Lag (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

SFS nr
1988:328
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:415
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:673

Inledande bestämmelse

1 § För lastbilar, bussar och andra släpvagnar än påhängsvagnar, som
dras av lastbilar eller bussar, skall betalas fordonsskatt enligt denna
lag, om fordonen har förts in till Sverige för tillfälligt brukande här
och inte är registrerade här.

Skatt tas ut endast för fordon med en totalvikt över 6 000 kilogram.

Beteckningar i denna lag har samma betydelse som i fordonsskattelagen
(1988:327). Lag (1992:1442).

/r3/ Skattens storlek m.m.

2 § Fordonsskattens storlek framgår av bilaga till denna lag. Lag
(1992:1442).

3 § Fordon som är registrerade i en annan stat undantas från
fordonsskatt under ett år från införseln eller under den längre tid
temporär tullfrihet medges för fordonen, under förutsättning att de inte
används här i landet för persontransport mot betalning eller för
transport av varor för industri eller handel. Som sådan transport av
varor anses inte befordran av passagerares resgods eller, i fråga om
handelsresande, befordran av prover. Bestämmelserna gäller också i fråga
om fordon som hyrts utan förare.

4 § Fordon som är registrerade i en annan stat och som avses att
användas här i landet för persontransport mot betalning eller för
transport av varor för industri eller handel, undantas från fordonsskatt

1. under lika lång tid som motsvarande förmån i den andra staten
tillkommer i Sverige registrerade sådana fordon,

2. under den tid temporär tullfrihet medges för fordonen, om den andra
staten är ansluten till konventionen den 14 december 1956 rörande
beskattning av motorfordon vid internationell befordran av resande eller
konventionen samma dag rörande beskattning av motorfordon vid
internationell godsbefordran,

3. under den tid som överenskommits i avtal som slutits mellan Sverige
och annan stat.

5 § Släpvagn, som vid framförande på allmän väg i den stat där den hör
hemma inte är underkastad registreringsplikt där, anses vid tillämpning
av 3 och 4 §§ som registrerad i den staten.

6 § har upphävts genom lag (1992:1442).

7 § har upphävts genom lag (1992:1442).

/r3/ Beskattningsförfarande

8 § Fordonsskatt enligt denna lag fastställs av och betalas till
tullmyndighet i samband med att fordonet förs ut ur landet.

Förtullas ett fordon för vilket skattskyldighet föreligger enligt denna
lag, betalas skatten in i den ordning som föreskrivs av den
tullmyndighet hos vilken fordonet förtullas.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att skatt skall betalas i
annan ordning än som anges i första stycket.

I fråga om skatt enligt denna lag gäller 19, 26–29, 105 och 107 §§
tullagen (1987:1065). Lag (1992:1442).

9 § När ett fordon för vilket skatt skall betalas förs in i landet,
skall tullmyndigheten utfärda en införselhandling, där införseldagen och
övriga uppgifter som behövs för debitering och kontroll av skatten
anges.

Införselhandlingen skall medfölja fordonet så länge det befinner sig i
Sverige. Den skall uppvisas om polisman eller tulltjänsteman begär det.

10 § Vid utförsel av ett skattepliktigt fordon skall, om inte annat
föreskrivits med stöd av 8 § tredje stycket, den som svarar för fordonet
till tullmyndigheten i utförselorten lämna införselhandling enligt 9 §
och övriga uppgifter som behövs för att fastställa skatt. Detsamma
gäller när skatt skall betalas enligt 8 § andra stycket.

11 § Saknas införselhandling i fall som avses i 10 § och kan antalet
dygn fordonet befunnit sig här inte utredas, skall vid debitering av
skatt vistelsens längd uppskattas efter vad som är skäligt. Lag
(1992:1442).

12 § Skattskyldig för ett visst fordon är den som svarar för fordonet
när det förs ut ur landet eller när det förtullas eller skatten annars
skall betalas. Den som inför eller här i landet förvärvar, lånar, hyr,
förflyttar eller förvarar fordonet svarar tillsammans med den som är
skattskyldig för betalningen av skatten.

13 § Betalas inte skatt när ett skattepliktigt fordon skall föras ut ur
landet, får tullmyndigheten i utförselorten omhänderta fordonet. I fall
som avses i 8 § andra stycket får tullmyndighet omhänderta ett fordon
för vilket skatt inte betalas i föreskriven ordning.

Har ett fordon omhändertagits enligt första stycket, tas skatten ut i
den ordning som föreskrivs i tullagen (1987:1065) och tullförordningen
(1987:1114) för fall när tull, annan skatt och avgift skall tas ut av en
vara.

14 § Har införselhandling utfärdats och kan den inte företes i fall
som avses i 9 § andra stycket eller i 10 §, skall den som svarar för
fordonet dömas till penningböter. Lag (1996:673).

15 § Vid förundersökning rörande brott enligt denna lag får åklagaren
eller, om polismyndighet bedriver undersökningen, denna anlita biträde
av tullmyndighet. Detsamma gäller vid förundersökning rörande sådant
brott enligt skattebrottslagen (1971:69) som gäller skatt enligt denna
lag.

Innan förundersökningen hunnit inledas får tulltjänsteman hålla förhör
och vidta annan åtgärd i syfte att utreda brottet, om åtgärden inte kan
uppskjutas utan olägenhet.

16 § Beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än
Generaltullstyrelsen får överklagas av den skattskyldige hos
Generaltullstyrelsen. Överklagandet skall ha kommit in inom ett år
från den dag då beslutet meddelades.

Beslut av Generaltullstyrelsen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:71).

17 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från skatt
enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

1988:328

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då lagen (1976:338) om
vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket skall
upphöra att gälla.

2. I fråga om fordon som har förts in i landet före den 1 juli 1989
gäller följande kilometerskattesatser i stället för bilaga 2 till den
nya lagen.

Kilometerskatt

Fordonsslag Totalvikt, Skatt,
kilogram kronor för
10 kilometer

1. Dieseldrivna lastbilar
1.1 med anordning för 3 501–10 000 3,10
påhängsvagn 10 001–15 000 4,20
15 001–20 000 5,00
20 001– 5,80

1.2 Övriga 3 501–10 000 2,00
10 001–15 000 2,75
15 001–20 000 3,30
20 001– 3,90

2. Dieseldrivna bussar 3 501–10 000 1,50
10 001–15 000 1,80
15 001–20 000 1,95
20 001– 2,10

3. Släpvagnar kopplade till
eller avsedda att kopplas
till dieseldrivna
lastbilar eller diesel-
drivna bussar

3.1 Styraxel för 3 501–10 000 2,00
påhängsvagn 10 001– 2,55

3.2 Övriga 10 001–15 000 1,40
15 001–20 000 1,70
20 001– 2,00

1991:610

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid beskattningen
av fordon som har förts in i landet före ikraftträdandet.

1992:1442

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993.

Äldre bestämmelser om kilometerskatt gäller fortfarande i fråga om
beskattningen av fordon som har förts ut ur landet före den 1 oktober
1993.

1995:71

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 1 till lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

Fordonsskatt

Fordonsslag Totalvikt, Skatt,
kilogram kronor för
påbörjat dygn

1. Bussar 6 001– 3
2. Lastbilar 6 001–10 000 10
eller släpvagnar, 10 001–15 000 18
kopplade till 15 001–20 000 34
eller avsedda 20 001– 50
att kopplas till
lastbilar eller
bussar
Lag (1993:842).