Fordonsskattelag (1988:327)

SFS nr
1988:327
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:227
Upphävd
2006-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:958

1 § Fordonsskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som
i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat
sägs.

Med dieselolja avses i denna lag de produkter för vilka skatt
skall betalas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 lagen
(1994:1776) om skatt på energi. Lag (2001:567).

2 § Bestämmelserna om skatt i denna lag, med undantag av bestämmelserna
i 64 och 88 §§, gäller också för skattetillägg, ränta och
dröjsmålsavgift. Lag (1992:1440).

Beskattningsmyndighet m.m.

3 § Beskattningsmyndighet är Skatteverket. Lag (2003:654).

4 § Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om
fordonsskatt. Lag (2003:654).

Skattevikt

5 § Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt
beräknas. Skattevikten utgör för

personbil, motorcykel, traktor
eller motorredskap tjänstevikten

buss, lastbil, tung terrängvagn
eller annan släpvagn än
påhängsvagn totalvikten, dock högst den
bruttovikt med vilken fordonet får
föras på väg som hänförs till
bärighetsklass 1 enligt 4 kap.
11 § trafikförordningen (1998:1276)

påhängsvagn den del av fordonets totalvikt
som vilar på dess fasta axel
eller fasta axlar, dock högst
den bruttovikt med vilken
fordonet får föras på väg som
hänförs till bärighetsklass 1
enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.

Kan en buss, lastbil, tung terrängvagn eller släpvagn förses
med två eller flera olika karosserier, beräknas skattevikten
efter det karosseri som ger högst totalvikt för fordonet. I
fråga om lastbil som kan förses med anordning för påhängsvagn
beräknas dock skattevikten efter fordonets totalvikt med sådan
anordning. Lag (1999:1322).

Skattepliktiga fordon

6 § Följande fordon är skattepliktiga, om de är eller bör vara
upptagna i vägtrafikregistret och inte är avställda eller
tillfälligt registrerade, nämligen

1. motorcyklar,
2. personbilar,
3. lastbilar,
4. bussar,
5. traktorer,
6. tunga terrängvagnar,
7. motorredskap,
8. släpvagnar.

Dock är släpvagnar som dras av motorredskap eller tung
terrängvagn skattepliktiga endast om motorredskapet beskattas
som trafiktraktor eller terrängvagnen beskattas enligt bilaga
1, E4. Lag (2001:567).

7 § Fordonsskatt skall betalas för alla skattepliktiga fordon.

8 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

9 § Följande fordon är inte skattepliktiga om de enligt
vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller
äldre

1. motorcyklar,

2. personbilar,

3. andra lastbilar än sådana som är vägavgiftspliktiga enligt
lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

4. bussar.

Påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kilogram är inte
skattepliktiga, om de dras uteslutande av personbilar,
lastbilar eller bussar som kan drivas med dieselolja eller av
sådana fordon som avses i 21 § andra stycket 2.

Jordbrukstraktorer som avses i 20 § är inte skattepliktiga.
Detsamma gäller motorredskap och tunga terrängvagnar som är att
anse som jordbrukstraktorer enligt 25 § första stycket
respektive 25 a § första stycket. Lag (2001:959).

Skattskyldiga

10 § Skattskyldig för ett visst fordon är ägaren av fordonet.

Har ett fordon flera ägare är de solidariskt ansvariga för den skatt som
skall betalas för fordonet.

Som ägare av ett fordon anses den som är eller bör vara upptagen i
vägtrafikregistret som ägare. I fråga om ett fordon som innehas på
grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas
med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som
ägare. Lag (2001:567).

Beskattningsperiod

11 § Skatt betalas för varje fordon för skatteår eller skatteperiod.

Ett skatteår består av tolv på varandra följande kalendermånader. En
skatteperiod består av fyra på varandra följande kalendermånader, om
regeringen inte genom föreskrifter förordnar något annat.

Närmare föreskrifter om skatteår och skatteperioder meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Skattens storlek

12 § Fordonsskatten betalas för skatteår eller, om skatten för ett
fordon överstiger 3 600 kr. för ett helt år, för skatteperiod.

Fordonsskattens storlek för skatteår framgår av bilaga 1 till denna lag.
För skatteperiod uppgår skatten till en tredjedel av skatten för helt
år.

13 § Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår
eller en skatteperiod, utgår fordonsskatt för den tid då fordonet är
skattepliktigt. Föreligger skatteplikt under en del av en kalendermånad,
utgår dock skatt för hela månaden, om inte annat följer av andra
stycket.

I fråga om fordon för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kr.
för helt skatteår utgår skatt för dag beträffande den månad under vilken
skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten
upphör av annan anledning än avställning. Om ett sådant fordon har varit
avställt och avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller
fordonet har övergått till ny ägare under avställningstiden, utgår skatt
för dag under månad då avställningen började eller upphörde.

För kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för dag 1/360 av
skatten för helt år.

14 § För en personbil som hör hemma i en kommun som anges i
bilaga 2 till denna lag skall fordonsskatt betalas endast till
den del fordonsskatten, efter avräkning enligt 14 b eller
14 c §, för år räknat överstiger 384 kronor.

En personbil anses höra hemma i den kommun där den
skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid den
tidpunkt som anges i 16 § första eller andra stycket eller vid
ingången av den tid som anges i 16 § tredje stycket. Saknas
sådan adress gäller i stället den adress som borde vara
antecknad i vägtrafikregistret.

Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt
skall betalas enligt vad som i övrigt gäller enligt denna lag.
Lag (2001:567).

14 a § För en personbil, en buss med en skattevikt av högst 3 500
kilogram eller en lastbil med en skattevikt av högst 3 500
kilogram, som uppfyller kraven för miljöklass El eller Hybrid
enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen, tas fordonsskatt inte ut under
de fem första åren från det fordonet blir skattepliktigt första
gången. Lag (2001:1082).

14 b § Har upphävts genom lag (2001:1129).

14 c § Om skatteplikt inträder för första gången under år 2002
för

1. en sådan personbil eller buss som har en tjänstevikt
överstigande 2 470 kilogram men en högsta totalvikt om 3 500
kilogram, eller

2. en sådan lastbil som har en tjänstevikt överstigande 1 275
kilogram men en högsta totalvikt om 3 500 kilogram

och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 enligt bilaga 1
till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen, skall ett belopp om 1 500 kronor avräknas från
fordonsskatten.

