Förordning (1988:217) om försöksverksamhet med snabbare utredningar rörande unga lagöverträdare

SFS nr
1988:217
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1762
Upphävd
1995-03-01

1 § För att åstadkomma snabbare handläggning av mål mot unga
lagöverträdare skall försöksverksamhet enligt denna förordning bedrivas
i mål och ärenden som hänför sig till Handens, Norrköpings, Värnamo,
Malmö, Köpings, Västerås, Borlänge och Luleå åklagardistrikt.

Vid de åklagarmyndigheter, polismyndigheter och socialnämnder som berörs
av försöksverksamheten bör tas till vara de ide’er och uppslag som kan
komma fram under försöksverksamhetens gång och som främjar ett gott
samarbete mellan myndigheterna och i övrigt medverkar till en snabbare
handläggning.

/r4/ Förundersökningen

2 § Om någon som fyllt 15 men inte 18 år är skäligen misstänkt för ett
brott på vilket fängelse kan följa, skall polismyndigheten genast
underrätta socialnämnden.

3 § Förundersökning rörande brott som avses i 2 § skall bedrivas med
särskild skyndsamhet. Förundersökningen skall vara avslutad inom två
veckor, om inte utredningens beskaffenhet eller andra särskilda
omständigheter gör detta omöjligt.

Om det kan antas att åtal för brottet inte kommer att väckas, får
underrättelse enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken alltid sändas till
den misstänkte i vanligt brev utan hinder av reglerna i 12 a § andra
stycket förundersökningskungörelsen (1947:948).

4 § Vid förundersökningen bör i första hand anlitas polispersonal som
särskilt avdelats för eller som annars har erfarenhet av frågor om unga
lagöverträdare. Har den unge tidigare varit föremål för förundersökning
eller utredning enligt 13 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser
om unga lagöverträdare, bör tillses att samma personer om möjligt
tilldelas också den nya förundersökningen.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om åklagarens handläggning,
om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

/r4/ Yttrande från socialnämnden

5 § Åklagaren skall så snart som möjligt och senast i samband med att
förundersökningen avslutas ta ställning till om yttrande enligt 3 §
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
behöver inhämtas eller inte.

Om yttrande begärs, bör åklagaren vid behov ge socialnämnden
upplysningar om hur yttrandet kan begränsas.

6 § Om socialnämnden uppdragit åt någon tjänsteman hos nämnden eller
någon av ledamöterna att avge yttrande på nämndens vägnar, får yttrandet
med iakttagande av föreskrifterna i socialtjänstlagen (1980:620) om
handläggning av ärenden avges muntligen.

Om det är lämpligt, kan yttrande avges i anslutning till sådant
sammanträffande som avses i 8 §.

/r4/ Meddelande av beslut om åtalsunderlåtelse

7 § Beslutas åtalsunderlåtelse skall, om hinder inte möter, beslutet
meddelas vid ett personligt sammanträffande med den unge senast en vecka
efter det att förundersökningen avslutats. Åklagaren bör sträva efter
att den unges vårdnadshavare är närvarande vid sammanträffandet.
Företrädare för socialnämnden bör ges tillfälle att närvara.

8 § Vid sammanträffande enligt 7 § bör åklagaren särskilt

1. höra efter i vilken utsträckning den unge försökt gottgöra eller
avhjälpa skada som uppkommit genom brottet,

2. förklara innebörden av beslutet om åtalsunderlåtelse och det
skötsamhetskrav som detta är förenat med,

3. belysa vilka följderna kan bli av fortsatta lagöverträdelser.