Förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

SFS nr
1988:244
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:874

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall
åt den som inte har försäkrings- eller efterskydd i en
anställning med motsvarande förmåner och

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte
stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100)
om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, eller

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år,
eller

b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Försäkringen gäller för en deltagare i ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt första stycket 1 även
när deltagaren är avstängd från rätt till aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning. Förordning (2014:874).

2 § I förordningen avses med

försäkrad: den som avses i 1 §,

försäkringsgrundande anställningstid: tid i ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt 1 §,

sambo: en ogift person som under äktenskapsliknande
förhållanden bor tillsammans med en ogift försäkrad eller före
detta försäkrad,

TGL-S: avtalet den 29 januari 1988 om statens
tjänstegrupplivförsäkring med senare ändringar och föreskrifter
som utfärdats med stöd av avtalet.

Vad som sägs om sambo i denna förordning skall gälla även en
ogift person som bor tillsammans med en ogift försäkrad eller
före detta försäkrad under förhållanden som avses i lagen
(1987:813) om homosexuella sambor. Förordning (2000:644).

3 § Befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer
arbetsgivaren ska utövas av Statens tjänstepensions- och
grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller
denna förordning tillkommer arbetsgivaren ska utövas av
Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:549).

Försäkringsskydd

4 § Försäkringsskyddet inträder då det
arbetsmarknadspolitiska programmet påbörjas och gäller så
länge programmet pågår och aktivitetsstöd,
utvecklingsersättning eller etableringsersättning betalas ut.
Om deltagaren är avstängd från rätt till aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning gäller försäkringsskyddet så länge
programmet pågår. För den som, utan att få aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning, deltar i jobbgarantin för
ungdomar och är under 18 år eller deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin gäller försäkringsskyddet så länge
programmet pågår.

Den som har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning,
mer än halv sjukersättning eller mer än halv
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken när han
eller hon anvisas det arbetsmarknadspolitiska programmet,
omfattas dock inte av försäkringsskyddet så länge han eller
hon har en sådan förmån. Förordning (2014:874).

5 § Försäkringsskydd gäller även vid frånvaro från det
arbetsmarknadspolitiska programmet, oavsett om
aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller
etableringsersättning betalas ut, om frånvaron beror på

1. sjukdom eller olycksfall, som medför arbetsoförmåga
eller annat hinder att delta i programmet,

2. havandeskap eller förlossning, eller

3. beviljad ledighet eller permission.

Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1
gäller endast om hindret styrks genom intyg från
Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions-
och grupplivnämnd får dock bevilja försäkringsskydd även
om sådant intyg inte visats upp. Förordning (2010:1150).

Efterskydd

6 § Med efterskydd avses det försäkringsskydd som under vissa
förutsättningar finns sedan det arbetsmarknadspolitiska
programmet upphört. Efterskyddet gäller längst till dess den
försäkrade har fyllt 65 år.

För den som, utan att få aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning, deltar i jobbgarantin för ungdomar och
är under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
gäller endast efterskydd enligt 7 § första stycket.
Förordning (2009:7).

Efterskydd vid sjukdom

7 § Om en försäkrad har tagit del av ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt 1 § under minst fem
dagar i följd, gäller försäkringsskydd under arbetsoförmåga på
grund av sjukdom eller olycksfall, om arbetsoförmågan uppkommit
under programmet och förelåg vid dess slut. Arbetsoförmågan
skall styrkas genom intyg från Försäkringskassan eller läkare.
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge
försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp.

Försäkringsskydd gäller vidare om den försäkrade blir
arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall under tid
då han har efterskydd enligt 8-11 §§. Försäkringsskyddet
fortsätter då att gälla så länge arbetsoförmågan består.
Förordning (2004:930).

Efterskydd när utbildningsbidrag betalats i minst 180 dagar

8 § För den som fått aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning under minst 180 dagar gäller efterskydd
enligt andra stycket och 9 §. Detsamma gäller den som har
deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under minst
180 dagar med etableringsersättning.

Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd
tillgodoräknas även tidigare försäkringsgrundande
anställningstid som helt eller delvis har infallit under de
två år som närmast föregått det senaste
arbetsmarknadspolitiska programmet enligt 1 §.

