Förordning (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet

SFS nr
1988:232
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1210
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1189

1 § Byggforskningsrådet har till uppgift att ta initiativ till samt
främja och stödja forsknings- och utvecklingsarbete inom
planläggnings-, byggnads- och anläggningsområdet. Rådet får dock inte
vara huvudman för forskning. Förordning (1995:1123).

2 § Byggforskningsrådet skall

1. organisera och stödja samarbete i fråga om forsknings- och
utvecklingsarbete samt främja kontakter mellan forskningsinstitutioner
och intressenter inom bygg- och bostadssektorn,

2. planera för forsknings- och utvecklingsarbete samt lämna bidrag till
sådant arbete,

3. övervaka att ekonomiskt stöd som rådet har beviljat kommer till
avsedd användning,

4. utvärdera forsknings- och utvecklingsverksamheten i fråga om
kvalitet, relevans och effekt,

5. informera om forskning och forskningsresultat,

6. ta initiativ till och främja internationellt forskningssamarbete,

7. besluta att ekonomiskt stöd som rådet har beviljat inte längre skall
lämnas, om den verksamhet som stödet avser inte uppfyller de krav som
bör ställas på verksamheten. Förordning (1990:819).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Byggforskningsrådet med undantag av 4 § andra stycket, 30 och
33-34 §§. Förordning (1998:1189).

Myndighetens ledning

4 § Byggforskningsrådets generaldirektör är chef för rådet.
Förordning (1995:1123).

Styrelsen

5 § Byggforskningsrådets styrelse består av högst elva personer,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1123).

Organisation

6 § Byggforskningsrådet bestämmer sin egen organisation.
Förordning (1995:1123).

Vetenskapliga nämnden

7 § har upphört att gälla genom förordning (1995:1123).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
byggforskningsrådet.

9 § har upphävts genom förordning (1996:126).

Tjänstetillsättning m.m.

10 § har upphävts genom förordning (1996:126).

11 § har upphävts genom förordning (1995:1123).

12 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen
för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Förordning (1995:1123).

13 § har upphävts genom förordning (1994:994).

Överklagande

14 § Byggforskningsrådets beslut i ärenden om ekonomiskt stöd
får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än
22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1998:1189).