Förordning (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

SFS nr
1988:256
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:742
Upphävd
2005-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:41

Uppgifter

1 § Kustbevakningen har till uppgift att i enlighet med
särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning och annan
kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljöräddningstjänst till
sjöss.

Kustbevakningen skall också samordna de civila behoven av
sjöövervakning och sjöinformation samt förmedla denna
information till berörda myndigheter. Förordning (2000:336).

1 a § Kustbevakningen skall följa den internationella
utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och medverka i
internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll,
brottsbekämpning till sjöss, miljöskydd till sjöss och annan
sjöövervakning. Kustbevakningen skall vidare samverka med andra
myndigheter för att främja svenskt deltagande i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsområde. Förordning (1999:1024).

Verksförordningens tillämpning m.m.

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Kustbevakningen med undantag av 4 §. Förordning (1999:718).

Myndighetens ledning

3 § Kustbevakningens generaldirektör är chef för myndigheten.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (1998:1831).

4 § Har upphävts genom förordning (1996:111).

Organisation

5 § Har upphävts genom förordning (2004:41).

5 a § För att bistå Kustbevakningen i arbetet med att samordna
de civila behoven av sjöövervakning och förmedla sjöinformation
skall ett samrådsorgan för civil sjöövervakning och
sjöinformation vara knutet till myndigheten.

Samrådsorganet består av generaldirektören som ordförande och
högst tio andra ledamöter samt ersättare för dessa.
Generaldirektören får sätta en annan tjänsteman vid
Kustbevakningen i sitt ställe som ordförande i samrådsorganet.
Förordning (2000:336).

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
kustbevakningen.

7 § har upphävts genom förordning (1996:111).

Styrelsen

8 § Kustbevakningens styrelse består av högst tio ledamöter,
generaldirektören medräknad.

Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta om riktlinjer för hur Kustbevakningens
uppgifter skall prioriteras. Förordning (1999:718).

Anställningar m.m.

9 § Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter
anmälan av generaldirektören. Anställningen får begränsas att
gälla längst till en viss tidpunkt. (Förordning (1998:1831).

10 § Har upphävts genom förordning (1998:1831).

11 § Har upphävts genom förordning (1996:111).

12 § Har upphävts genom förordning (1996:111).