Vid beräkning av antal dagar med aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning enligt första stycket ska även dagar då
deltagaren är avstängd från rätt till sådan ersättning räknas
med. Förordning (2014:874).

9 § Efterskyddet gäller under 180 dagar (allmän efterskyddstid).

För en försäkrad som blir arbetslös eller erhåller hel föräldrapenning
under allmän efterskyddstid fortsätter efterskyddet att gälla så länge
arbetslösheten består eller föräldrapenningen utges samt under tid
därefter det antal dagar av den allmänna efterskyddstiden som inte har
avräknats före arbetslösheten.

För en försäkrad som under allmän efterskyddstid börjar fullgöra ny
försäkringsgrundande anställningstid gäller, när försäkringsskyddet från
denna har upphört, fortsatt efterskydd under det antal dagar av den
allmänna efterskyddstiden som inte har avräknats före början av den nya
försäkringsgrundande anställningstiden.

Efterskydd gäller dock sammanlagt högst två år räknat från den tidpunkt
efterskydd inträdde enligt 6 §. Förordning (1990:1055).

10 § Med arbetslöshet förstås att den försäkrade står till
svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att
få dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Detta ska styrkas
genom intyg från Arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassa.
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge
försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp.
Förordning (2007:914).

Efterskydd i övriga fall

11 § Om den försäkrade inte har rätt till efterskydd enligt
7–9 §§, gäller efterskydd i stället lika många dagar som den
försäkrade fått aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller
deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program med
etableringsersättning. Vid bestämmande av antal dagar med
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning ska även dagar då
deltagaren är avstängd från rätt till sådan ersättning räknas
med. Förordning (2014:874).

Beräkning av efterskydd efter försäkringsskydd vid sjukdom

12 § Om den försäkrade har haft försäkringsskydd under
sjukdom enligt 7 §, gäller efterskydd efter sjukdomstiden
enligt 8–11 §§. Efterskyddet beräknas genom att
sjukdomstiden jämställs med den tid då aktivitetsstöd,
utvecklingsersättning eller etableringsersättning betalats
ut, under deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt
program. Förordning (2010:1150).

Försäkringsförmåner

13 § Avlider en försäkrad, som tagit del av ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt 1 § under minst fem
dagar i följd innan han eller hon fyllt 65 år, betalas förmåner
enligt 20-25 §§ TGL-S.

Har den avlidne inte tagit del av programmet under minst fem
dagar i följd betalas begravningshjälp med belopp som anges i
20 § TGL-S. Förordning (2000:644).

Tillämpning av bestämmelser i TGL-S

14 § Följande bestämmelser i TGL-S tillämpas på grupplivförsäkring
enligt denna förordning, nämligen

29–31 §§ om försäkringsförmåner efter arbetstagarens make eller sambo,

32–36 §§ om förmånstagarförordnande,

37 och 38 §§ om sambo med förmånstagarrätt,

40 § om samordning,

41 § om inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen,

42 och 43 §§ om försäkringens giltighet vid krigstillstånd,

44–46 §§ om åtgärder vid försäkringsfall, och

47–49 §§ om tvister.

Övergångsbestämmelser

1988:244

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då förordningen
(1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning
m. fl. skall upphöra att gälla.

2. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av maj 1988.

3. Den som har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen när den
nya förordningen träder i kraft får försäkringsskydd enligt den senare
även om han inte uppfyller villkoren i 4 och 5 §§.

4. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs
sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft
försäkringsskydd enligt den gamla förordningen.

5. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller
betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla
förordningen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988.
Försäkringsskyddet gäller så länge utbildningen eller rehabiliteringen
pågår och utbildningsbidrag betalas. Den försäkrade kan anmäla att
förordnandet inte skall gälla.

6. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt
reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall
förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya
förordningen om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.

7. Försäkringsskydd enligt den gamla förordningen skall, i den mån
förutsättningar för förordningens tillämpning förelåg den 31 maj 1988,
fortfarande gälla för den som inte har fått försäkringsskydd enligt den
nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall
tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt TGL-S.

1990:1055

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1990.

2000:59

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 maj
1999.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
försäkringsfall som har inträffat före den 1 maj 1999.

2000:644

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som
har inträffat före den 1 augusti 2000.

2003:854

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2003.

2006:1549

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som anvisats
friåret.

2006:115

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 3
december 2007.