Belopp som avses i första stycket avräknas efter hand vid
påförandet av fordonsskatt, dock längst till och med den 31
december 2006. Lag (2001:1129).

15 § Om ett fordons beskaffenhet ändras så att fordonsskatt skall utgå
med ett högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med
den kalendermånad under vilken registreringsbesiktning i anledning av
ändringen skedde eller senast skulle ha skett. Medför ändringen att
fordonsskatt skall utgå med ett lägre belopp än tidigare, utgår den
lägre skatten från och med kalendermånaden efter den under vilken
registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde.

Om ett fordons användning ändras så att fordonsskatt skall utgå med ett
högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den
kalendermånad då ändringen skedde. Medför ändringen att fordonsskatt
skall utgå med ett lägre belopp än tidigare, utgår den lägre skatten
från och med kalendermånaden efter den då ändringen skedde.

Betalning och återbetalning av skatt

16 § Om inte annat följer av andra eller tredje stycket, skall
fordonsskatten betalas av den som är skattskyldig för fordonet vid
ingången av den kalendermånad under vilken skatten skall betalas eller
skulle ha betalats.

När ett fordon blir skattepliktigt skall fordonsskatten betalas av den
som var skattskyldig när skatteplikten inträdde. Sker ändring som avses
i 15 §, skall fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när
registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller senast
skulle ha skett eller, i fråga om ändrad användning av fordon, när
användningen ändrades.

Fordonsskatt som fastställs genom beslut om efterbeskattning skall
betalas av den som var skattskyldig under den tid skatten avser.

17 § Upphör skatteplikten för ett fordon under tid för vilken
fordonsskatt har betalats, återbetalas den överskjutande skatten till
den som var skattskyldig när skatteplikten upphörde.

Sänks skatten i fall som avses i 15 §, återbetalas den överskjutande
skatten till den som var skattskyldig när registreringsbesiktning i
anledning av ändringen skedde eller, om sänkningen beror av ändrad
användning, när användningen ändrades.

18 § Skall fordonsskatten för ett fordon på grund av ändring i denna lag
utgå med ett annat belopp än tidigare och har fordonsskatt beslutats för
tiden efter ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser, skall
tillkommande skattebelopp betalas för tiden från och med dagen för
ändringen till utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt har
beslutats för skatteperiod, till utgången av skatteperioden. För samma
tid skall överskjutande skattebelopp som har betalats återbetalas.

Den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen skall betala
tillkommande skattebelopp och är berättigad till återbetalning av
överskjutande skattebelopp.

19 § Skattebelopp enligt 18 § som understiger 100 kronor behöver inte
betalas in till staten och återbetalas inte heller.

Traktorer m.m.

20 § Traktorer indelas i skattehänseende i klass I (trafiktraktorer)
och klass II (jordbrukstraktorer).

21 § En traktor hänförs, om annat inte sägs i 22 §, till klass I om
den har en tjänstevikt över 2 000 kilogram och används för transport
på väg som inte är enskild.

Som traktor klass I beskattas också en traktor som

1. är en till traktor ombyggd bil, eller,

2. är särskilt konstruerad för att användas för på- och avlastning
av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande
områden. Lag (1992:1731).

22 § Traktorer som inte skall hänföras till klass I skall hänföras till
klass II.

Till klass II hänförs också en traktor enligt 21 § första stycket om den

1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av
produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig
växtodling eller yrkesmässigt fiske, under förutsättning, när det gäller
skogsbruk, att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton, eller

2. används endast för transporter som är begränsade till

a. transport av endast traktorn med förare,

b. godsbefordran vid passage över väg,

c. befordran av gods som är lastat på traktorn,

d. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe
eller dylikt av redskap som skall drivas med traktorn eller av sådant
gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller som behövs
för dess förare. Lag (1989:702).

23 § Om en jordbrukstraktor tillfälligt skall användas på
sådant sätt att den blir att anse som en trafiktraktor, skall
fordonsskatt betalas enligt bilaga 1 för trafiktraktorer.
Fordonsskatten skall vid varje tillfälle betalas för en
tidsperiod om 15 dagar. För den tid fordonsskatt betalats får
traktorn användas som en trafiktraktor. Lag (2001:959).

24 § Används en trafiktraktor för att dra påhängsvagnar som inte är
registrerade här i landet, utgår fordonsskatt med två gånger det belopp
som annars skulle ha utgått för traktorn.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte för sådana fordon som
anges i 21 § andra stycket 2. Lag (1989:702).

25 § Ett motorredskap är att anse som en jordbrukstraktor, om
det har en tjänstevikt som inte överstiger 2 000 kilogram.

Om en bil har byggts om till motorredskap klass II, beskattas
den dock som trafiktraktor. Detsamma gäller för motorredskap
med tjänstevikt över 2 000 kilogram som används för transport
av gods på andra vägar än enskilda, om transporterna inte är
begränsade till sådana som anges i 22 § andra stycket.

Andra motorredskap än de som avses i första och andra styckena
beskattas på sätt som framgår av bilaga 1, E 2. Lag (2001:959).

25 a § En tung terrängvagn är att anse som en jordbrukstraktor
om den inte används för transport av gods på andra vägar än
enskilda. Detsamma gäller om en tung terrängvagn endast används
på sätt som anges i 22 § and-ra stycket 1 eller 2 a, b eller d.

Andra tunga terrängvagnar än de som avses i första stycket
beskattas på sätt som framgår av bilaga 1, E 3. Lag (2001:959).

Kilometerskatt

Kilometerräknare och märke

26 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

26 a § Har upphävts genom lag (1992:1441).

27 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

28 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

29 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

30 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

31 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

32 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

33 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

34 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

35 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

Skattebeslut m.m.

Beslut genom automatisk databehandling

36 § Fordonsskatt beslutas, om inte annat följer av 37 – 39 §§ och 41 §,
genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i
vägtrafikregistret. Om det i vägtrafikregistret saknas uppgifter som
behövs för bestämmandet av skatten, bestäms den enligt föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Den som är missnöjd med ett beslut enligt första stycket kan begära
omprövning enligt 37 – 39 §§.

