Förordning (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av mellankommunala skatterättens avveckling;

SFS nr
1988:325
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:71
Upphävd
1997-04-01

1 § Frågor om delgivning av mellankommunala skatterättens domar och
beslut skall handhas av länsrätten i Stockholms län. Länsrätten skall
också vidta de åtgärder beträffande överklagade domar och beslut som
enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ankommer på
mellankommunala skatterätten.

2 § Rättelser enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i domar
och beslut som har meddelats av mellankommunala skatterätten får vidtas
av lagmannen i länsrätten i Stockholms län eller den som han utser.

3 § Mellankommunala skatterättens arkiv skall övertas av länsrätten i
Stockholms län. Arkivet avlämnas till riksarkivet vid den tidpunkt och i
den omfattning som länsrätten och riksarkivet kommer överens om.