Förordning (1988:314) med instruktion för statens industriverk

SFS nr
1988:314
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:960
Upphävd
1991-07-01

Uppgifter

1 § Statens industriverk är central förvaltningsmyndighet för frågor som
rör industri och hantverk. Verket kan även ta upp frågor som inte direkt
hänför sig till nämnda näringar men ändå är av betydelse för dessa från
näringspolitisk synpunkt.

2 § Industriverket är central förvaltningsmyndighet för det
regionalpolitiska stödet till näringslivet.

3 § Industriverket utövar statens huvudmannaansvar för den regionala
utvecklingsfonden i varje län. Verket svarar därvid för service till
sådan fond i frågor med anknytning till statens näringspolitik.

4 § Industriverket skall särskilt

1. främja industrins omvandling och tillväxt genom utredningsverksamhet,
industripolitiskt stöd och företagsutvecklande insatser,

2. bidra till en balanserad regional utveckling genom regionalpolitiskt
finansiellt stöd och särskilda insatser i anslutning härtill.

5 § För att främja industrins omvandling och tillväxt skall verket
särskilt

1. göra problemidentifierande utredningar och avge yttranden i
industripolitiska frågor samt följa den internationella utvecklingen på
det industriella området,

2. handlägga ärenden om finansiellt stöd för att främja näringar som
avses i 1 § i den mån detta inte skall göras av någon annan myndighet
eller regional utvecklingsfond,

3. insamla, bearbeta och sprida kunskaper och erfarenheter i tekniska,
administrativa, kommersiella och ekonomiska frågor av betydelse för
utvecklingen inom näringslivet,

4. lämna stöd till kursverksamhet eller på annat sätt främja utbildning
som syftar till förertagsutveckling,

5. ta initiativ till och verka för samordning av statliga
industripolitiska stöd- och utvecklingsinsatser och på särskilda uppdrag
samordna sådana insatser inom specifika områden,

6. fortlöpande följa upp och bedöma effekterna av verkets insatser för
industriell omvandling och tillväxt,

7. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen
av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m. m.

6 § För att bidra till en balanserad regional utveckling skall verket
särskilt

1. handlägga ärenden om regionalpolitiskt stöd till näringslivet,

2. svara för information och rådgivning till företag om
regionalpolitiskt stöd, svara för lokaliseringssamråd med företag inom
den privata tjänste- och servicesektorn samt i övrigt lämna råd och
upplysningar om näringslivets lokalisering,

3. främja sysselsättningen i de regionalpolitiska stödområdena genom
särskilda insatser och projekt riktade till näringslivet,

4. följa och analysera den regionala utvecklingen och svara för
utredningar i regionalpolitiska frågor.

7 § Industriverket skall fortlöpande följa utvecklingen inom varvs- och
sjöfartsområdena samt enligt särskilda föreskrifter handlägga ärenden om
stöd till fartygsfinansiering.

8 § Verket skall enligt särskilda föreskrifter handlägga vissa ärenden
om investeringsfonder, arbetsmiljöfonder och förnyelsefonder.

9 § Verket skall svara för nämndens för hemslöjdsfrågor
medelsförvaltning och personaladministration samt lämna nämnden det
biträde i övrigt som behövs för dess verksamhet.

Verket skall svara för sprängämnesinspektionens medelsförvaltning och
personaladministration samt lämna inspektionen det biträde i övrigt som
behövs för dess verksamhet.

10 § Inom energiområdet skall verket svara för utredningar rörande
industrins energianvändning.

11 § Verket får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt någon annan än
regeringen skall ersättning tas ut.

12 § Vid avgörandet av ärenden som gäller statligt stöd till enskilda
företag skall industriverket beakta Sveriges internationella
förpliktelser. Industriverket skall därvid samråda med kommerskollegium,
om detta inte är uppenbart obehövligt. Utan hinder av vad som annars
gäller om beslutsordning får industriverket till regeringens prövning
hänskjuta ärenden där verket och kollegiet har olika uppfattning.

Överstyrelsen för civil beredskap skall underrättas om sådana resultat
av verkets utredningsverksamhet som är av betydelse för ledning och
samordning av verksamhet inom totalförsvarets civila del. Samverkan
skall ske med överstyrelsen vid utarbetandet av prognoser eller
genomförandet av andra uppgifter på gemensamma områden.

Verksförordningens tillämpning

13 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på industriverket.

Myndighetens ledning

14 § Industriverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

15 § Industriverkets styrelse består av högst 11 personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

16 § Inom industriverket finns en avdelning för utredningsverksamhet,
en avdelning för bransch- och småföretagsutveckling, en avdelning för
regional utveckling och finansiellt stöd och en administrativ byrå.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef. Administrativa byrån
förestås av en byråchef. En av avdelningscheferna eller nämnda byråchef
är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1989:378).

Personalföreträdare

17 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
industriverket.

Personalansvarsnämnden

18 § Industriverkets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av avdelningscheferna och
chefen för administrativa byrån. Generaldirektören är nämndens
ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Regionalpolitiska nämnden

19 § För behandling av regionalpolitiska frågor inom industriverkets
ansvarsområde skall det finnas en regionalpolitisk nämnd med det antal
ledamöter som regeringen bestämmer.

Innan verket beslutar i frågor om regionalpolitiskt stöd som är av
principiell eller större betydelse skall samråd ske med nämnden. Samråd
skall även ske i ärenden om industripolitiskt stöd, ianspråktagande av
investeringsfond och liknande, när ärendet har väsentlig
regionalpolitisk betydelse.

Nämnden för fartygsfinansiering

20 § För behandling av frågor om finansiellt stöd till varvsnäringen
skall det inom industriverket finnas en nämnd för fartygsfinansiering
med det antal ledamöter som regeringen bestämmer.

Innan verket beslutar i frågor om stöd enligt förordningen (1989:824) om
statligt stöd till fartygsfinansiering som är av principiell eller
större betydelse skall nämndens yttrande inhämtas i ärendet. Förordning
(1989:825).

Tjänstetillsättning m.m.

21 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som avdelningschef och chef för den administrativa byrån
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av industriverket.

22 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

23 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för en bestämd tid.

24 § Ledamöterna i den regionalpolitiska nämnden och i nämnden för
fartygsfinansiering utses av regeringen.

Bisysslor

25 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av industriverket även i
fråga om avdelningschefer och chefen för den administrativa byrån.