/r1/ Förordning (1988:284) med instruktion för statens institut för läromedel;

SFS nr
1988:284
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1081
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1081

/r3/ Uppgifter

1 § Statens institut för läromedel har de särskilda uppgifter
beträffande läromedel som följer av förordningen (1982:393) om vissa
statliga insatser beträffande läromedel. Institutet skall vidare främja
produktion av goda läromedel som är avsedda att användas vid utbildning
som står under tillsyn av skolöverstyrelsen.

Institutet handlägger ärenden om statsbidrag enligt förordningen
(1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel samt i
övrigt de ärenden som regeringen föreskriver.

2 § Institutet skall särskilt främja utveckling och produktion av samt
utge information om

1. läromedel för psykiskt utvecklingsstörda, synskadade, döva,
hörselskadade, talskadade eller rörelsehindrade elever i utbildningar
som står under tillsyn av skolöverstyrelsen samt läromedel för barn med
handikapp i förskolan,

2. läromedel för minoritetsspråks- och invandrarundervisning samt för
hemspråksträning i förskolan.

Institutet skall även i övrigt verka för förbättrad tillgång på
läromedel inom områden där det råder brist på läromedel.

3 § Institutet skall samråda med skolöverstyrelsen i läromedelsfrågor,
främst frågor om forskning kring och utveckling av läromedel.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Institutets överdirektör är chef för institutet.

/r3/ Styrelsen

6 § Institutets styrelse består av högst nio personer, överdirektören
medräknad. Överdirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

7 § Inom institutet finns ett centralt kansli. På kansliet handläggs
ärenden om granskning av och information om läromedel samt om
läromedelsutveckling, produktionsstöd och administration.

Inom kansliet finns tjänstemän med ansvar direkt under överdirektören
för en eller flera av de ärendegrupper som nämns i första stycket. En av
dem är administrativ chef för hela institutet.

8 § Inom institutet finns vidare fem enheter för utveckling och
produktion av samt information om läromedel, nämligen

1. enheten för läromedel för minoritets- och invandrarundervisning,

2. enheten för läromedel för hörselskadade,

3. enheten för läromedel för rörelsehindrade,

4. enheten för läromedel för synskadade,

5. enheten för läromedel för särskolan.

Varje enhet leds av en enhetschef.

/r3/ Läromedelsnämnden

9 § En läromedelsnämnd finns knuten till institutet. Den består av nio
personer. Överdirektören ingår i nämnden och är dess ordförande. Nämnden
utser inom sig en vice ordförande.

10 § Läromedelsnämnden har de uppgifter som följer av förordningen
(1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande.

/r3/ Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

/r3/ Personalansvarsnämnden

12 § Institutets personalansvarsnämnd består — förutom av
överdirektören och personalföreträdarna — av den administrativa chefen
och den enhetschef som styrelsen bestämmer.

Personalansvarsnämnden är beslutför endast när samtliga ledamöter är
närvarande.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

13 § Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsten som administrativ chef tillsätts av regeringen efter anmälan av
överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

14 § Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

15 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för
en bestämd tid.

Andra ledamöter i läromedelsnämnden än överdirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

16 § När en tjänst kungörs ledig enligt 11 § anställningsförordningen
(1965:601) och tjänsten är placerad vid en enhet som är belägen på någon
annan ort än Stockholm, skall en kopia av kungörelsen anslås i enhetens
lokal. Detsamma gäller beslut om tillsättning eller beslut att inte
tillsätta en sådan tjänst.

/r3/ Bisysslor

17 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om
den administrativa chefen.