Regeringen föreskriver vilken myndighet som svarar för beslut om skatt
enligt första stycket. Lag (2001:567).

Omprövning av beslut m.m.

37 § Om granskning, revision eller något annat förhållande föranleder
det eller den skattskyldige begär det, får beskattningsmyndigheten
ompröva beslut om skatt enligt 36 § och även i övrigt besluta om
fastställande av skatt. Beskattningsmyndigheten skall ompröva sitt
beslut, om den skattskyldige begär det eller skäl annars föreligger.
Omprövning får dock inte ske, om slutligt beslut beträffande skatten har
meddelats enligt 38 §.

Ett omprövningsbart beslut får inte meddelas senare än tre år från
utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden
har gått till ända. Om den skattskyldige begär ett beslut senare än två
månader före utgången av den angivna tiden, skall framställningen anses
som en begäran om slutligt beslut.

Ett omprövningsbart beslut får inte överklagas. Av beslutet skall framgå
att den skattskyldige kan få ett slutligt beslut enligt 38 §.

38 § Beskattningsmyndigheten skall meddela slutligt beslut om skatt,
om den skattskyldige begär det inom tre år från utgången av det
kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till
ända. Slutligt beslut skall meddelas även om begäran härom kommer in
senare men inom två månader från den dag då den skattskyldige har
fått del av ett beslut enligt 37 §. Om det finns särskilda skäl, får
slutligt beslut meddelas inom tre år från utgången av det kalenderår
under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända även
om den skattskyldige inte har begärt det.

Sedan slutligt beslut har meddelats för en viss skatteperiod eller
ett visst skatteår får beslut enligt första stycket inte meddelas för
samma period eller år. Lag (1995:1201).

39 § Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut enligt 36 §
på den grunden att fordonet före den tidpunkt som är avgörande för
skattskyldigheten har övergått till ny ägare, skall framställningen
göras hos beskattningsmyndigheten senast 30 dagar efter den dag då
skatten senast skulle ha betalats. Har den skattskyldige erhållit krav
på skatten först sedan den skulle ha betalats, räknas dock tiden från
mottagningsdagen.

Beslut som beskattningsmyndigheten meddelar med anledning av en begäran
enligt första stycket skall anses som ett slutligt beslut.

40 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

Beräkning av skatt efter skälig grund

41 § Kan skatten inte bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter
i vägtrafikregistret eller på grundval av verkställd utredning, skall
den beräknas efter skälig grund. Lag (2001:567).

Beslut om efterbeskattning

42 § Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning
fastställa den ytterligare fordonsskatt som skall betalas i de fall
skatt har undandragits genom att

1. ett fordon har brukats i strid mot vad som är föreskrivet om
registrering och avställning av fordon,

2. föreskriven anmälan till registreringsmyndigheten inte har gjorts,

3. oriktig uppgift har lämnats i anmälan eller ansökan till
registrerings- eller beskattningsmyndigheten eller annars under
förfarandet till ledning för beskattningen,

4. fordonet inte har undergått föreskriven registreringsbesiktning efter
ändring som avses i 15 §, eller

5. oriktig uppgift har lämnats i mål om skatt.

Vid efterbeskattning får 41 § tillämpas. Lag (1992:1440).

43 § Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning
sedan slutligt beslut om skatt har meddelats eller, om så inte
skett, när slutligt beslut inte längre kan meddelas.
Efterbeskattning får endast ske om beskattningsmyndigheten
meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter
utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller
skatteperioden har gått till ända. Efterbeskattning på grund av
oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter
utgången av den månad då avgörande i målet har vunnit laga
kraft.

Vid efterbeskattning enligt denna lag gäller i övrigt 21 kap.
17-20 §§ skattebetalningslagen (1997:483). Om den skattskyldige
har avlidit, skall efterbeskattningen påföras dödsboet.
Lag (2002:410).

44 § Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som
efterbeskattningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn
till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att
efterbeskattning sker. Avser prövningen flera skatteperioder för samma
skatteår, skall frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas
med hänsyn till det sammanlagda beloppet för perioderna.

Rättelse på grund av skrivfel m.m.

45 § Finner beskattningsmyndigheten att ett skattebeslut eller ett
beslut om efterbeskattning har blivit uppenbart oriktigt på grund av
skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall myndigheten
meddela beslut om rättelse, om inte beslut om fastställande av skatt kan
meddelas enligt 37 §.

Har den skatt som bestämts genom automatisk databehandling enligt 36 §
blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid databehandlingen, får
den myndighet hos vilken databehandlingen utförts besluta om rättelse.

Skattetillägg

46 § Har den som är skattskyldig undandragit skatt på sätt som
anges i 42 §, skall han i samband med beslut enligt 37 eller
38 § eller vid beslut om efterbeskattning påföras en särskild
avgift (skattetillägg). Skattetillägget är tjugo procent av det
skattebelopp som undandragits.

Om den skattskyldige i ett mål om skatt skriftligen lämnat en
uppgift och det klart framgår att uppgiften är oriktig, skall
han påföras skattetillägg med tjugo procent av den skatt som
inte skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits.
Lag (2003:215).

47 § I fråga om skattetillägg skall 15 kap. 7, 10, 12, 13 och
15 §§ samt 21 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483)
tillämpas.

Beslutas om ändring av tidigare beslut om skatt, skall även
därav föranledd nedsättning i beslut om skattetillägg vidtas.

Vid handläggningen i länsrätt och kammarrätt av mål om
skattetillägg skall muntlig förhandling hållas, om den
skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte,
om det finns anledning att anta att tillägget inte kommer att
tas ut. Lag (2003:1196).

48 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

49 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

50 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

Betalning av skatt

Betalningstider m.m.

51 § Fordonsskatten för ett skatteår eller en skatteperiod skall betalas
under månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden
(uppbördsmånaden).

Om fordonet har blivit skattepliktigt efter ingången av uppbördsmånaden,
skall fordonsskatten betalas senast tre veckor efter skattepliktens
inträde.

Om skatten enligt 15 § skall utgå med ett högre belopp än tidigare,
skall skatten betalas

1. när det gäller ändring av fordonets beskaffenhet, senast tre veckor
efter utgången av den kalendermånad under vilken
registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett,

2. när det gäller ändring av fordonets användning, senast tre veckor
efter den dag då ändringen skedde.

