Förordning (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige

SFS nr
1988:336
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-04-07

1 § Ansökan om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt på
utdelning och royalty enligt artiklarna VII och IX i bilaga 1 till
kungörelsen (1963:497) om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland
den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet görs på en blankett som tillhandahålls av riksskatteverket
och som har beteckningen E 230.

2 § Enligt artikel VII § 2 i avtalet erhålls befrielse från grekisk
inkomstskatt på utdelning under förutsättning att avdrag för utdelningen
inte medgetts från det belopp av bolagets sammanlagda nettoinkomst som
är föremål för den grekiska inkomstskatten på juridiska personer. Skatt
enligt avtalet anges i blanketten därvid till 0.

3 § Ansökan ges in till länsskattemyndigheten i det län där den
skattskyldiges hemortskommun är belägen. Länsskattemyndigheten skall
efter erforderlig undersökning utfärda intyg om bosättning i Sverige och
därefter översända ansökan med intyget till grekisk myndighet som anges
i blanketten.