Förordning (1988:315) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

SFS nr
1988:315
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1193
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:445

Uppgifter

1 § Nämnden för hemslöjdsfrågor skall ta initiativ till, planera,
samordna och göra insatser för att främja hemslöjd, i den mån sådana
uppgifter inte skall fullgöras av någon annan statlig myndighet.

2 § Nämnden skall särskilt inom sitt verksamhetsområde fördela statligt
stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Sammansättning

3 § Nämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:445).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:445).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden eller vice ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

11 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Nämnden utser vice ordförande.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

12 § Tjänsten som chef för kansliet och andra tjänster tillsätts av
nämnden.

Överklagande

13 § Beslut i ärenden om stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet får
inte överklagas.