Förordning (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket;

SFS nr
1988:282
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1467
Upphävd
1993-01-01

Uppgifter

1 § Trafiksäkerhetsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
säkerheten i vägtrafiken och skall särskilt svara för samordningen av
trafiksäkerhetsarbetet.

Trafiksäkerhetsverket svarar även för frågor om yrkestrafik och
internationella vägtransporter samt handikappanpassning av kollektiva
färdmedel och terminaler. Verket svarar för kansligöromålen åt buss- och
taxivärderingsnämnden.

Verket skall främja en miljöanpassad fordonstrafik. Förordning
(1991:1726).

2 § Trafiksäkerhetsverket ansvarar också för

1. bil- och körkortsregistreringen,

2. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,

3. frågor om trafik på väg och i terräng,

4. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,

5. information om bestämmelser om trafiksäkerhet.

3 § Trafiksäkerhetsverket får bedriva uppdrags- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

3 a § Trafiksäkerhetsverket får, med de begränsningar som följer av
datalagen (1973:289) och sekretesslagen (1980:100) till myndigheter och
enskilda sälja uppgifter ur det bilregister som verket för enligt
bilregisterkungörelsen (1972:599).

Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk
databehandling eller på annat sätt.

Grunderna för prissättningen bestäms av trafiksäkerhetsverket.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte
säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga
integritet. Har den registrerade anmält till trafiksäkerhetsverket att
han inte önskar att uppgifterna används för direktreklam får hans
uppgifter inte säljas för sådant ändamål. Förordning (1991:2039).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverkets ledning

5 § Trafiksäkerhetsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Trafiksäkerhetsverkets styrelse består av högst nio personer,
generaldirektör en medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:923).

Organisation

7 § Inom trafiksäkerhetsverket finns fyra avdelningar, nämligen
avdelningen för bil- och körkortsregistren, planeringsavdelningen,
trafikavdelningen och kansliavdelningen. Vidare finns en
informationsenhet och en forskningsenhet.

För frågor som gäller samordning och planering av trafiksäkerhetsarbetet
finns ett råd.

Vidare finns en nämnd för yrkestrafikfrågor och en rådgivande delegation
för handikappfrågor. Förordning (1991:1726).

8 § Varje avdelning leds av en avdelningschef. Informationsenheten leds
av en informationschef och forskningsenheten av en forskningschef.

En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning
(1989:112).

9 § För den regionala verksamheten finns sju distrikt. Varje distrikt
förestås av en distriktschef.

Rådet för samordning och planering

10 § Rådet har till uppgift att bistå verket i frågor om
trafiksäkerhetsarbetets samordning och planering.

11 § Rådet består av trafiksäkerhetsverkets generaldirektör, ordförande,
samt motsvarande företrädare för rikspolisstyrelsen, vägverket,
transportforskningsberedningen och skolverket.

I rådet får också ingå företrädare för Landstingsförbundet, Svenska
kommunförbundet och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
samt, för särskilda fall, andra ledamöter som rådet bestämmer.
Förordning (1991:1726).

12 § Trafiksäkerhetsverket skall årligen före den 1 september lämna
regeringen

1. en redovisning av rådets verksamhet under det senaste budgetåret och
planerade verksamhet för löpande budgetår,

2. en programplan för rådets arbete under de kommande tre budgetåren.

Nämnden för yrkestrafikfrågor och den rådgivande delegationen för
handikappfrågor

12 a § Nämnden för yrkestrafikfrågor har till uppgift att följa
utvecklingen på yrkestrafikområdet och ge förslag till åtgärder.

Den rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att
bistå trafiksäkerhetsverket i frågor om handikappanpassning av färdmedel
och terminaler och som är av större vikt. Förordning (1991:1726).

12 b § Nämnden för yrkestrafikfrågor består av trafiksäkerhetsverkets
generaldirektör, ordförande, samt företrädare för rikspolisstyrelsen,
riksskatteverket, länsstyrelserna, Svenska busstrafikförbundet, Svenska
lokaltrafikföreningen, Svenska taxiförbundet, Svenska
transportarbetareförbundet och Svenska åkeriförbundet.

Den rådgivande delegationen för handikappfrågor består av
trafiksäkerhetsverkets generaldirektör, ordförande, samt företrädare för
statens handikappråd, statens järnvägar, Svenska kommunförbundet,
Svenska lokaltrafikföreningen, Handikappinstitutet, Handikappförbundens
centralkommitté, De handikappades riksförbund och Synskadades
riksförbund. Förordning (1991:1726).

12 c § I nämnden för yrkestrafikfrågor och den rådgivande delegationen
för handikappfrågor får företrädare för andra myndigheter och
organisationer ingå i särskilda fall, om nämnden eller delegationen
bestämmer det. Förordning (1991:1726).

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
trafiksäkerhetsverket.

/r3/ Personalansvarsnämnden

14 § Trafiksäkerhetsverkets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av verkets chefsjurist och
en annan chef som generaldirektören utser. Generaldirektören är nämndens
ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter,
däribland chefsjuristen, är närvarande.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

15 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter. Detta gäller dock inte beträffande föreskrifter som har
principiell betydelse eller annars är av större vikt.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

16 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsterna som avdelningschef, informationschef och forskningschef
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts av trafiksäkerhetsverket. Förordning
(1989:112).

17 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

18 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

19 § Andra ledamöter i rådet för samordning och planering än ordföranden
och de ledamöter som utses för särskilda fall förordnas av regeringen
för högst tre år.

19 a § Andra ledamöter i nämnden för yrkestrafikfrågor och den
rådgivande delegationen för handikappfrågor än ordföranden och ledamöter
som utses för särskilda fall förordnas av trafiksäkerhetsverket för en
bestämd tid. Förordning (1991:1726).

/r3/ Bisysslor

20 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av trafiksäkerhetsverket även
i fråga om avdelningscheferna, informationschefen och forskningschefen.
Förordning (1989:112).

Övergångsbestämmelser

1992:923

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992. Den tillämpas dock
för tiden från och med den 1 juli 1992.