Förordning (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

SFS nr
1988:318
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1080
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:71

Uppgifter

1 § Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet har till
uppgift att

1. avge förslag till regeringen i ärenden om anställning som
domare eller hyresråd enligt särskilda bestämmelser,

2. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 §
rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare i och
rättsbildade befattningshavare vid domstol,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§
lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagman
i tingsrätt och länsrätt,

4. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§
lagen om offentlig anställning när det gäller hyresråd som är
chef för hyresnämnd,

5. fullgöra vad regeringen i övrigt bestämmer.
Förordning (2001:1022).

Sammansättning m. m.

2 § Nämnden består av minst sju ledamöter. För varje ledamot
finns en personlig ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst
tre år.

Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och en
att vara vice ordförande. Förordning (1993:1747).

Organisation

3 § Nämndens kansligöromål utförs av Domstolsverket.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet:

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande. Förordning (1996:389).

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland
dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt
handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning
(1993:1747).

6 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter
som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med nämnden.

Även i annat fall än som avses i första stycket får ärenden avgöras
genom meddelanden mellan ledamöterna, om samtliga ledamöter
deltar i avgörandet och är ense om utgången.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning av en tjänsteman vid
Domstolsverket.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden.

Chefen för Domstolsverket och den enhetschef som inom verket
har huvudansvaret för personalfrågorna får närvara när ett ärende
föredras av en annan tjänsteman hos verket. Förordning (1994:1256).

8 § Ordföranden eller Domstolsverket får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Nämnden får
överlämna till tjänsteman vid Domstolsverket att pröva frågor som
avses i 24 § förvaltningslagen (1986:223).

8 a § Vid nämndens prövning skall de sökandes skicklighet för
anställningen särskilt beaktas.

Innan nämnden avger sitt förslag beträffande annan anställning
än som chef för domstol eller hyresnämnd skall den inhämta
yttrande från chefen för den aktuella domstolen eller
hyresnämnden. Chefen för den aktuella domstolen eller
hyresnämnden bör träffa de sökande som han eller hon avser att
yttra sig över. I yttrandet bör anges om det finns behov av en
jämnare könsfördelning.

Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller
hyresråd för upp en sökande på förslag, skall uppgifter om
sökanden inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen
(1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något
hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.
Förordning (2007:71).

Överklagande m. m.

9 § Nämndens förslag skall genast anslås på nämndens
anslagstavla. Förslaget får överklagas hos regeringen.
Skrivelsen med överklagandet ges in till regeringen och skall
ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då anslaget
sattes upp.

I fråga om överklagande i annat fall finns bestämmelser i 23 §
andra stycket förvaltningslagen (1986:223).

Nämndens förordnande av ordförande och vice ordförande i
övervakningsnämnderna samt sakkunniga ledamöter i
miljödomstolarna får inte överklagas. Förordning (1999:705).

10 § har upphävts genom förordning (1990:37).

Övergångsbestämmelser

2003:495

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. Äldre
föreskrifter gäller för anställningar som har förklarats lediga
före ikraftträdandet.