Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

SFS nr
1988:31
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-01-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:969

1 § Under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton och nyårsafton ska tingsrätterna enligt bestämmelserna
i denna förordning ha beredskap för prövning av frågor som rör
förundersökning och användande av tvångsmedel samt frågor om
kontaktförbud avseende gemensam bostad. Förordning (2011:969).

2 § Domstolsverket indelar tingsrätterna i beredskapsområden
efter samråd med Åklagarmyndigheten.

Den tingsrätt som Domstolsverket bestämmer skall svara för
samordningen av beredskapen inom området.

En tingsrätt, som är indelad för beredskap, får dagen före
beredskapens början handlägga frågor som behöver prövas före
sammanträdet. Förordning (2004:1276).

3 § Tingsrätterna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen
mellan sig efter samråd med den eller de åklagarkammare som
berörs. Om tingsrätterna inte kan enas om fördelningen avgörs
frågan av den hovrätt under vilken den samordningsansvariga
tingsrätten hör. Förordning (2004:1276).

4 § Lagmannen avgör ärenden som enligt 3 § ankommer på tingsrätten och
fördelar beredskapen på rotlar.

Beredskap bör företrädesvis fullgöras av ordinarie domare.

5 § En tingsrätt som har beredskap skall, såvitt möjligt, i
förväg ge till känna var sammanträde skall hållas och anslå
uppropslistan på lämplig plats i anslutning till den lokal där
sammanträde hålls. Förordning (2003:527).

6 § Domstolsverket meddelar närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt.

Övergångsbestämmelser

1988:31

Denna förordning träder i kraft den 12 april 1988. Bestämmelserna i
2–6 §§ får dock tillämpas från och med den 8 februari 1988.