § och som kommer från en
församlingskyrkas eller en domkyrkas fastighet utgör fastighetsfond för
församlingskyrkan respektive domkyrkan.

Ersättning som skall fonderas enligt 23 § och som kommer från
biskopsgården i Lunds stift skall tillföras fastighetsfonden för Lunds
domkyrka.

Församlingskyrkas fastighetsfond förvaltas av pastoratet. Domkyrkas
fastighetsfond förvaltas av den som förvaltar domkyrkan.

En församlingskyrkas eller domkyrkas fastighetsfond skall göras
räntebärande på samma sätt som föreskrivs om omyndigas medel. Regeringen
får meddela föreskrifter om att fondernas tillgångar används på annat
sätt. Frågor om sådana undantag prövas efter regeringens bestämmande av
kammarkollegiet eller egendomsnämnden.

27 § Ersättning som avses i 23 § och som kommer från en
kyrkofondsfastighet eller från annan biskopsgård än biskopsgårdarna i
Lunds och Visby stift skall tillföras kyrkofonden.

/r3/ Köp av fast egendom eller tomträtt

28 § Kammarkollegiet eller egendomsnämnden skall enligt bestämmelser som
regeringen meddelar pröva frågor om köp av fast egendom eller tomträtt
för medel ur prästlönefond, prästlönejordsfond eller församlingskyrkas
fastighetsfond samt frågor om ur vilka prästlönefonder medel skall
tillskjutas till prästlönejordsfond.

/r3/ Överklagande m. m.

29 § Pastoratets, egendomsnämndens och domkyrkorådets i Lund beslut
enligt denna lag får överklagas hos kammarkollegiet. Egendomsnämndens
beslut enligt 13 § får endast överklagas av den som förvaltar egendomen.

Kammarkollegiet får överlämna ett ärende till regeringens avgörande, om
kollegiet anser att särskilda skäl motiverar det. Kammarkollegiet skall
då bifoga eget yttrande i ärendet.

Kammarkollegiets beslut i en dit överklagad fråga får inte överklagas. I
övrigt får kammarkollegiets beslut med undantag av beslut enligt 7 §
fjärde stycket överklagas hos regeringen. Lag (1988:1553).

Övergångsbestämmelser

1988:183

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1970:939) om
förvaltning av kyrklig jord skall upphöra att gälla.

2. Stiftsfullmäktige skall före utgången av juni 1989 välja ledamöter i
egendomsnämnden. Valet gäller från och med den 1 juli 1989 till dess
stiftsfullmäktige förrättar nytt val under nästa valperiod.

3. Räkenskapsåret för egendomsnämndens förvaltning under dess första
verksamhetsår skall utgöras av tiden den 1 juli–den 31 december 1989.

4. Stiftsfullmäktige i Lund och kyrkorådet i Lunds domkyrkoförsamling
skall före utgången av juni 1989 välja ledamöter och ersättare i
domkyrkorådet i Lund. Valet gäller från och med den 1 juli 1989 och till
dess att nytt val förrättats under nästa valperiod.

Uppdraget för ledamöter och ersättare i domkyrkorådet som har utsetts av
stiftsnämnden och kyrkorådet i Lunds domkyrkoförsamling enligt äldre
bestämmelser upphör vid utgången av juni 1989. Lag (1988:1553).