Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

SFS nr
1988:205
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:304
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:245

Rättsprövning

1 § På ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende
hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något
förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen skall
domstol pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på
det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av
omständigheterna i ärendet.

Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som

innebär myndighetsutövning mot den enskilde,

annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och

inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.

Regeringsrätten prövar avgöranden av regeringen och kammarrätt
avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens domkrets.
Lag (1994:1759).

Undantag

2 § Lagen gäller inte beslut av en sådan nämnd vars
sammansättning är bestämd i lag och vars ordförande skall vara
eller ha varit ordinarie domare.

Lagen gäller inte heller

1. beslut av arrendenämnd, hyresnämnd eller övervakningsnämnd,

2. beslut om svenskt medborgarskap,

3. beslut om utlänningars vistelse i riket,

4. beslut om totalförsvarspliktigas och reservofficerares
inkallelse och tjänstgöring,

5. beslut som rör skatter eller avgifter,

6. beslut enligt lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering eller beslut i frågor om allmän
likviditetsindragning eller allmän prisreglering,

7. andra beslut enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel än
sådana som avser återkallelse av tillstånd enligt 3 eller 4 §,

8. beslut om tillstånd till sådan verksamhet som avses i 1 § 3
och 4 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

9. andra beslut enligt lagen (2000:1064) om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
än regeringens beslut som avser återkallelse av tillstånd.
Lag (2003:245).

Ansökan

3 § Ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva
ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för
beslutet. Om en ansökan som skall prövas av kammarrätt kommer in till
Regeringsrätten skall ansökan anses ha kommit in till kammarrätten
den dag som den kom in till Regeringsrätten.

I ansökan skall sökanden ange på vilket sätt han anser att
avgörandet strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han
vill åberopa till stöd för detta. Lag (1994:1759).

Muntlig förhandling

3 a § Domstolen skall hålla muntlig förhandling, om sökanden begär
det och det inte är uppenbart obehövligt. Lag (1996:420).

Verkställighet av förvaltningsbeslutet

4 § Ett förvaltningsbeslut skall gälla trots att rättsprövning kan
ske. Domstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte skall
gälla. Lag (1994:1759).

Domstolens beslut

5 § Om domstolen finner att förvaltningsbeslutet strider mot någon
rättsregel och det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för
avgörandet, skall domstolen upphäva beslutet och, om det behövs,
återförvisa ärendet till den myndighet som meddelat beslutet. I annat
fall står beslutet fast. Lag (1994:1759).

Regeringsrättens sammansättning

6 § Vid rättsprövning är en avdelning av regeringsrätten domför med tre
regeringsråd om prövningen är av enkelt slag. Vid beslut att avvisa en
för sent inkommen ansökan om rättsprövning är avdelningen domför med tre
regeringsråd. I övrigt gäller om regeringsrättens sammansättning lagen
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Övergångsbestämmelser

1988:205

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Lag (1996:420).

1994:1759

Denna lag träder i kraft, i fråga om ikraftträdandebestämmelserna
den 1 januari 1995, och i övrigt den 1 april 1995. Ansökningar som
vid utgången av mars år 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu
inte prövats handläggs enligt äldre bestämmelser.