Om fordonsskatt i de fall som avses i andra stycket skall betalas för
högst en kalendermånad under skatteåret eller skatteperioden, skall
fordonsskatt för närmast följande skatteår eller skatteperiod betalas
samtidigt.

52 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

53 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från 51 § för vissa grupper av fordon. Lag
(1992:1440).

54 § Tillkommande skatt enligt 18 § skall betalas senast en månad efter
det att skatteändringen har trätt i kraft.

55 § Skatt som har fastställts enligt 37–39 §§, 41–42 §§ eller genom
beslut om rättelse enligt 45 § första stycket skall betalas inom den tid
som beskattningsmyndigheten bestämmer. Lag (1992:1440).

56 § Närmare föreskrifter om uppbörd av fordonsskatt meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag
(1992:1440).

Avrundning av belopp

57 § Vid beräkning av skatt, skattetillägg eller dröjsmålsavgift enligt
62 § som skall påföras eller återbetalas skall beloppet avrundas till
närmast lägre hela krontal.

Skattebelopp under 25 kronor behöver inte betalas in till staten och
återbetalas inte heller. Lag (1992:644).

Inbetalning av skatt

58 § Skatten betalas genom insättning på särskilt konto.

Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller girerings-
handlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått
avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.
Lag (1993:1707).

Anstånd med betalningen

59 § Är den skattskyldiges skattebetalningsförmåga nedsatt på grund av
sjukdom eller någon annan omständighet som han inte kunnat råda över och
föreligger det synnerligen ömmande omständigheter, kan
beskattningsmyndigheten efter ansökan från den skattskyldige medge
anstånd med betalningen av den skatt som skall betalas närmast efter det
att ansökan om anstånd har gjorts. Anståndet får avse hela skatten eller
en del av den. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter
utgången av den månad då skatten skall betalas.

Har den skattskyldiges ekonomiska förhållanden förändrats väsentligt
sedan anståndet beviljades, skall anståndet omprövas.

60 § Om ett beslut om skatt har överklagats eller skatten
annars kan antas komma att sättas ned, kan den skattskyldige av
beskattningsmyndigheten få anstånd med betalning av skatten.
Bestämmelserna i 19 kap. 6 § första och tredje styckena
skattebetalningslagen (1997:483) skall då tillämpas.
Lag (2002:410).

60 a § Även om förutsättningarna i 60 § inte är uppfyllda skall
beskattningsmyndigheten efter ansökan av den skattskyldige
bevilja anstånd med inbetalning av skattetillägget, om den
skattskyldige har begärt omprövning av eller till länsrätten
överklagat skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga
som föranlett skattetillägget. Detta gäller dock inte vid
begäran om omprövning, om den skattskyldige tidigare har
beviljats anstånd med skattetillägget enligt denna paragraf för
beskattningsmyndighetens omprövning avseende samma fråga.

Anståndstiden får bestämmas till den dag då
beskattningsmyndigheten har fattat beslut i omprövningsärendet
eller längst till tre månader efter dagen för detta beslut
eller, vid överklagande till länsrätten, till den dag då
länsrätten har meddelat beslut med anledning av överklagandet
eller längst till tre månader efter dagen för detta beslut.
Lag (2003:215).

Dröjsmålsavgift

61 § En avgift (dröjsmålsavgift) skall tas ut om skatten inte betalas
inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag.

Har anstånd med betalning av skatten medgetts enligt 59 eller 60 §, tas
dröjsmålsavgift ut endast på det skattebelopp som inte har betalats
senast vid anståndstidens utgång. Lag (1992:644).

62 § Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift. Lag (1997:534).

63 § Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från
skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.
Bestämmelserna om skattebeslut i denna lag gäller även beslut om sådan
befrielse. Lag (1992:644).

Brukandeförbud på grund av obetald skatt

64 § Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om fordonsskatten inte
har betalats inom den tid som har bestämts enligt denna lag. Fordonet
får dock användas, om det är fråga om

1. skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,

2. skatt som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att betala och som
har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 42 § eller avser
ytterligare skatt som beslutats efter ägarbytet,

3. skatt för vilken anstånd med betalningen föreligger.

Om det finns särskilda skäl, får beskattningsmyndigheten medge att ett
visst fordon får brukas utan hinder av första stycket. Lag (1992:1440).

65 § Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett
konkursbo, får det brukas av den nye ägaren även om fordonsskatt, som
tidigare ägare är skattskyldig för, inte har betalats. Detsamma gäller
för fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som
konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för. Lag
(1992:1440).

Indrivning och återbetalning av skatt

66 § Om skatten inte betalas i rätt tid skall den lämnas för
indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte
behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt
utsökningsbalken ske.

Fordonsskatt som skulle ha betalats men inte har betalats får
sättas ned genom automatisk databehandling på grundval av
uppgifter i vägtrafikregistret. Vid återbetalning av
fordonsskatt skall räknas av endast sådan fordonsskatt som är
förfallen till betalning och som inte har betalats samt
dröjsmålsavgift och skattetillägg som belöper på sådan skatt
och sådana avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om
vägtrafikregister som uppbärs i samband med uppbörd av
fordonsskatt. I fråga om avräkningen skall 37, 38, 45 och 84 §§
tillämpas.

Begäran om omprövning eller överklagande inverkar inte på
skyldigheten att betala skatt. Lag (2001:567).

Skattekontroll

67 § Bestämmelserna i 10 kap. 27 §, 14 kap. samt 23 kap. 2 §
skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid kontroll av
fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället
uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och
ligga till grund för beslut om skatt. Lag (2003:654).

68 § Har upphävts genom lag (1998:191).

Återbetalning av skatt för fordon som använts utomlands

69 § Har upphävts genom lag (2003:1196).

70 § Har upphävts genom lag (2003:1196).

70 a § Om en lastbil eller en släpvagn har transporterats på järnväg
inom Sverige får beskattningsmyndigheten, efter ansökan, medge
återbetalning av hela eller halva den fordonsskatt som har betalats för
fordonet för det skatteår då transporten ägt rum.

Har fordonet transporterats på järnväg sammanlagt minst 120 dygn under
skatteåret återbetalas hela fordonsskatten. Har fordonet transporterats
på järnväg under minst 60 dygn men mindre än 120 dygn återbetalas halva
fordonsskatten.

