Yrkestrafiklag (1988:263)

SFS nr
1988:263
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:490
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:811

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag avser sådan yrkesmässig trafik som innebär att
personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med
tillkopplade släpfordon (traktortåg) jämte förare mot betalning ställs
till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.

Fordonsbegreppen i första stycket har samma innebörd som i
fordonskungörelsen (1972:595).

2 § Yrkesmässig trafik enligt denna lag kan drivas som

1. Linjetrafik Yrkesmässig trafik för persontransporter
som är tidtabellsbunden och för vilken
ersättningen bestäms särskilt för
varje passagerare för sig, under
förutsättning att trafiken inte
ingår som ett led i ett sammanhängande
arrangemang där huvudsyftet är ett annat
än själva transporten.

2. Taxitrafik Sådan yrkesmässig trafik för
persontransporter med personbil
eller lätt lastbil som inte är
linjetrafik.

3. Beställningstrafik med buss Sådan yrkesmässig trafik för
persontransporter med buss, tung
lastbil, terrängmotorfordon eller
traktortåg som inte är linjetrafik.

4. Godstrafik Yrkesmässig trafik för transport av
gods.

Krav på tillstånd

3 § Yrkesmässig trafik enligt denna lag får drivas endast av den som har
trafiktillstånd.

I fråga om trafikhuvudmans rätt att driva linjetrafik finns särskilda
bestämmelser i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik.

Tillståndsmyndighet

4 § Frågor om trafiktillstånd prövas av länsstyrelsen i det län
där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk
person, där företagets ledning finns. Frågor om tillstånd till
linjetrafik som berör flera län skall dock prövas av Vägverket.

Frågor om förarlegitimation som avses i 14 a § första stycket prövas
av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd.
Lag (1994:589).

Trafikansvariga

5 § I aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska eller ideella föreningar
som har trafiktillstånd skall det finnas en eller flera personer som har
särskilt ansvar för trafikutövningen (trafikansvariga).

Trafikansvariga är

1. i aktiebolag eller ekonomiska föreningar den verkställande
direktören, om det finns en sådan, eller annars en styrelseledamot
utsedd av bolaget eller föreningen,

2. i handelsbolag varje bolagsman,

3. i ideella föreningar en styrelseledamot utsedd av föreningen.

Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som meddelar
trafiktillstånd medge att en annan person än som nu har angetts skall
vara trafikansvarig.

Tillståndsprövning

6 § Trafiktillstånd får ges endast till den som med hänsyn till
yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra
sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra
omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella
föreningar skall prövningen avse den eller de som är trafikansvariga.
Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen avse
bolaget respektive föreningen samt

1. verkställande direktör och annan som genom en ledande ställning har
ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget
eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den
juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt
ekonomiskt intresse,

3. bolagsmännen i handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses
den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att
anse som närstående till gäldenären.

7 § Om någon av de personer som anges i 6 § andra stycket byts ut, skall
tillståndsmyndigheten pröva den nyes lämplighet.

8 § Tillstånd till linjetrafik får inte ges om det görs sannolikt att
den avsedda trafiken i betydande mån skulle komma att skada
förutsättningarna för att driva järnvägstrafik eller trafik enligt
lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik. Tillstånd får
alltid ges, om en avsevärt bättre trafikförsörjning därigenom skulle
uppnås. Lag (1992:911).

9 § Tillstånd till linjetrafik får förenas med villkor som är ägnade att
motverka sådan skada som anges i 8 §.

Tillstånd till taxitrafik får förenas med villkor om fordons utrustning
och beställning av transporter.

Trafiktillstånd får även i övrigt förenas med villkor, om det finns
särskilda skäl.

Giltighet av trafiktillstånd

10 § Trafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl,
kan tillståndet begränsas till viss tid eller till vissa transporter.

11 § Om statens järnvägar eller en trafikhuvudman begär det, skall
tillstånd till linjetrafik prövas på nytt senast tio år från dagen för
tillståndet och därefter vart tionde år. En sådan begäran skall
framställas hos tillståndsmyndigheten senast ett år före utgången av den
löpande tioårsperioden. Är tillståndet begränsat till viss tid, skall
begäran framställas senast ett år före utgången av den tiden.

12 § Den som har tillstånd till persontransporter får även frakta gods
med fordon som tillståndet avser.

13 § Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om
tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på
konkursboet. Tillståndet gäller under högst ett år räknat från
dödsfallet eller konkursbeslutet. För verksamheten skall det finnas en
föreståndare som har godkänts av tillståndsmyndigheten. I fråga om denne
skall 6 § första stycket tillämpas.

