Förordning (1988:278) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata

SFS nr
1988:278
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1418
Upphävd
1996-01-01

Uppgifter

1 § Centralnämnden för fastighetsdata har till uppgift att

1. i samverkan med statens lantmäteriverk, domstolsverket och andra
berörda myndigheter genomföra fastighetsdatareformen och förvalta
fastighetsdatasystemet,

2. koordinatregistrera fastigheter, samfälligheter och byggnader,

3. svara för driften av fastighetsdatasystemet,

4. i samverkan med statens lantmäteriverk, domstolsverket och andra
intressenter utveckla system och metoder för fastighetsdatasystemets
användning inom olika verksamhetsområden,

5. uppmärksamma möjligheterna att komplettera fastighetsdatasystemet med
nya uppgifter som är av betydelse för statliga och andra myndigheters
eller organisationers verksamhet,

6. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

7. föra pantbrevsregister enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister.
Förordning (1994:601).

2 § Centralnämnden får inom sitt verksamhetsområde bedriva
uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands mot ersättning enligt grunder
som nämnden fastställer efter samråd med riksrevisionsverket.

Vid tillämpningen av förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för
statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet skall nämnden
samråda med plan- och bostadsverket och statens lantmäteriverk i frågor
av gemensamt intresse.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på centralnämnden med
undantag av 18 §.

Myndighetens ledning

4 § Centralnämndens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 § Centralnämndens styrelse består av högst åtta personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 § Inom centralnämnden finns sju enheter, nämligen tekniska enheten,
driftsenheten, fastighetsregisterenheten, inskrivningsregisterenheten,
utvecklingsenheten, administrativa enheten och stabsenheten.

Varje enhet leds av en byråchef.

Utvecklingsråd

6 a § Vid centralnämnden finns ett råd för behandling av
utvecklingsfrågor av betydelse för kommunerna.

Rådet består av generaldirektören, som är rådets ordförande, samt de
ledamöter i övrigt som centralnämnden utser. Förordning (1992:158).

Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
centralnämnden.

Personalansvarsnämnden

8 § Centralnämndens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av enhetscheferna.
Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande.

Tjänstetillsättning

9 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av centralnämnden.

10 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

11 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Bisysslor

12 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av centralnämnden även i
fråga om enhetschefer.