/r1/ Lag (1988:279) om plan- och bostadsverkets namn i äldre författningar;

SFS nr
1988:279
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1364
Upphävd
1991-01-01

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan
författning om bostadsstyrelsen eller statens planverk efter utgången av
juni månad 1988 skall avse plan- och bostadsverket.