Förordning (1988:296) med instruktion för statens kärnbränslenämnd;

SFS nr
1988:296
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:506
Upphävd
1990-07-01

Uppgifter

1 § Statens kärnbränslenämnd är central förvaltningsmyndighet med
uppgift att övervaka genomförandet av den forsknings- och
utvecklingsverksamhet och det program för bl. a. sådan verksamhet som
avses i 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt
handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfallsområdet.

2 § Nämnden skall särskilt

1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, främst metoder för hantering
och slutlig förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från
detta och för avveckling och rivning av reaktoranläggningar,

2. redovisa behållningen av de medel som nämnden har att förvalta i
samband med att förslaget till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om
finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. lämnas
till regeringen,

3. ta initiativ till sådan forsknings- och utredningsverksamhet som
behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina åligganden i den mån
inte någon annan myndighet har detta till uppgift,

4. till samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa sin planerade
forskningsverksamhet i den mån verksamheten inte är ett led i beredning
av ärenden som statens kärnbränslenämnd har att avgöra samt resultaten
av denna forskningsverksamhet,

5. verka för att allmänheten ges information om arbetet vad gäller
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt avveckling och
rivning av reaktoranläggningar.

Nämnden har vidare särskilda uppgifter enligt lagen (1981:669) och
förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt
kärnbränsle m. m. samt lagen (1984:3) och förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med
undantag av 2, 18 och 19 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

4 § Kärnbränslenämndens överdirektör är chef för nämnden.

/r3/ Styrelsen

5 § Nämndens styrelse består av högst tio personer, överdirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledmöterna är närvarande.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. frågor om förslag till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om
finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt
fastställande av plan för kompletterande forsknings- och
utvecklingsverksamhet och för övervakning och kontroll av slutförvar,

2. frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i 12 §
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

3. frågor om användningen av inbetalade avgifter,

4. frågor om åtalsanmälan enligt 29 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet.

/r3/ Tjänstetillsättning

7 § Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

8 § Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

9 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en
bestämd tid.