Om en föreståndare inte har anmälts till tillståndsmyndigheten inom två
månader från dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet.
Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och en annan föreståndare
inte anmäls inom den tid som tillståndsmyndigheten bestämmer. Godkänns
inte heller den andre föreståndaren, upphör tillståndet att gälla tre
veckor efter det att beslutet härom har vunnit laga kraft. Lag
(1988:1499).

14 § Den som har tillstånd till taxitrafik är skyldig att låta
passagerare före färden få kännedom om den taxa som han tillämpar.

Särskilda regler för taxitrafik

14 a § Fordon i taxitrafik får endast föras av den som har särskild
förarlegitimation. Sådan förarlegitimation får ges till den som
innehar föreskriven körkortsbehörighet och som med hänsyn till
yrkeskunnande och laglydnad bedöms vara lämplig att tjänstgöra
som förare i taxitrafik.

En förarlegitimation skall återkallas om innehavaren genom
brottslig gärning visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i
taxitrafik eller om förutsättningarna för legitimation annars inte
längre föreligger. Frågor om återkallelse prövas av den länsstyrelse
som har beslutat om legitimationen. Lag (1994:589).

Återkallelse av tillstånd

15 § Om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av
trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren
driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars
förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § inte längre föreligger, skall
tillståndet återkallas. Om missförhållandena inte är av allvarlig art,
kan i stället varning meddelas.

16 § Trafiktillstånd som inte används skall återkallas, om inte
särskilda skäl talar emot det.

17 § Trafiktillstånd kan återkallas, om det vid prövning enligt 7 §
framgår att någon av de personer som prövningen avser är olämplig.

18 § Frågor om återkallelse av trafiktillstånd eller om varning prövas
av den myndighet som har meddelat tillståndet. Lag (1988:1499).

Tillsyn

19 § De myndigheter som prövar frågor om tillstånd utövar tillsyn
över att tillståndshavare bedriver verksamheten enligt gällande
bestämmelser och får därvid pröva om förutsättningarna för
tillstånd enligt 6 § alltjämt föreligger. Myndigheterna skall också i
övrigt verka för att kraven på trafiksäkerhet och arbetsmiljö
uppfylls.

De länsstyrelser som har beslutat om förarlegitimation utövar
tillsyn över att innehavare av sådan legitimation uppfyller de krav
som enligt 14 a § första stycket gäller för legitimationen.
Lag (1994:589).

20 § Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av kollektivtrafik
finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

Ansvarsbestämmelser

21 § Den som driver yrkesmässig trafik enligt denna lag utan
tillstånd skall dömas för olaga yrkesmässig trafik till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
villkor som har meddelats i tillståndet eller i taxitrafik anlitar
förare utan förarlegitimation enligt 14 a § döms till böter.
Lag (1994:589).

22 § Har beställningstrafik med buss eller godstrafik drivits utan
tillstånd, skall den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har
slutit avtal med trafikutövaren om transporten dömas till böter, om han
kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades.

Överklagande

23 § Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag och en
länsstyrelses beslut i frågor om förarlegitimation enligt 14 a §
första stycket och om återkallelse av en sådan legitimation får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte något annat anges
i tredje stycket. Beslut om varning får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i frågor om beviljande av tillstånd till
linjetrafik och om omprövning av tillstånd enligt 11 § får överklagas
hos Vägverket. Vägverkets beslut i sådana frågor får överklagas hos
regeringen. Lag (1995:70).

23 a § Länsstyrelsen för det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol i mål enligt denna lag. Vägverket för dock
denna talan i mål om återkallelse av tillstånd till linjetrafik som
berör flera län. Länsstyrelsen och Vägverket får föra talan även till
förmån för den enskilda parten.

Om länsstyrelsen eller Vägverket överklagar en allmän förvaltningsdomstols
beslut, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor
från den dag då beslutet meddelades. Lag (1995:811).

Bemyndiganden

24 § Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från
denna lag. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter i de
avseenden som anges i denna lag, föreskrifter om behörighet och
utbildning för fordonsbesättningar vid vägtransporter samt föreskrifter
avseende yrkesmässig trafik till och från Sverige. Detsamma gäller i
fråga om registrering av tillståndsinnehav och om avgifter för den
kontroll som behövs.

Regeringen får överlåta de nämnda befogenheterna åt
förvaltningsmyndigheter. Lag (1992:594).

25 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har
befunnit sig, får regeringen föreskriva att denna lag helt eller delvis
inte skall tillämpas. Lag (1988:1499).

Övergångsbestämmelser

1988:263

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då yrkestrafiklagen
(1979:559) skall upphöra att gälla.

