Förordning (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

SFS nr
1988:242
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:910
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:433

1 § Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och
föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet skall tillämpas i fråga
om nedan angivna arbetstagare.

Förvaltningsområde Anställning

Riksmarskalksämbetet Arbetstagare vid Kungl. hov-
och slottsstaterna
Föreningen Skyddsvärnet i Arbetstagare till vars av-
Göteborg löning statsbidrag betalas
Stockholms internationella Arbetstagare som inte avses
fredsforskningsinstitut i pensionsavtalet
(SIPRI)
Nordiska rådets presidie- Arbetstagare som omfattas av
sekretariat och nordisk förordningen (1991:1427) om
institution tjänstepension för vissa
arbetstagare med icke-statlig
anställning
Nordiska ministerrådets Arbetstagare som tjänstgör
sekretariat i Sverige
Gällöfsta kurscentrum Samtliga arbetstagare
Handikappinstitutet Samtliga arbetstagare
Akademien för de fria Samtliga arbetstagare
konsterna
Drottningholms teater- Samtliga arbetstagare
museum
Carl och Olga Milles Lidingö- Samtliga arbetstagare
hem
Thielska galleriet Samtliga arbetstagare
Statsunderstödda svenska Rektor och annan lärare
utlandsskolor än timlärare
Grännaskolan, Sigtunaskolan Rektor, studierektor och
Humanistiska Läroverket, annan lärare än timlärare
Franska skolan, Göteborgs Högre
Samskola, Lundsbergs skola,
Sigrid Rudebecks Gymnasium,
Apelrydsskolan, Vackstanässkolan
och Bergsskolan i Filipstad
Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Samtliga arbetstagare
Internationella Handelshögskolan
i Jönköping AB, Högskolan för
lärarutbildning och kommunikation
i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan
i Jönköping AB, Högskolan i
Jönköping Service AB och Chalmers
tekniska högskola AB

Allmänna barnhuset Arbetstagare vid barnhusets
expedition
Ericastiftelsen Samtliga arbetstagare
Stiftelsen Svenska kyrkan Stiftelsens sekreterare samt
i utlandet präster och assistenter i
utlandstjänst
Svenska jägareförbundet Samtliga arbetstagare
Hushållningssällskap Arbetstagare som inte om-
fattas av särskilt kollektiv-
avtal
TGOJ AB Arbetstagare som inte är
försäkrade enligt ITP-planen
AB Tipstjänst Samtliga arbetstagare
FFV-koncernen Arbetstagare som har statlig
tjänstepensionsrätt
Förordning (1994:1166).

Utbetalningen av försäkringsbelopp

2 § Statens löne- och pensionsverk betalar från inkomst-titeln
Statliga pensionsavgifter, netto, utgiftsposten Ersättning från
grupplivförsäkring försäkringsbelopp enligt denna förordning och
enligt TGL-S,

förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa
lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter,

förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i
arbetsmarknadsutbildning m. fl.,

förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander,

förordningen (1995:239) om förmåner för totalförsvarspliktiga,

det avtal om tjänstegruppliv (BOA-TGL) som ingår i bolagsavtalet.
Förordning (1995:433).

3 § Följande huvudmän svarar själva för kostnaderna för tjänstegrupp-
livförsäkringen med den begränsning som anges i det följande:

Statens järnvägar,

Luftfartsverket,

Sjöfartsverket,

Affärsverket svenska kraftnät,

Kammarkollegiet: för präster och andra kyrkomusiker än skolkantorer,

Arbetsmarknadsstyrelsen: för personer som avses i förordningen (1988:244)
om grupplivsförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m. fl.,

Exportkreditnämnden,

TGOJ AB,

AB Tipstjänst, och

Sveriges riksbank.
Förordning (1993:1736).

4 § De huvudmän som avses i 3 § skall på det sätt som statens löne- och
pensionsverk bestämmer slutligt betala försäkringsersättningen enligt
TGL-S. Ersättningen skall föras till inkomsttiteln Statliga
pensionsavgifter, netto.

Huvudmän som betalar premier

5 § Följande huvudmän betalar premier för tjänstegrupplivförsäkringen
med den begränsning som anges i det följande:

Riksmarskalksämbetet för arbetstagare vid Kungliga hovstaten,

statsunderstödda svenska utlandsskolor för rektor och annan lärare
än timlärare,

Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Franska
skolan, Göteborgs Högre Samskola, Lundsbergs skola, Sigrid
Rudebecks Gymnasium, Apelrydsskolan, Vackstanässkolan och
Bergsskolan i Filipstad för rektorer, studierektorer och andra lärare
än timlärare,

Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Internationella
Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning
och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i
Jönköping AB, Högskolan i Jönköping Service AB och Chalmers
tekniska högskola AB,

Allmänna barnhuset för arbetstagare vid barnhusets expedition,

Ericastiftelsen,

stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet för stiftelsens sekreterare samt
för präster och assistenter i utlandstjänst,

Svenska jägareförbundet,

hushållningssällskap med undantag för hushållningssällskap vars
arbetstagare omfattas av särskilda kollektivavtal,

Riksdagens förvaltningskontor för Riksdagens ledamöter,

bolag som tillämpar BOA-TGL,

FFV-koncernen för arbetstagare som har statlig tjänstepensionsrätt.
Förordning (1994:1166).