Berättigad till återbetalning är den som är skattskyldig för fordonet
vid utgången av skatteåret eller, om skatteplikten för fordonet upphört
dessförinnan av annan anledning än avställning, den som då var
skattskyldig för fordonet. Ansökan om återbetalning tas upp till
prövning endast om den har kommit in till beskattningsmyndigheten inom
fyra månader efter skatteårets utgång. För beskattningsmyndighetens
beslut tillämpas 37 och 38 §§. Lag (1992:1440).

71 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

72 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

73 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

74 § Har upphävts genom lag (2003:1196).

75 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

76 § Har återbetalning av skatt skett med för högt belopp till
följd av oriktig uppgift som lämnats av den skattskyldige, skall den
skattskyldige betala tillbaka vad han fått för mycket.

I fråga om åtgärd för uttagande av vad som skall betalas tillbaka
enligt första stycket gäller bestämmelserna om skattebeslut och
efterbeskattning i tillämpliga delar. Lag (1992:1440).

Straffbestämmelser m.m.

77 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

Brukande trots obetald skatt m.m.

78 § Brukas ett fordon i strid mot 64 § och har två månader förflutit
från den dag då den skatt som har föranlett brukandeförbudet senast
skulle ha betalats, skall polisman ta hand om fordonets
registreringsskyltar.

Polisman skall ta hand om registreringsskyltarna även på ett avställt
fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat
enligt första stycket om fordonet hade varit skattepliktigt.

Den polisman som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får
medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller
uppställningsplats.

79 § En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av
oaktsamhet brukar fordonet eller låter det brukas i strid mot
64 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand
enligt 78 §, döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Första stycket gäller även när ett avställt fordon brukas, om
fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 §
och brukandeförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 64 § om
fordonet hade varit skattepliktigt.

En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet
brukar fordonet eller låter det brukas på annat sätt i strid
mot 64 §, döms till penningböter. Lag (1999:1322).

80 § Den som brukar någon annans fordon utan lov döms i ägarens ställe
enligt 79 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt
och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar
någon annan förare än den ägaren har utsett.

81 § Bestämmelserna i 79 § gäller även föraren, om han kände
till att fordonet inte fick brukas. Detta gäller dock inte när
fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller
haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574).
Lag (2002:578).

82 § Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon skall i
fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun
tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som
ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men
sker detta ändå på grund av en överordnads åtgärd eller vållande,
tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.

I fråga om fordon som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag,
ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall
ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har rätt att
företräda den juridiska personen. Om Vägverket på begäran av en
juridisk person godtagit en viss fysisk person som bärare av ägares
ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.
Lag (1995:1201).

83 § Har upphävts genom lag (1996:672).

Överklagande

Överklagande i vanlig ordning

84 § Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller
beslut som avses i 64 § andra stycket eller 89 § eller som
avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att
betala skatt får hos allmän förvaltningsdomstol överklagas av
den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges
förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

Har en part överklagat ett beslut om fastställande av skatt
eller om efterbeskattning får också motparten överklaga
beslutet, även om den för honom stadgade överklagandetiden gått
ut. Motpartens överklagande skall ha kommit in inom två veckor
från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet
senast skulle ha kommit in. Återkallas eller förfaller på annat
sätt det första överklagandet, är även det senare förfallet.
Lag (2003:654).

84 a § Beslut om skatterevision och föreläggande vid vite får
inte överklagas.

Överklagande av beslut av länsrätten i fråga om anstånd med att
betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har
meddelat prövningstillstånd. Lag (2003:654).

85 § Om det begärs omprövning enligt 37 eller 39 § eller om beslut
enligt 38, 39 eller 42 § eller enligt 45 § första stycket överklagas
befriar detta inte den skattskyldige från att i behörig ordning betala
skatten.

Överklagande i särskild ordning

86 § Den skattskyldige får överklaga ett beslut i särskild ordning om

1. skatten har fastställts i strid med bestämmelserna om vem som är
skattskyldig eller om vad som är skattepliktigt,

2. skatten har fastställts mer än en gång för samma skattepliktiga
förhållande,

3. skatten har fastställts till ett belopp som väsentligt överstiger vad
som rätteligen borde ha utgått och detta beror på att den skattskyldige
underlåtit att lämna uppgifter som han varit skyldig att lämna eller det
har föranletts av felaktighet i en uppgift som han har lämnat eller i en
uppgift eller handling som har legat till grund för en sådan uppgift,
eller

4. skatten borde ha fastställts till ett väsentligt lägre belopp på
grund av någon annan omständighet eller något annat bevis som den
skattskyldige åberopar.

Ett överklagande enligt 3 eller 4 får tas upp till prövning endast om
det kan grundas på en omständighet eller ett bevis som det saknades
kännedom om när skatten fastställdes och det framstår som ursäktligt att
den som söker rättelse inte på annat sätt har åberopat omständigheten
eller beviset för att få rättelse.

87 § Överklagande i särskild ordning får göras senast under sjätte året
efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller
skatteperioden har gått till ända.

Överklagande i särskild ordning prövas av länsrätten. Har länsrätten
beslutat om skatten, prövas överklagandet av kammarrätten. Har
kammarrätten eller regeringsrätten beslutat om skatten, prövas
överklagandet av regeringsrätten.

Regeringsrätten, kammarrätten och länsrätten får, om överklagande som
gjorts i särskild ordning skall tas upp till prövning, förordna att
målet skall vidare handläggas av beskattningsmyndigheten.

Vid överklagande av beslut som har meddelats i anledning av överklagande
i särskild ordning gäller vad som i denna lag i övrigt föreskrivs om
överklagande av beslut om fastställande av skatt.

Befrielse från skatt i vissa fall

88 § Om det finns synnerliga skäl, kan regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från skatt
enligt denna lag eller medge att traktor, som enligt denna lag skall
höra till klass I, hänförs till klass II. Medges nedsättning av eller
befrielse från fordonsskatt, får medgivandet avse även på skatten
belöpande skattetillägg, ränta och dröjsmålsavgift. Lag (1992:1440).

