Förordning (1988:235) om vissa länsstyrelseföreskrifter på sjötrafikens område

SFS nr
1988:235
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28

Regeringen föreskriver att den som överträder en föreskrift som har
utfärdats med stöd av sjötrafikförordningen (1962:150) eller av
författningar som har upphävts genom denna och som fortfarande gäller
skall dömas till böter.

Övergångsbestämmelser

1988:235

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988 och gäller till utgången
av oktober 1990. Förordningen tillämpas dock även därefter i fråga om
gärning som har begåtts efter ikraftträdandet men före utgången av
oktober 1990.