2. Trafiktillstånd som har meddelats enligt den äldre lagen gäller som
motsvarande tillstånd enligt den nya lagen. Därvid skall tillstånd till
beställningstrafik för persontransporter med tyngre fordon och till
turisttrafik anses som tillstånd till beställningstrafik med buss och
tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med lättare
fordon anses som tillstånd till dels taxitrafik, dels beställningstrafik
med buss med villkor om högst 3,5 tons totalvikt på bussen.

Om ett turisttrafiktillstånd innefattar rätt att i trafiken använda
personbil, skall tillståndet i den delen anses som tillstånd till
taxitrafik med de begränsningar som följer av tillståndet.

I fråga om tillstånd till linjetrafik som gäller vid ikraftträdandet
skall vid tillämpning av ll § som dag för tillståndet anses den 1
januari l989.

3. Om det i ett trafiktillstånd som har meddelats enligt den äldre lagen
har föreskrivits att tillståndet gäller endast under viss tid eller, när
det gäller tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med
lättare fordon, viss näringsverksamhet eller vissa transporter, skall
föreskriften fortfarande gälla. Även övriga villkor och begränsningar
som har föreskrivits i ett tillstånd till beställningstrafik för
persontransporter med lättare fordon skall fortfarande gälla, dock
längst till utgången av juni 1990. I fråga om tillstånd till linjetrafik
som gäller vid ikraftträdandet skall villkor som är ägnade att motverka
sådan skada som avses i 8 § fortfarande gälla. Lag (1988:1499).

4. I fråga om tillstånd till taxitrafik gäller, utöver vad som
föreskrivs i den nya lagen, följande bestämmelser fram till utgången av
juni 1990.

a) Tillstånd får ges endast om den avsedda trafiken behövs och i övrigt
är lämplig. Taxa får föreskrivas.

b) Tillståndshavaren är skyldig att på de villkor som gäller för
trafiken transportera personer och resgods (trafikeringsplikt).

c) Ett tillstånd får överlåtas på någon annan endast om det finns
synnerliga skäl.

d) Bestämmelsen i a) första meningen skall tillämpas även när antalet
fordon i trafiken utökas och när ett tillstånd överlåts. När ett
tillstånd överlåts skall även bestämmelserna i den nya lagen om
trafiktillstånd tillämpas.

e) Tillståndshavare som bryter mot föreskrift om taxa eller
trafikeringsplikt skall dömas till böter.

f) I stället för vad som föreskrivs i 4 § skall frågor om
trafiktillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där trafikområdet
skall finnas. Lag (1988:1499).

g) I stället för vad som föreskrivs i 23 § första stycket första
meningen gäller att länsstyrelsens beslut får överklagas hos
transportrådet och transportrådets beslut hos regeringen. Lag
(1988:1499).

5. Kommuner, landstingskommuner eller kommunala trafikföretag som har
tillstånd till linjetrafik får fram till utgången av juni 1989 anlita
någon som har tillstånd till taxitrafik eller beställningstrafik med
buss för att utföra trafiken. I sådana fall får den som anlitas utföra
linjetrafiken med stöd av något av dessa tillstånd. Detsamma gäller
sådana kommunalförbund eller aktiebolag som avses i lagen (1978:438) om
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

6. Har före den nya lagens ikraftträdande ett trafiktillstånd
återkallats enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1979:559) eller har ett
dödsbo före ikraftträdandet begärt inlösen enligt 3 kap. 8 § samma lag,
skall de äldre bestämmelserna om inlösen fortfarande gälla. Ett dödsbo
kan vidare fram till utgången av juni 1990 begära inlösen enligt 3 kap.
8 §, om den avlidne har haft taxitrafik som huvudsaklig sysselsättning.
Även i sådant fall gäller äldre bestämmelser om inlösen.

7. Har före den nya lagens ikraftträdande en ansökan om trafiktillstånd
gjorts hos en länsstyrelse som enligt yrkestrafikförordningen (1979:871)
är behörig att pröva ansökningen, skall ansökningen prövas av den
länsstyrelsen även om den inte är behörig enligt den nya lagen. Lag
(1988:1499).

8. Ärenden som avser överklagande av länsstyrelsens beslut och som inte
har avgjorts före ikraftträdandet skall, om överklagandet enligt den nya
lagen skall prövas av kammarrätten, vid ikraftträdandet överlämnas dit.
Överklaganden av beslut som transportrådet har meddelat före
ikraftträdandet skall även därefter prövas av regeringen. Lag
(1988:1499).

9. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts av en bestämmelse i denna lag, skall
hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

1994:589

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994. Fordon får dock föras i
taxitrafik av förare utan särskild förarlegitimation till utgången av
år 1994.

1995:70

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1995:811

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas i de fall
tillståndsmyndighetens beslut eller en länsstyrelses beslut
rörande förarlegitimation meddelats efter utgången av juni 1995.