89 § Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan av fordonets ägare
befrielse från skatteplikt för fordon som används uteslutande eller så
gott som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse medges dock inte för
personbil och inte heller för sådan buss eller för sådan lastbil med
skåpkarosseri som har en skattevikt om högst 3 000 kilogram. Som
räddningstjänst anses därvid även verksamhet som bedrivs av annan än
staten eller kommun.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1988:327

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då vägtrafikskattelagen
(1973:601) skall upphöra att gälla.

2. Om inte annat följer av 3–5 gäller den gamla lagen fortfarande i
fråga om skatt som avser skatteår eller skatteperiod som har påbörjats
före den nya lagens ikraftträdande.

3. De nya bestämmelserna om skattebeslut i 36–45 §§ tillämpas efter
ikraftträdandet även på äldre förhållanden om inte tiden för meddelande
av motsvarande beslut enligt den gamla lagen gått ut vid den nya lagens
ikraftträdande.

4. Äldre bestämmelser om överklagande tillämpas i fråga om beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

5. För körningar utom riket som har påbörjats före den nya lagens
ikraftträdande skall bestämmelserna i förordningen (1973:777) om
återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som
använts utom riket tillämpas.

6. Beslut om befrielse från skatteplikt enligt 40 § andra stycket den
gamla lagen gäller som beslut enligt 89 § i den nya lagen.

7. För tiden den 1 januari 1989 — den 30 juni 1989 gäller bilagorna 1
och 2 till den äldre lagen i stället för bilagorna 1 och 2 till den nya
lagen.

1990:1195

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen träder dock i kraft
den 1 januari 1991 såvitt gäller

1) föreskrifterna om fordonsskatt för traktor klass II
(jordbrukstraktor),

2) föreskrifterna om fordonsskatt för motorredskap om motorredskapet är
inrättat som mobilkran, och

3) föreskrifterna om beskattning av ett fordon som är särskilt
konstruerat för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar
inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden.

Bilaga 1 till fordonsskattelagen (1988:327)

Fordonsskatt

————————————————————————
Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor
kilogram ————————–
grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt
hundratal
kilogram över den
lägsta vikten i
klassen
————————————————————————

A Motorcyklar

1 Tvåhjulig motorcykel 0– 75 110 0
utan sidvagn 76– 137 0
2 Annan motorcykel 0– 220 0

B Personbilar

1 Personbil som inte 0- 900 720 0
kan drivas med 901- 903 183
dieselolja

2 Personbil som kan 0- 900 2 290 0
drivas med 901- 2 870 580
dieselolja

C Bussar

1 Bussar som inte 0- 1 300 720 0
kan drivas med 1 301- 1 600 771 51
dieselolja 1 601- 3 000 963 90
3 001- 3 500 2 205 0
3 501- 984 0

2 Bussar som kan
drivas med
dieselolja

2.1 Bussar med en 0- 1 600 1 613 0
högsta skattevikt 1 601- 3 000 1 736 123
av 3 500 kilogram 3 001- 3 500 3 461 0
som kan drivas med
dieselolja

2.2 Bussar med
en skattevikt
överstigande
3 500 kilogram
som kan drivas
med dieselolja

2.2.1 med två 3 501- 6 000 2 510 21
hjulaxlar 6 001- 10 000 3 089 24
10 001- 13 000 4 037 76
13 001- 16 000 6 303 289
16 001- 14 893 460

2.2.2 med tre 3 501- 6 000 2 315 20
hjulaxlar 6 001- 13 000 2 819 19
13 001- 18 000 4 169 165
18 001- 19 000 12 397 109
19 001- 20 000 13 492 209
20 001- 22 000 15 583 290
22 001- 23 000 21 382 132
23 001- 24 000 22 675 302
24 001- 25 701 240

2.2.3 med fyra 3 501- 6 000 2 315 20
eller flera 6 001- 13 000 2 819 19
hjulaxlar 13 001- 24 000 4 169 100
24 001- 15 185 147

D Lastbilar

1 Lastbil som inte 0- 1 300 720 0
kan drivas med 1 301- 1 600 771 51
dieselolja 1 601- 3 000 963 90
3 001- 3 500 2 205 0
3 501- 984 0

2 Lastbil som kan
drivas med
dieselolja

2.1 Lastbil med en 0- 1 600 1 613 0
högsta skattevikt 1 601- 3 000 1 736 123
av 3 500 kilogram 3 001- 3 500 3 461 0
som kan drivas med
dieselolja

2.2 Lastbilar med
en skattevikt
överstigande 3 500
kilogram som kan
drivas med dieselolja

2.2.1 med anordning
för påhängsvagn med
två hjulaxlar

2.2.1.1 inte väg- 3 501- 6 000 2 051 55
avgiftspliktig 6 001- 10 000 3 426 66
enligt lagen 10 001- 14 000 6 066 169
(1997:1137) om 14 001- 12 842 298
vägavgift för vissa
tunga fordon

2.2.1.2 vägavgifts- 7 000- 9 999 400 0
pliktig enligt 10 000- 12 999 632 10
lagen (1997:1137) 13 000- 13 999 1 474 74
om vägavgift för 14 000- 2 318 298
vissa tunga fordon

2.2.2 med anordning
för påhängsvagn med
tre eller flera
hjulaxlar

2.2.2.1 inte väg- 3 501- 6 000 1 791 69
avgiftspliktig 6 001- 11 000 3 525 79
enligt lagen 11 001- 15 000 7 485 101
(1997:1137) om 15 001- 18 000 11 533 119
vägavgift för vissa 18 001- 23 000 15 097 217
tunga fordon 23 001- 25 932 185

2.2.2.2 vägavgifts- 7 000- 13 999 500 0
pliktig enligt 14 000- 14 999 500 49
lagen (1997:1137) 15 000- 17 999 1 009 119
om vägavgift för 18 000- 22 999 4 573 217
vissa tunga fordon 23 000- 15 408 185

2.2.3 med annan
draganordning än
anordning för
påhängsvagn, med
två hjulaxlar

2.2.3.1 inte väg- 3 501- 6 000 1 565 4
avgiftspliktig 6 001- 10 000 1 677 29
enligt lagen 10 001- 14 000 2 821 98
(1997:1137) om 14 001- 17 000 6 737 175
vägavgift för 17 001- 11 984 229
vissa tunga fordon

