Förordning (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

SFS nr
1988:243
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1671

Tillämpningsområde m. m.

1 § Avtalet den 29 januari 1988 om statens
tjänstegrupplivförsäkring med senare ändringar och föreskrifter
som utfärdats med stöd av avtalet skall, med de avvikelser som
följer av 4-10 §§, tillämpas på arbetstagare som anges i 2 §.
Förordning (2000:58).

2 § Föreskrifterna i TGL-S gäller sådana lokalanställda
arbetstagare vid en svensk utlandsmyndighet som har rätt till
ålderspension enligt förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för
icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska
utlandsmyndigheter.

Föreskrifterna gäller också för arbetstagare som inte är svenska
medborgare och tjänstgör vid svenska utlandsmyndigheter i Danmark,
Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Japan, Norge,
Portugal, Singapore, Spanien, Tunisien, Turkiet, Tyskland och
Österrike. Förordning (1996:297).

3 § Med årslön avses i denna förordning den bruttoårslön som
vid dödsfallet gällde för arbetstagaren, i förekommande fall
efter skatteavdrag.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då dödsfallet
inträffade. Förordning (2010:1671).

Grundbelopp

4 § Grundbelopp betalas enligt nedanstående sammanställning, om
inte annat följer av 5-7 §§.

________________________________________________________________________
Arbetstagarens Arbetstagaren har varit anställd
ålder
________________________________________________________

minst 16 timmar/vecka minst 8 men inte 16
timmar/vecka
Belopp i kronor Belopp i kronor
motsvarande dock motsvarande dock
årslönen multi- högst årslönen multi- högst
plicerad med följande plicerad med följande
antal pris- antal
basbelopp pris-
basbe-
lopp
________________________________________________________________________

under 55 år 3,00 6,00 1,500 3,00
55 men ej 56 år 2,75 5,50 1,375 2,75
56 men ej 57 år 2,50 5,00 1,250 2,50
57 men ej 58 år 2,25 4,50 1,125 2,25
58 men ej 59 år 2,00 4,00 1,000 2,00
59 men ej 60 år 1,75 3,50 0,875 1,75
60 men ej 61 år 1,50 3,00 0,750 1,50
61 men ej 62 år 1,25 2,50 0,625 1,25
62 men ej 63 år 1,00 2,00 0,500 1,00
63 men ej 64 år 0,75 1,50 0,375 0,75
64 men ej 67 år 0,50 1,00 0,250 0.50
_______________________________________________________________________
Förordning (2000:58).

5 § För en arbetstagare som har fyllt 55 men inte 65 år betalas högsta
grundbelopp enligt 4 §, om förutsättningarna enligt 23 § 1. TGL-S är
uppfyllda. Detta gäller också om arbetstagaren har fyllt 65 år och utan
avbrott stått kvar i den anställning som han hade när han fyllde 65 år.

6 § Hälften av grundbeloppet enligt 4 § betalas om
förutsättningarna enligt 23 § 2 TGL-S är uppfyllda. Beloppet
får dock inte understiga hälften av prisbasbeloppet eller, om
en fjärdedels årslön är mindre, detta belopp.
Förordning (2000:58).

7 § Grundbelopp och barnbelopp betalas inte efter en arbetstagare som
avses i 19 § TGL-S.

Barnbelopp

8 § Barnbelopp enligt 24 § TGL-S betalas enligt nedanstående
sammanställning.

_______________________________________________________________________
Barnets/ Arbetstagaren har varit anställd
syskonets
ålder ——————————————————-
minst 16 timmar/vecka minst 8 men inte 16
timmar/vecka
Belopp i kronor Belopp i kronor
motsvarande års- dock motsvarande års- dock
lönen multipli- högst lönen multipli- högst
cerad med följande cerad med följande
antal antal
prisbas- prisbas-
belopp belopp
_______________________________________________________________________

under 17 år 1,00 2,00 0,500 1,00
17 eller 18 år 0,75 1,50 0,375 0,75
19 men inte 0,50 1,0 0,250 0,50
21
_______________________________________________________________________
Förordning (2000:58).

9 § Barnbelopp enligt 29 § andra stycket TGL-S skall motsvara
en halv årslön, dock högst ett prisbasbelopp.
Förordning (2000:58).

Begravningshjälp

10 § Begravningshjälpen skall motsvara en fjärdedels årslön,
dock högst ett halvt prisbasbelopp. Förordning (2000:58).

Övergångsbestämmelser

1989:20

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989. De nya bestämmelserna
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1989.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har
inträffat före utgången av år 1988.

1990:5

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990. Den nya bestämmelserna
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har
inträffat före utgången av år 1989.

1991:131

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991. De nya bestämmelserna
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1991.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har
inträffat före utgången av år 1990.

1992:478

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. De nya bestämmelserna
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1992.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har
inträffat före utgången av år 1991.

1993:118

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
1993.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av år 1992.

1994:258

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
1994.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av år 1993.

1995:327

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
1995.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av år 1994.

1996:297

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1996. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
1996.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före utgången av år 1995.

1997:29

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1
januari 1997.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1996.

1998:106

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1
januari 1998.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1997.

2000:58

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 8
november 1999.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
försäkringsfall som har inträffat före den 8 november 1999.