/r1/ Förordning (1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall;

SFS nr
1988:237
Departement/myndighet
Civildepartementet LPP
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1430
Upphävd
1992-01-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till
pensionsförmåner som regeringen annars skulle ha prövat enligt
föreskrifterna i denna förordning. Förordning (1990:421).

/r3/ Förtidspension

2 § Statens löne- och pensionsverk prövar ansökningar om förtidspension
om grunden är

att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller
olycksfall i sådan grad att avgång ur tjänst är motiverad eller

att en arbetstagares förordnande på tjänst med beteckningen p löper ut
och det av annan anledning än arbetstagarens egen begäran inte förnyas.

Verket prövar också frågor om förtidspension skall betalas ut från en
tidigare tidpunkt än pensioneringsperiodens nedre gräns eller
pensionsåldern.

Om statens löne- och pensionsverk finner att en ansökan som avses i
första stycket inte kan bifallas, skall verket med eget yttrande
överlämna ansökan till regeringen för prövning.

/r3/ Livränta

3 § Om rätten till livränta upphört på grund av att arbetstagaren fått
en ny anställning med statlig pensionsrätt, kan statens löne- och
pensionsverk besluta att rätten till livräntan skall bestå. Som villkor
för detta gäller att arbetstagaren inte blivit berättigad till någon
pensionsförmån på grund av den senare anställningen.

/r3/ Familjepensionsförmån

/r4/ Beslut

4 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt
*/k/ efterlevande make och barn */-k/ efter pensionstagare som endast
hade rätt till pension eller understöd för egen del enligt föreskrifter
som meddelats av Kungl. Maj:t innan statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (SPR)/n1/ trädde i kraft, eller enligt
särskilda beslut av Kungl. Maj:t.

5 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt
*/k/ en frånskild make */-k/ om en domstol inte har förordnat om rätt
till familjepension. Om arbetstagaren har avgått ur tjänst med rätt till
pensionsförmån efter utgången av november 1974 gäller dock begränsningen
i 6 § i fråga om den efterlevandes inkomster. Förordning (1990:421).

6 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt
*/k/ en ogift person */-k/ av motsatt kön, som vid arbetstagarens eller
förmånstagarens död stadigvarande sammanbott med honom eller henne under
äktenskapsliknande förhållanden och därunder inte uppburit
familjepensionsförmåner, om

sammanlevnaden varat under minst tio år, och

den efterlevandes inkomster i huvudsak utgörs av folkpension enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen
(1969:205) om pensionstillskott.

/r4/ Särskilda villkor

7 § I fråga om förutsättningarna för familjepensionsförmånen samt
förmånens samordning, storlek, fördelning och ändring tillämpas
motsvarande bestämmelser i det allmänna pensionsavtalet för statliga och
vissa andra tjänstemän.

För frånskild make gäller dock i fråga om förutsättningarna för och
fördelningen av familjepensionsförmånen motsvarande bestämmelser i SPR i
deras lydelse den 30 november 1974.

Familjepensionsförmånen begränsas med hänsyn till de
familjepensionsförmåner som andra efterlevande kan ha rätt till.

/r4/ Kostnader

8 § Kostnaden för familjepensionsförmånen betalas på det sätt som gäller
för egenpensionen eller understödet.

/r3/ Pensionsförmåner åt lokalanställda svenska medborgare

9 § Statens löne- och pensionsverk beslutar enligt grunderna i allmänt
pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän om rätt till
pensionsförmåner åt sådana svenska medborgare som är lokalanställda vid
svenska utlandsmyndigheter. Förordning (1990:421).