2.2.3.2 vägavgifts- 7 000- 12 999 300 0
pliktig enligt 13 000- 13 999 800 30
lagen (1997:1137) 14 000- 14 999 1 100 30
om vägavgift för 15 000- 17 399 2 307 2
vissa tunga fordon 17 400- 2 376 229

2.2.4 med annan
draganordning än
anordning för
påhängsvagn, med
tre eller flera
hjulaxlar

2.2.4.1 inte väg- 3 501- 6 000 1 444 4
avgiftspliktig 6 001- 11 000 1 556 14
enligt lagen 11 001- 15 000 2 271 77
(1997:1137) om 15 001- 18 000 5 351 136
vägavgift för 18 001- 9 443 172
vissa tunga fordon

2.2.4.2 vägavgifts- 7 000- 16 999 500 0
pliktig enligt 17 000- 18 999 1 000 0
lagen (1997:1137) 19 000- 19 999 1 212 109
om vägavgift för 20 000- 2 359 172
vissa tunga fordon

2.2.5 utan drag-
anordning med två
hjulaxlar

2.2.5.1 inte väg- 3 501- 6 000 1 565 4
avgiftspliktig 6 001- 10 000 1 677 29
enligt lagen 10 001- 14 000 2 821 98
(1997:1137) om 14 001- 17 000 6 737 175
vägavgift för 17 001- 11 984 229
vissa tunga fordon

2.2.5.2 vägavgifts- 12 000- 14 999 300 59
pliktig enligt 15 000- 15 999 2 307 160
lagen (1997:1137) 16 000- 16 999 3 923 175
om vägavgift för 17 000- 5 670 229
vissa tunga fordon

2.2.6 utan drag-
anordning med tre
hjulaxlar

2.2.6.1 inte väg- 3 501- 6 000 1 444 4
avgiftspliktig 6 001- 11 000 1 556 14
enligt lagen 11 001- 15 000 2 271 77
(1997:1137) om 15 001- 18 000 5 351 136
vägavgift för 18 001- 9 443 172
vissa tunga fordon

2.2.6.2 vägavgifts- 12 000- 15 999 500 0
pliktig enligt 16 000- 16 999 500 125
lagen (1997:1137) 17 000- 17 999 1 757 136
om vägavgift för 18 000- 3 129 172
vissa tunga fordon

2.2.7 utan drag-
anordning med
fyra eller flera
hjulaxlar

2.2.7.1 inte väg- 3 501- 6 000 1 444 4
avgiftspliktig 6 001- 11 000 1 556 14
enligt lagen 11 001- 15 000 2 271 77
(1997:1137) om 15 001- 18 000 5 351 136
vägavgift för 18 001- 9 443 172
vissa tunga fordon

2.2.7.2 vägavgifts- 12 000- 18 999 1 229 0
pliktig enligt 19 000- 19 999 1 229 113
lagen (1997:1137) 20 000- 2 359 172
om vägavgift för
vissa tunga fordon

E Traktorer m.m.

1 Traktor klass I 0- 1 300 370 0
(trafiktraktor) 1 301- 3 000 425 55
3 001- 7 000 1 360 95
7 001- 5 160 168

2 Motorredskap som 2 001- 1 000 0
inte beskattas
enligt punkt 1

3 Tung terrängvagn
med två hjulaxlar 2 001- 6 000 300 35
6 001- 14 000 1 700 70
14 001- 7 300 200

med tre eller flera 2 001- 6 000 300 30
hjulaxlar 6 001- 14 000 1 500 50
14 001- 18 000 5 500 130
18 001- 10 700 170

F Släpvagnar

1 Släpvagnar med 0– 1 000 150 0
skattevikt högst 1 001– 3 000 170 21
3 000 kilogram

2 Släpvagnar med
skattevikt över
3 000 kilogram,
som dras av en
bil som inte kan
drivas med diesl-
olja
med en hjulaxel 3 001– 580 11

med två hjul- 3 001–13 000 580 9
axlar 13 001– 1 480 0

med tre eller 3 001–13 000 580 6
flera hjul- 13 001– 1 180 0
axlar

3 Släpvagnar
med skattevikt över
3 000 kilogram, som
dras av en bil som
kan drivas med
dieselolja, om det är
fråga om

3.1 styraxel för
påhängsvagn
med en hjul- 3 001– 5 000 630 78
axel 5 001– 8 000 2 190 107
8 001– 5 400 198

med två eller 3 001– 8 000 610 42
flera hjul- 8 001– 11 000 2 710 76
axlar 11 001– 14 000 4 990 114
14 001– 8 410 160

3.2 andra släp-
vagnar
med en hjul- 3 001– 8 000 320 36
axel 8 001– 2 120 64

med två hjul- 3 001– 8 000 310 23
axlar 8 001– 11 000 1 460 38
11 001– 14 000 2 600 58
14 001– 17 000 4 340 76
17 001– 6 620 84

med tre eller 3 001– 11 000 300 14
flera hjul- 11 001– 17 000 1 420 30
axlar 17 001– 25 000 3 220 50
25 001– 7 220 65

4 Släpvagnar med
skattevikt över
3 000 kilogram,
som dras av en
trafiktraktor
eller ett
motorredskap som
beskattas som
en trafiktraktor
eller av en
tung terrängvagn
som beskattas
enligt E 4
med en hjulaxel 3 001– 8 000 550 45
8 001 — 2 800 120

med två hjul- 3 001– 8 000 550 20
axlar 8 001–11 000 1 550 50
11 001–17 000 3 050 170
17 001– 13 250 250

med tre eller 3 001–11 000 550 20
flera hjul- 11 001–14 000 2 150 40
axlar, 14 001–20 000 3 350 75
20 001–25 000 7 850 105
25 001–30 000 13 100 120
30 001– 19 100 45

Lag (2005:958).

Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas
med dieselolja, tas skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av en
trafiktraktor, av ett motorredskap som beskattas som en trafiktraktor
eller av en tung terrängvagn som beskattas enligt E4 tas skatt ut
enligt 4.
Lag (1995:1641).

Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas
med dieselolja tas skatt ut enligt 3.
Lag (2000:1325).

