Förordning (1988:339) med instruktion för Radionämnden

SFS nr
1988:339
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:730
Upphävd
1994-07-01

Radionämndens uppgifter

1 § Radionämnden övervakar genom granskning i efterhand att
ett företag som på grund av tillstånd enligt 5 § radiolagen
(1966:755) har rätt att sända radioprogram (programföretag),
utövar denna rätt i enlighet med bestämmelserna i radiolagen och
det avtal om programverksamheten som gäller mellan regeringen
och företaget.

Granskningen omfattar också programföretagets beslut med
anledning av att någon hos detta har begärt ett sådant beriktigande
eller genmäle som enligt avtalet skall leda till att nämnden
underrättas.

Radionämnden granskar också om en innehavare av tillstånd att
sända lokalradio följer bestämmelserna i 22 och 24–27 §§
lokalradiolagen (1993:120). Förordning (1993:128).

2 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i
vilket nämnden prövar om ett programföretag eller en
tillståndshavare har iakttagit sina skyldigheter enligt vad som anges
i 1 §. Förordning (1993:128).

3 § Nämndens granskning av program eller grupper av program sker efter
anmälan eller på nämndens eget initiativ.

4 § Om en anmälan har kommit in till nämnden mer än sex
månader efter det att programmet sändes, är nämnden inte skyldig
att granska programmet.

Nämnden får inte pröva ett programföretags beslut med anledning
av en begäran om genmäle, om den som har begärt genmäle
motsätter sig att beslutet prövas.

Nämnden får pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv endast
om denne skriftligen medger det. Förordning (1993:45).

5 § Nämnden skall varje år före den 1 februari till regeringen avge en
berättelse om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Till verksamhetsberättelsen skall fogas en redogörelse för beslut av
större vikt eller principiell betydelse som nämnden har meddelat under
året.

6 § har upphävts genom förordning (1991:2034).

Organisation

7 § Hos nämnden finns en direktör, som är chef för myndigheten.
Direktören har det ansvar för granskningsärendena och verksamheten i
övrigt som anges i denna förordning.

Direktören skall vara jurist och ha domarerfarenhet.

Verksförordningens tillämpning i fråga om regler och beslut

8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på radionämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

29 § om myndighetens beslut.

Ansvaret för granskningsärenden

9 § Vid sammanträde med nämnden avgörs
granskningsärenden eller grupper av sådana ärenden

1. om de är av större vikt eller principiell betydelse eller

2. om direktören beslutar att ärendena skall avgöras på detta sätt.

Förelägganden enligt 17 a § radiolagen (1966:755) eller 30 eller 31 §
lokalradiolagen (1993:120) skall alltid beslutas vid sammanträde
med nämnden. Förordning (1993:128).

10 § Direktören avgör granskningsärenden som inte skall avgöras vid
sammanträde med nämnden. Direktören får dock inte meddela beslut där det
uttalas att ett programföretag har brustit vid tillämpningen av 6 §
radiolagen (1966:755) eller avtalet om programverksamheten mellan
regeringen och företaget.

11 § Direktören får besluta om granskning av program eller grupper av
program samt begära in yttranden i granskningsärenden. Direktören
ansvarar för redogörelsen enligt 5 § andra stycket och skall se till att
denna på lämpligt sätt kommer till allmänhetens kännedom.

Ansvaret för andra ärenden än granskningsärenden

12 § Vid sammanträde med nämnden avgörs frågor om dess
anslagsframställning och verksamhetsberättelse.

Andra frågor som inte gäller granskningsärenden avgörs av direktören.

13 § Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4 §, 5 § första stycket, 6 §, 7 § 2, 9 och 10 §§
verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

14 § Den som hos ett programföretag har begärt genmäle skall beredas
tillfälle att yttra sig i en sådan fråga som avses i 4 § andra stycket,
om inte detta framstår som obehövligt.

15 § Nämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden och minst tre
andra ledamöter är närvarande.

16 § Om det vid en överläggning framkommer skiljaktiga meningar,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål.

17 § Ärenden som prövas vid sammanträde med nämnden avgörs efter
föredragning.

Direktören och andra tjänstemän hos nämnden får närvara vid all
handläggning som sker vid sammanträde.

18 § Granskningsärenden som prövas av direktören avgörs efter
föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock
medges att sådana ärenden inte behöver föredras.

När direktören handlägger andra ärenden än granskningsärenden behöver
ärendena inte föredras.

Direktören skall på lämpligt sätt hålla nämnden underrättad om sina
beslut.

19 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

20 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Underrättelse om beslut i granskningsärenden

21 § Besluten i granskningsärenden skall sändas till programföretaget
och den som har gjort anmälan.

Tjänstetillsättningar m. m.

22 § Nämndens ledamöter och ersättare för ledamöter utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

23 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av
nämndens ordförande.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Bisysslor

24 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden i fråga om
direktören.

Överklagande

25 § Besluten i granskningsärenden får inte överklagas i andra fall
än som anges i 24 § radiolagen (1966:755) och 39 § lokalradiolagen
(1993:120).

Besluten i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol
att pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter. Förordning (1993:128).