6 § Premien enligt 5 § är 600 kronor per år för varje arbetstagare. Den
betalas till statens löne- och pensionsverk och förs till inkomsttiteln
Statliga pensionsavgifter, netto. Förordning (1991:175).

Övergångsbestämmelser

1988:242

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988. Bestämmelserna i 3 §
tillämpas dock, såvitt avser sjöfartsverket, från och med den 1 juli
1987.

Genom förordningen upphävs

1. Kungl. Maj:ts beslut den 25 januari 1963 och den 18 februari 1972 om
grupplivförsäkring för vissa arbetstagare hos GDG Biltrafik Aktiebolag,

2. Kungl. Maj:ts beslut den 15 februari 1963 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid ståthållarämbetena på de kungl. slotten med
underlydande slottsförvaltningar,

3. Kungl. Maj:ts beslut den 26 april 1963 och den 28 juni 1974 om
grupplivförsäkring för arbetstagare hos hushållningssällskapen,

4. Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1963, den 29 juni 1970 och
regeringens beslut den 29 juni 1978 om grupplivförsäkring för anställda
vid Svenska Institutet för kulturellt utbyte med utlandet respektive
Svenska institutet,

5. Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1963 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Ericastiftelsen,

6. Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1963 om grupplivförsäkring för
personal vid AB Tipstjänst,

7. Kungl. Maj:ts beslut den 5 februari 1965 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid allmänna barnhusets expedition,

8. Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni och den 29 december 1967 om
grupplivförsäkring för viss personal vid Trafikaktiebolaget
Grängesberg-Oxelösunds järnvägar,

9. Kungl. Maj:ts beslut den 19 december 1969 om bestridande av
kostnaderna för den statliga grupplivförsäkringen m. m.,

10. Kungl. Maj:ts beslut den 26 november 1971 om grupplivförsäkring för
vissa arbetstagare hos Nordiska museet och Tekniska museet,

11. Kungl. Maj:ts beslut den 14 april 1972 om grupplivförsäkring för
vissa arbetstagare hos institutet för rikskonserter,

12. Kungl. Maj:ts beslut den 15 december 1972 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum,

13. Kungl. Maj:ts beslut den 28 september 1973 och den 28 juni 1974 om
grupplivförsäkring för arbetstagare hos Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut,

14. Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1974 och regeringens beslut den 29
juni 1978 om grupplivförsäkring för arbetstagare hos Nordiska rådets
presidiesekretariat,

15. Kungl. Maj:ts beslut den 12 juli 1974 och regeringens beslut den 29
juni 1978 om grupplivförsäkring för arbetstagare hos
handikappinstitutet,

16. Kungl. Maj:ts beslut den 11 oktober 1974 och regeringens beslut den
29 juni 1978 om grupplivförsäkring hos stiftelsen Gällöfsta kurscentrum,

17. Regeringens beslut den 29 juni 1978 om grupplivförsäkring för
Thielska galleriets museitekniker,

18. Regeringens beslut den 27 september 1979 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Nordisk Industrifond,

19. Regeringens beslut den 18 september 1980 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Nordiska hälsovårdshögskolan,

20. Regeringens beslut den 27 augusti 1981 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Nordiska nämnden för handikappfrågor,

21. Regeringens beslut den 8 oktober 1981 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Nordiska genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter,

22. Regeringens beslut den 8 oktober 1981 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Musikaliska akademien,

23. Regeringens beslut den 6 maj 1982 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Akademien för de fria konsterna,

24. Regeringens beslut den 8 juli 1982 om grupplivförsäkring för vissa
arbetstagare hos Svenska kyrkan i utlandet,

25. Regeringens beslut den 30 juni 1983 om grupplivförsäkring för vissa
arbetstagare hos allmän försäkringskassa,

26. Regeringens beslut den 10 november 1983 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Svenska jägareförbundet,

27. Regeringens beslut den 20 juni 1984 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Nordens folkliga akademi och vid Nordiska
läkemedelsnämnden,

28. Regeringens beslut den 11 juli 1985 om grupplivförsäkring för vissa
arbetstagare vid Östergötlands Tvätteri Industri Aktiebolag och
Värmlands Tvätteri Industri Aktiebolag,

29. Regeringens beslut den 15 augusti 1985 om grupplivförsäkring för
arbetstagare vid Nordiska samarbetskommitte’n för internationell
politik,

30. Regeringens beslut den 7 november 1985 om grupplivförsäkring för
vissa arbetstagare vid Bergsskolan i Filipstad,

31. Kungl. Maj:ts beslut den 5 mars 1965 och regeringens beslut den 7
november 1985 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare vid
föreningarna Skyddsvärnet i Stockholm och Göteborg.

1988:1160

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Försäkringsskydd
enligt TGL-S skall, i den mån förutsättningar för avtalets tillämpning
förelåg den 31 december 1988, gälla för arbetstagare som avgått med rätt
till pension från anställning hos Östergötlands Tvätteri Industri
Aktiebolag eller Värmlands Tvätteri Industri Aktiebolag före den 1
januari 1989.

1990:1514

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas dock
för tid från och med den 1 oktober 1990.

1991:175

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991. Den tillämpas dock för
tid från och med den 1 januari 1991.

SWEBUS AB betalar premier enligt 6 § för tid till och med utgången av
december 1990.

1992:179

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1992. Den nya bestämmelsen
skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1992.

1994:1166

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 juli
1994.