Förordning (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

SFS nr
1988:317
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1073
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1229

Uppgifter

1 § Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna,
arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.
Förordning (2002:995).

2 § Med iakttagande av domstolarnas självständighet enligt
regeringsformen vid fullgörande av deras dömande och
rättstillämpande uppgifter skall Domstolsverket, utöver vad som
följer av särskilda bestämmelser, inom sitt verksamhetsområde i
administrativt hänseende leda och samordna verksamheten,
meddela föreskrifter och allmänna råd samt se till att verksamheten
bedrivs effektivt.

Verket får inte föreskriva att en viss rotel eller ett visst mål eller
ärende skall tilldelas en viss enskild domare eller på annat sätt
bestämma hur dömande uppgifter skall fördelas mellan enskilda
domare.

Domstolsverket får inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla
varor och tjänster mot avgift. (Förordning 1994:923).

2 a § Vad särskilt gäller föreskrifter om informationssäkerhet
får Domstolsverket meddela sådana endast beträffande
domstolarnas eller de övriga myndigheternas gemensamma IT-
system.

Med gemensamma IT-system avses de system vid domstolarna eller
de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna
till det gemensamma nätverket Domnät. Förordning (2005:413).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall med undantag av 4 § andra
stycket, 17 §, 19 § första stycket och 20 § tillämpas på
Domstolsverket. Förordning (1996:388).

Internrevision

3 a § Domstolsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1229).

Domstolsverkets ledning

4 § Domstolsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 § Domstolsverkets styrelse består av högst tio ledamöter,
generaldirektören medräknad. Regeringen utser bland ledamöterna
en att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser en ledamot att
vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 § Domstolsverket skall ha en chefsjurist. I övrigt beslutar verket
om sin organisation. Förordning (1994:1379).

Personalansvarsnämnden

7 § Personalansvarsnämnden vid Domstolsverket prövar frågor som
anges i 19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda inom
verksamhetsområdet. Förordning (1996:388).

8 § Personalansvarsnämnden består, förutom av generaldirektören, av
chefsjuristen och en ledamot som utses av Domstolsverket samt två
ledamöter som utses av regeringen. Generaldirektören är nämndens
ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande. Förordning (1994:1379).

Anställning m.m.

9 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Regeringen utser ställföreträdare för generaldirektören.
Förordning (1994:1379).

10 § har upphävts genom förordning (1996:388).

11 § har upphävts genom förordning (1990:1047).

12 § har upphävts genom förordning (1994:923).