Förordning (1988:239) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor;

SFS nr
1988:239
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1435
Upphävd
1992-01-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om utövandet av
arbetsgivarens befogenheter vid tillämpningen av allmänt pensionsavtal
för statliga och vissa andra tjänstemän (pensionsavtalet) och
förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med
icke-statlig anställning (PISA) eller motsvarande äldre författning i
fråga om pensionsförmån till vilken rätt uppkommit före utgången av
december 1987.

De författningar, till vilka hänvisningar görs i 2–4§§, är numera
upphävda men gäller fortfarande som pensionsavtal.

2 § Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd utövar arbetsgivarens
befogenheter vid tillämpningen av följande bestämmelser.

1. Pensionsavtalet Statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287) med vidtagna ändringar

2 § 1 mom. a) — 3 § 3 mom. andra meningen
— 3 § 4 mom. andra stycket
— 7 § 1 mom. tredje stycket första meningen
— 7 § 2 mom.
— 7 § 4 mom.
— 10 § 3 mom. första stycket a och fjärde
stycket
— 10 § 6 mom. såvitt gäller tillgodoräkning av
tid för anställning inom område som omfattas av
statliga tjänstepensionsbestämmelser
— 11 § 1 mom. andra stycket
— 11 § 3 mom. andra stycket
— 11 § 5 mom. första stycket
— 13 § 2 mom. första stycket
— 17 § Till 7 § a

2. Pensionsavtalet Förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser
till statens allmänna tjänstepensionsreglemente
med vidtagna ändringar

2 § 1 mom. b) — 4 § 3 a mom. andra stycket
— 4 § 5 a mom. andra stycket
— 4 § 6 mom. andra stycket
— 5 § 2 mom. andra och fjärde styckena
— 8 § 4 mom. tredje stycket a
— 8 § 5 mom. såvitt gäller tillgodoräkning av
tid för anställning inom område som omfattas av
statliga tjänstepensionsbestämmelser

3. Pensionsavtalet Statens pensionslöneförordning (1959:286) med
vidtagna ändringar

2 § 1 mom. c) — 2 § tredje stycket
— 3 § 2 mom. fjärde stycket
— 3 § 3 mom. tredje stycket

4. Pensionsavtalet Kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser
till statens allmänna tjänstepensionsreglemente
m. m. med vidtagna ändringar

2 § 1 mom. e) — 4 § 2 mom. första stycket

5. Pensionsavtalet
3 a § 4 mom.
3 a § 5 mom. första stycket

3 § Statens arbetsgivarverk eller den myndighet som arbetsgivarverket
bestämmer utövar arbetsgivarens befogenheter eller utför dennes
åligganden vid tillämpningen av följande bestämmelser.

1. Pensionsavtalet Statens allmänna tjänstepensionsreglemente

2 § 1 mom. a) — 3 § 3 mom. första meningen
— 6 § andra stycket
— 7 § 5 mom.

2. Pensionsavtalet Statens pensionslöneförordning

2 § 1 mom. c) — 3 § 2 mom. första stycket
— 3 § 3 mom. första stycket

4 § Statens löne- och pensionsverk utövar arbetsgivarens befogenheter
vid tillämpningen av följande bestämmelser.

1. Pensionsavtalet Statens allmänna tjänstepensionsreglemente

2 § 1 mom. a) — 3 § 5 mom.
— 10 § 4 mom.
— 11 § 3 mom. tredje stycket
— 16 § 3 mom.

2. Pensionsavtalet Tilläggsbestämmelserna till statens allmänna
tjänstepensionsreglemente

2 § 1 mom. b) — 4 § 1 mom. sjätte stycket
— 4 § 8 mom. första och andra styckena
— 5 § 2 mom. andra och sjätte styckena
— 8 § 4 mom. första och fjärde styckena

Övergångsbestämmelser

1991:1435

Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991.
Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter
den som har en sådan rätt.