Förordning (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.

SFS nr
1988:246
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-04-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:239
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1495

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt följande
personal, som inte har försäkrings- eller efterskydd i en anställning
med motsvarande förmåner under nedan angiven tjänstgöring, nämligen

a) för */k/ värnpliktig personal */-k/ inbegripet sådan personal över
värnpliktsåldern som avgått från anställning i någon av försvarsmaktens
reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren och för vilken
värnpliktslagen (1941:967) fortfarande gäller — under dels
inskrivningsförrättning, dels prövning för antagning som yrkesofficers-
eller reservofficersaspirant, dels tjänstgöring enligt värnpliktslagen,
dels föreskriven tjänstgöring för utbildning till befattning för
yrkesofficer eller reservofficer, som inte fullgörs enligt
värnpliktslagen,

b) för */k/ frivillig personal */-k/ under tjänstgöring vid
försvarsmakten på grund av åtagande i krigsfrivilligavtal eller under
annan frivillig utbildning för att nå eller bibehålla kompetens för
placering inom totalförsvaret,

c) för */k/ hemvärnets personal */-k/ under tjänstgöring vid hemvärnet,

d) för */k/ civilförsvarspliktig personal */-k/ under föreskriven
tjänstgöring som fullgörs efter inskrivning i
civilförsvarsorganisationen, samt under tjänstgöring enligt lagen
(1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra
utanför civilförsvaret,

e) för */k/ vapenfri tjänstepliktig */-k/ under tjänstgöring enligt
lagen (1966:413) om vapenfri tjänst,

f) för */k/ hälso- och sjukvårdspersonal */-k/ under tjänstgöring enligt
lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt
veterinärpersonal m. m. Förordning (1989:454).

2 § I förordningen förstås med

*/k/ försäkrad: */-k/ den som avses i 1 §,

*/k/ sambo: */-k/ en ogift person som under äktenskapsliknande
förhållanden bor tillsammans med en ogift arbetstagare eller
förutvarande arbetstagare av motsatt kön,

*/k/ TGL-S: */-k/ avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) i
dess lydelse enligt statens arbetsgivarverks cirkulär 1988 A 8.

3 § Befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer
arbetsgivaren skall utövas av statens tjänstepensions- och
grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller denna
förordning tillkommer arbetsgivaren skall utövas av statens löne- och
pensionsverk.

/r3/ Försäkringsskydd

4 § Försäkringsskydd föreligger under tid från det att färd för
inryckning till tjänstgöringen påbörjas till dess färd för utryckning
från tjänstgöringen avslutas eller till dess tjänstgöringen avbryts
genom hemförlovning.

/r3/ Efterskydd

5 § Med efterskydd avses det försäkringsskydd som under vissa
förutsättningar finns sedan tjänstgöringen enligt 1 § upphört.
Efterskyddet gäller längst till dess den försäkrade har fyllt 65 år.

/r4/ Efterskydd vid sjukdom

6 § Försäkringsskydd gäller även efter tjänstgöring enligt 1 § under
arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, om arbetsoförmågan
uppkommit under tjänstgöringen och förelåg vid tjänstgöringens slut.
Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg från allmän försäkringskassa
eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge
försäkringsskydd även om sådant intyg inte visats upp.

/r3/ Försäkringsförmåner

7 § Avlider en försäkrad innan han fyllt 65 år, betalas förmåner enligt
20–25 §§ TGL-S, om inte annat följer av 8 §.

8 § Försäkringsförmånerna skall minskas med begravningshjälp enligt
värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), förordningen (1976:1011) om
förmåner till civilförsvarspliktiga eller kungörelsen (1966:414) med
vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga och med
begravningsbidrag enligt familjebidragsförordningen (1991:1492).
Förordning (1991:1495).

/r3/ Tillämpning av bestämmelser i TGL-S

9 § Följande bestämmelser i TGL-S tillämpas på grupplivförsäkring enligt
denna förordning, nämligen

29–31 §§ om försäkringsförmåner efter försäkringstagarens make eller
sambo,

32–36 §§ om förmånstagarförordnande,

37 och 38 §§ om sambo med förmånstagarrätt,

41 § om inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen,

42 och 43 §§ om försäkringens giltighet vid krigstillstånd,

44–46 §§ om åtgärder vid försäkringsfall, och

47–49 §§ om tvister.

Övergångsbestämmelser

1988:246

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då kungörelsen
(1963:243) om grupplivförsäkring åt värnpliktiga m. fl. skall upphöra
att gälla.

2. Den gamla kungörelsen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av maj 1988.

3. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs
sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft
försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen.

4. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller
betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla
kungörelsen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988.
Försäkringsskyddet gäller så länge tjänstgöringen pågår. Den försäkrade
kan anmäla att förordnandet inte skall gälla.

5. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt
reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall
förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya
förordningen, om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.

6. Försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen skall, i den mån
förutsättningar för kungörelsens tillämpning förelåg den 31 maj 1988,
fortfarande gälla för den som inte har fått försäkringsskydd enligt den
nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall
tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt TGL-S.