Förordning (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

SFS nr
1988:295
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:524
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:871

Uppgifter

1 § Statens strålskyddsinstitut är central förvaltningsmyndighet för
frågor om skydd av människor, djur och miljö mot skadlig verkan av
joniserande och icke-joniserande strålning.

1 a § Institutet ansvarar för samordning, uppföljning och
rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.
Förordning (2001:1099).

2 § Institutet skall särskilt

1. skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är förenade
med strålning och med uppmärksamhet följa utvecklingen inom de
biologiska strålningsverkningarnas och strålningsfysikens
områden,

2. ha ett centralt samordnande ansvar för målinriktad
strålskyddsforskning,

3. bedriva ett målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete
inom strålskyddsområdet,

4. främja tillkomsten och upprätthållande av internationella
normer på strålskyddsområdet,

5. vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen i
landet och därvid samverka med myndigheter och sammanslutningar
som sysslar med strålskyddsfrågor,

6. sprida upplysningar om strålskyddet samt om strålning och om
dess egenskaper och användningsområden,

7. ha beredskap för rådgivning till de myndigheter som är
ansvariga för befolkningsskyddet och räddningstjänsten, dels i
fråga om det strålskydd som behövs om en olycka i kärnteknisk
verksamhet inträffar inom eller utom landet, dels i fråga om
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen,

8. ansvara för den långsiktiga uppföljningen av sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen,

9. tillhandahålla underlag för tillämpningen inom institutets
ansvarsområde av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

10. utföra de uppgifter i transportärenden som ankommer på
behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93
av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan
medlemsstater och rådets direktiv 92/3/Euratom av den 3
februari 1992 om övervakning och kontroll av transport av
radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från
gemenskapen, om inte ärendet skall handläggas av annan
myndighet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller
lagen (1991:341) om strategiska produkter,

11. hålla ett nationellt register över de stråldoser som
arbetstagare utsätts för eller kan utsättas för i samband med
verksamhet med strålning samt utfärda personliga
dosövervakningsdokument (dospass) för sådana arbetstagare,

12. fortlöpande värdera stråldosbelastningen för befolkningen
som helhet och för kritiska grupper, och

13. vid ingripanden i en radiologisk nödsituation eller i fall
då efterverkningarna av en tidigare nödsituation eller
strålningsverksamhet medför bestående bestrålning, beakta de
principer som anges i rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13
maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som
uppstår till följd av joniserande strålning, om inte dessa
frågor ankommer på annan myndighet enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.
Förordning (2003:871).

3 § Föreskrifter om institutets medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida
krishantering och höjd beredskap. Förordning (2002:520).

3 a § Institutet får ingå avtal med myndigheter i andra länder
om de närmare villkoren för informationsutbyte på
strålskyddsområdet.

Institutet får, i samband med utvecklingssamarbete med andra
länder på strålskyddsområdet som regeringen eller Europeiska
gemenskaperna beslutat om, ingå avtal om närmare villkor med
samarbetsländerna (proceduravtal) samt ändra eller säga upp
sådana avtal. Förordning (2002:284).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med
undantag av 2 §. Förordning (1996:316).

Institutets ledning

5 § Institutets generaldirektör är chef för institutet.

6 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

7 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

Forskningsnämnden

8 § Inom institutet finns en rådgivande forskningsnämnd.

Till nämndens uppgifter hör att ge råd om forskningsprogram för den
målinriktade strålskyddsforskningen samt om planering, samordning och
uppföljning av den forskning som institutet svarar för.

9 § Forskningsnämnden består av en ordförande, som utses av
regeringen, samt sex andra ledamöter som utses av institutets
styrelse. Förordnandena ges för en bestämd tid. Nämnden utser
inom sig vice ordförande.

Nämnden får tillkalla experter för särskilda frågor.
Förordning (2003:871).

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

11 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

12 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

13 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

14 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

15 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

Övrigt

16 § Har upphävts genom förordning (2000:808).

Övergångsbestämmelser

2003:871

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. En ledamot av forskningsnämnden som har utsetts med stöd av
äldre föreskrifter kvarstår som ledamot i nämnden under den tid
som han eller hon har utsetts för.