/r1/ Förordning (1988:204) om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket;

SFS nr
1988:204
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1988-04-21

Regeringen föreskriver att arbetstagare som den 30 juni 1988 innehar
tjänst vid bostadsstyrelsen eller statens planverk får från och med den
1 juli 1988 tills vidare, dock längst till och med den 30 november 1988,
förena denna tjänst med en tjänst vid plan- och bostadsverket. Vid sådan
tjänsteförening är arbetstagaren utan särskilt beslut tjänstledig från
den först nämnda tjänsten.