Bilaga 2 till fordonsskattelagen (1988:327)

Förteckning över kommuner som avses i 14 §

Värmlands län Västerbottens län
Torsby Bjurholm
Dorotea
Kopparbergs län Lycksele
Malå
Malung Norsjö
Vansbro Sorsele
Älvdalen Storuman
Vilhelmina
Gävleborgs län Vindeln
Vännäs
Ljusdal Åsele

Västernorrlands län Norrbottens län
Sollefteå Arjeplog
Ånge Arvidsjaur
Gällivare
Jämtlands län Haparanda
Jokkmokk
Berg Kalix
Bräcke Kiruna
Härjedalen Pajala
Krokom Älvsbyn
Ragunda Överkalix
Strömsund Övertorneå
Åre

Övergångsbestämmelser

1991:644

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock fortfarande i fråga om vägtrafikskatt som förfallit till betalning
före ikraftträdandet. Ränta som belöper på tid före ikraftträdandet
beräknas enligt äldre föreskrifter.

1992:1440

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 70 a § den 1 januari 1993, och i
övrigt den 1 oktober 1993.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tid före den 1 oktober 1993.

3. Skyldig att betala kilometerskatt för fordon, som har varit
kilometerskattepliktigt under någon del av tiden mellan närmast
föregående avstämpling som har legat till grund för beräkning av
kilometerskatt och utgången av september månad 1993, är den som ägde
fordonet vid ingången av oktober månad 1993.

4. Regeringen får förordna att den sista uppbörden av kilometerskatt får
avse annan tid än skatteperiod.

5. Närmare föreskrifter om uppbörd i samband med upphörandet av
bestämmelserna om kilometerskatt meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

6. Äldre bestämmelser i 64 och 65 §§ om brukandeförbud på grund av
obetald kilometerskatt gäller även efter den 1 oktober 1993.

7. Om ett dieseldrivet motorfordon som den 1 oktober 1993 ägs av en
handikappad är befriat från skatteplikt enligt äldre bestämmelser i 40 §
första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601), skall särskilt bidrag
utgå till fordonets ägare. Bidraget skall utgå så länge fordonet enligt
bestämmelserna i lagen (1988:356) om ändring i nämnda lag är befriat
från fordonsskatteplikt, och motsvara för år räknat skatten enligt lagen
(1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter på
en kvantitet av 700 liter dieselolja. Närmare föreskrifter om bidraget
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

8. Används kilometerskattepliktigt fordon utomlands enligt 72 § andra
eller tredje stycket den 1 oktober 1993 medges avräkning av
kilometerskatt i enlighet med bestämmelserna i 71–73 §§ för körsträcka
som tillryggalagts under tid fram till nämnda dag efter särskild
ansökan, under förutsättning att bestämmelserna i 74 och 75 §§
iakttagits vid utresan.

Ansökan som avses i första stycket skall göras hos
beskattningsmyndigheten. Den skall ha kommit in dit inom fyra månader
efter det att fordonet återförts till Sverige.

9. Bestämmelsen i 70 a § tillämpas i fråga om järnvägstransporter som
har påbörjats den 1 januari 1993 eller senare.

1992:1441

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993 och upphör att gälla den 1
oktober samma år. Lagen är dock även därefter tillämplig på förhållanden
som hänför sig till den tid lagen varit i kraft.

1994:1777

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet.

1994:1792

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, och tillämpas i fråga
om fordon för vilka försäljningsskatt tas ut enligt lagen (1978:69)
om försäljningsskatt på motorfordon i dess lydelse från och med
den 1 januari 1995.

1995:1201

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Om begäran om omprövning eller slutligt beslut eller ansökan i
någon annan fråga enligt denna lag har kommit in före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller också om talan om skattetillägg på
grund av oriktig uppgift i mål om skatt har väckts före
ikraftträdandet och vid överklagande enligt 84 § av beslut som
meddelats före ikraftträdandet.

4. Överklagande enligt 86 § av beslut som meddelats av en
länsstyrelse skall efter ikraftträdandet ges in till
Skattemyndigheten i Örebro.

5. Vid tillämpning av äldre bestämmelser efter ikraftträdandet
fullgörs allmänna ombudets uppgifter av Riksskatteverket.
Lag (1998:245).

1995:1641

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter
gäller fortfarandde i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

1996:834

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1996. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

1996:1409

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

1997:534

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre
föreskrifter i 60 § gäller dock fortfarande i fråga om skatt
som förfallit till betalning före den 1 januari 1998.

1997:1138

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1998. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

1999:692

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999 och tillämpas i
fråga om fordon som blir skattepliktiga första gången efter den
30 juni 1999.

1999:1065

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. I fråga om personbil, buss med en skattevikt av högst 3 500
kilogram eller lastbil med en skattevikt av högst 3 500
kilogram, som uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt bilaga 4
till bilavgasförordningen (1991:1481) i dess lydelse före den
15 juli 1999, gäller 14 a § i sin äldre lydelse. Detta gäller
dock endast om ett sådant fordon blivit skattepliktigt före den
1 januari 2000.

2000:474

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Bestämmelserna i 14 b § tillämpas på bilar som blir
skattepliktiga första gången från och med den 1 januari 2000.
För dessa bilar återbetalas erlagd fordonsskatt för perioden
den 1 januari-30 juni 2000 till den som är skattskyldig när
lagen träder i kraft, med avdrag för belopp som under denna
period återbetalats på grund av avställning och avregistrering.
Understiger återbetalningsbeloppet 100 kronor skall ingen
återbetalning ske.

2000:1430

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2001:1082

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter
gäller i fråga om bilar som delats in i miljöklasser före
lagens ikraftträdande.

2001:1129

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter
gäller i fråga om bilar som delats in i miljöklasser före
lagens ikraftträdande.

2002:410

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2003:215

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Den nya lydelsen av
46 och 47 §§ tillämpas första gången på skatt som avser
skatteår eller skatteperiod som påbörjas efter utgången av år
2003.

Äldre bestämmelser skall alltjämt gälla för tidigare skatteår
och skatteperioder. Lag (2003:337).

2003:654

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter i 84 § första och fjärde styckena gäller
fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då
i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

3. Äldre föreskrifter i 84 a § andra stycket gäller fortfarande
för överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då
i stället gälla Skatteverket.

2003:1196

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

De upphävda paragraferna skall fortfarande tillämpas i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Äldre bestämmelser i 47 § gäller fortfarande för skatteår och
skatteperioder som påbörjats före utgången av år 2003.