Förordning (1988:313) med ändrade bestämmelser om övertagande av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

SFS nr
1988:313
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:873

Regeringen föreskriver i fråga om övertagande av sådana lån som anges i
en till denna förordning fogad förteckning (*/k/ bilaga */-k/), att
ansökan av ny fastighetsägare eller ny ägare av huset att få överta
lånet skall göras hos länsbostadsnämnden inom tre månader från dagen för
förvärvet. Ansökan om övertagande som görs senare skall avslås, om inte
särskilda skäl talar mot det.

Övergångsbestämmelser

1988:313

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande om förvärvet har skett före ikraftträdandet.

1989:873

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande om förvärvet har skett före ikraftträdandet.

Bilaga

/r3/ Förteckning över vissa statslån till bostadsbyggande m. m.

1. Tilläggslån enligt

a) kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m. m.,

b) kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus,

c) kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus eller

d) kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa
bostadsbyggnadsföretag.

2. Förbättringslån enligt

a) kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m. m. eller

b) kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån.

3. Lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler, om lånet har betalats ut efter den 30 juni 1985.

4. Energisparlån enligt förordningen (1977:332) om statligt stöd till
energibesparande åtgärder i bostadshus m. m. eller motsvarande äldre
bestämmelser, om lånet har betalats ut efter den 30 juni 1985.
Förordning (1989:873).