Förordning (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

SFS nr
1988:247
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:833
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:441

Uppgifter

1 § Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

1. utövar arbetsgivarens befogenheter enligt statliga pensions-
bestämmelser i deras lydelse den 31 december 1991 eller
tidigare i den omfattning regeringen eller, när det gäller
arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter,
riksdagsstyrelse bestämmer,

2. prövar frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om
statens tjänstegrupplivförsäkring eller enligt regeringens
beslut ankommer på nämnden,

3. prövar frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om
tjänstegrupplivförsäkring inom riksdagens eller dess
myndigheters arbetstagarområde eller enligt riksdagens
förvaltningsstyrelses beslut ankommer på nämnden,

4. prövar frågor om beräkning av pensionen enligt punkt 6 i
övergångsbestämmelserna till pensionsplan för arbetstagare hos
staten m.fl. (PA-91) när det gäller fall där tjänstetidsfaktorn
är större än den allmänna tilläggspensionens poängårsfaktor och
pensionen till följd av övergången från brutto- till
nettosystem blir väsentligt lägre än den annars skulle ha
blivit.

Nämnden prövar också frågan om beräkning av pensionen enligt
första stycket 4 för sådana arbetstagare som har pensionsrätt
enligt förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa
arbetstagare med icke-statlig anställning. Förordning (2000:441).

Sammansättning

2 § Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sex andra
ledamöter.

För varje ledamot, utom ordföranden och vice ordföranden, finns en
personlig ersättare.

3 § Tre ledamöter och deras ersättare förordnas efter förslag av de
statsanställdas huvudorganisationer.

4 § Nämndens kansliuppgifter sköts av personal från statens löne- och
pensionsverk. Förordning (1990:422).

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:494).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:494).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför med minst fem ledamöter, bland dem ordföranden
eller vice ordföranden. Av de ledamöter som inte är ordförande eller
vice ordförande skall halva antalet vara förordnade efter förslag från
organisationerna.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör åt nämnden enligt 4 §
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

Förordnanden

12 § Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

Bland de ledamöter som förordnas utan förslag från organisationerna,
utser regeringen en till ordförande och en till vice ordförande.

Underrättelse om beslut

13 § Underrättelse om nämndens beslut skall lämnas till

1. statens löne- och pensionsverk,

2. statens arbetsgivarverk eller riksdagsförvaltningen, såvitt
rör arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter,

3. den myndighet där arbetstagaren är anställd, såvitt gäller beslut
enligt 1 § 1. Lag (2000:441).

Överklagande

14 § Nämndens beslut i ärenden som avses i 1 § får inte
överklagas.

Andra beslut av nämnden än beslut som enligt 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten
att överklaga eller andra föreskrifter. Förordning (1998:1092).

Övergångsbestämmelser

1994:151

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994. Den tillämpas
dock för tid fr. o. m. den 1 januari 1992.

1997:130

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Genom förordningen upphävs förordningen (1992:78) med
instruktion för Nämnden för vissa statliga pensionsfrågor. I
den mån någon fråga som skulle ha prövats av Nämnden för vissa
pensionsfrågor uppkommer efter den 30 juni 1997, prövas frågan
i stället av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

1998:1092

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.