/r1/ Förordning (1988:248) om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse i förhållande till Tyska Demokratiska Republiken;

SFS nr
1988:248
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1464
Upphävd
1991-12-01

Från och med den 1 juni 1988 skall här i riket gälla

*/k/ dels, */-k/ i förhållande till Tyska Demokratiska Republiken, den
av Sverige ratificerade europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980
om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse,

*/k/ dels */-k/ en den 25 november 1987 undertecknad överenskommelse
mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om tillämpning av den
europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av
sjukvård åt personer under tillfällig vistelse.

De båda överenskommelserna bifogas denna förordning som */k/ bilagorna
1–2. */-k/ Den europeiska överenskommelsen återges i engelsk, fransk
och tysk originaltext samt i svensk översättning.

Bilaga 2

Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Tyska Demokratiska
Republiken om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17
oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under
tillfällig vistelse

Konungariket Sveriges regering och Tyska Demokratiska Republikens
regering

som beslutat att samarbeta på socialförsäkringens område med beaktande
av principerna och rekommendationerna i slutakten till konferensen i
Helsingfors om säkerhet och samarbete i Europa och det därpå grundade
slutdokumentet från Madrid,

som för sina ömsesidiga förbindelser önskar sätta i kraft den europeiska
överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt
personer under tillfällig vistelse,

har med tillämpning av artikel 20 första stycket i nämnda
överenskommelse enats om följande:

Artikel 1

1. I denna överenskommelse avses med uttrycken

a) “europeiska överenskommelsen” den europeiska överenskommelsen den 17
oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under
tillfällig vistelse;

b) “medborgare” personer som enligt lagstiftningen i en
fördragsslutande stat innehar denna stats medborgarskap;

c) “behörig myndighet”

med avseende på Tyska Demokratiska Republiken statssekretariatet för
arbete och löner,

med avseende på Konungariket Sverige regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer.

2. Andra uttryck som används i denna överenskommelse har den betydelse
som anges i artikel 1 i den europeiska överenskommelsen med beaktande av
bestämmelserna i denna överenskommelse.

Artikel 2

1. Med personer, som enligt artikel 2 jämförd med artikel 4 i den
europeiska överenskommelsen har rätt till omedelbart nödvändig sjukvård
under tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten avses

a) med avseende på Tyska Demokratiska Republiken medborgare i Tyska
Demokratiska Republiken och andra personer som är bosatta i Tyska
Demokratiska Republiken och som försäkrade eller familjemedlemmar har
rätt till sjukvård enligt den för socialförsäkringen för arbetare och
anställda eller socialförsäkringen vid den statliga försäkringen
gällande lagstiftningen i Tyska Demokratiska Republiken

b) med avseende på Konungariket Sverige personer, som är bosatta i
Sverige och sjukförsäkrade enligt den svenska lagstiftningen.

2. Med tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten avses
även vistelse där i egenskap av medarbetare och familjemedlem till sådan
vid diplomatisk, konsulär eller annan statlig representation liksom
vistelse där i egenskap av medarbetare och familjemedlem till sådan vid
representation för företag och inrättningar, såvida inte lagstiftningen
på socialförsäkringens område i denna stat är tillämplig på den berörda
personen.

Artikel 3

Som bevis på att rätt till sjukvård föreligger gäller enligt artikel 5 i
den europeiska överenskommelsen

i Tyska Demokratiska Republiken

uppvisande av pass utfärdat av Konungariket Sverige eller
försäkringsintyg från svensk försäkringskassa

i Konungariket Sverige

uppvisande av pass utfärdat av Tyska Demokratiska Republiken eller
socialförsäkringsbevis.

Artikel 4

Sjukvård enligt artikel 4 i den europeiska överenskommelsen
lämnas

a) i Tyska Demokratiska Republiken enligt den lagstiftning som gäller
för personer som är försäkrade inom socialförsäkringen för arbetare och
anställda genom inrättningar tillhörande Tyska Demokratiska Republikens
statliga hälsovårdsväsende,

b) i Konungariket Sverige enligt den lagstiftning som gäller för
personer som är sjukförsäkrade genom det allmänna hälso- och
sjukvårdsväsendets inrättningar eller genom självständigt verksam hälso-
och sjukvårdspersonal som är ansluten till sjukförsäkringen.

Artikel 5

Sjukvård enligt artikel 4 i den europeiska överenskommelsen
omfattar

a) omedelbart nödvändig öppen och sluten sjuk- och tandvård oberoende av
en persons ålder

b) tillhandahållande av läkemedel för vilket recept utfärdats av läkare

c) nödvändig sjuktransport inom vistelselandet under vistelsen eller för
återresa.

Sjukvården innefattar inte tillhandahållande av proteser och andra
hjälpmedel.

Artikel 6

Kostnader som uppstått enligt artikel 5 i denna överenskommelse skall
bäras av försäkringsorganet för vistelseorten. Ersättning av dessa
kostnader genom det behöriga försäkringsorganet skall i enlighet med
artikel 6 första stycket a) i den europeiska överenskommelsen inte äga
rum.

Artikel 7

1. Behöriga försäkringsorgan för tillämpning av den europeiska
överenskommelsen och denna överenskommelse är

a) för Tyska Demokratiska Republiken socialförsäkringsförvaltningen vid
Fria Tyska Fackföreningsförbundets styrelse

b) för Konungariket Sverige riksförsäkringsverket.

För klarläggande av frågor som uppkommer vid tillämpningen
skall de sätta sig i direkt förbindelse med varandra.

2. Vid tillämpningen av denna överenskommelse kan de behöriga
myndigheterna och försäkringsorganen använda tyska och svenska språket.

Artikel 8

1. Denna överenskommelse kräver godkännande enligt den inomstatliga
lagstiftningen i de båda fördragsslutande staterna. Den träder i kraft
tre månader efter den dag, då överlämnandet av den sista skrivelsen
skedde, i vilken godkännandet meddelades.

2. Denna överenskommelse skall gälla för samma tid som den europeiska
överenskommelsen gäller mellan Tyska Demokratiska Republiken och
Konungariket Sverige.

3. Denna överenskommelse kan sägas upp genom skriftlig underrättelse på
diplomatisk väg. Uppsägningen skall gälla från första dagen i fjärde
månaden efter utgången av den månad, då uppsägningen meddelades.

Som skedde i Stockholm den 25 november 1987 i två original på vardera
svenska och tyska språket, vilka båda texter äger lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering
Sten Andersson

För Tyska Demokratiska Republikens regering
Oskar Fischer