Förordning (1988:340) med instruktion för Kabelnämnden och Närradionämnden

SFS nr
1988:340
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:730
Upphävd
1994-07-01

Kabelnämndens uppgifter

1 § Kabelnämnden skall följa verksamheten med kabelsändningar och
satellitsändningar till allmänheten. Nämnden har vidare tillsyn över
att lagen (1992:1356) om satellitsändningar av televisionsprogram
till allmänheten följs. Kabelnämnden handlägger också ärenden enligt
lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område.

Nämnden skall särskilt

i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:2027) om kabelsändningar
till allmänheten

1. förordna lokala kabelsändarföretag och besluta om återkallelse av
sådana förordnanden,

2. besluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter, och

3. besluta om förelägganden, samt

i enlighet med bestämmelserna i lagen om satellitsändningar av
televisionsprogram till allmänheten

4. föra register över satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,
och

5. besluta om förelägganden. Förordning (1993:1461).

Närradionämndens uppgifter

2 § Närradionämnden prövar frågor om närradio och har tillsyn över närradio-
verksamheten. Det åligger nämnden särskilt att i enlighet med bestämmelserna
i närradiolagen (1982:459)

1. pröva frågor om tillstånd att sända närradio,

2. pröva frågor om återkallelse av tillstånd,

3. fastställa sändningstider,

4. besluta om förelägganden,

5. i lämplig omfattning efterhandsgranska program.

Nämnden skall också handlägga ärenden om avgifter enligt förordningen
(1984:463) om avgifter i ärenden om närradio. Förordning (1993:339).

Nämndernas sammansättning

3 § Kabelnämnden och närradionämnden består vardera av en ordförande, en
vice ordförande och fem andra ledamöter.

Ordförandena och vice ordförandena skall vara eller ha varit ordinarie
domare.

Organisation

4 § Kabelnämnden och närradionämnden har gemensamt kansli. Inom detta
finns en särskild enhet för vardera nämnden.

5 § Hos kabelnämnden och närradionämnden finns för nämnderna gemensamt
en direktör och en ställföreträdande direktör.

Direktören är chef för myndigheterna och förestår det gemensamma kansliet.
Han har det ansvar för ärendena och verksamheten i övrigt hos kabelnämnden
och närradionämnden som anges i denna förordning. Ställföreträdande direktören
utövar direktörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av
direktören även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden
eller grupper av ärenden.

Direktören är även chef för en av enheterna. Ställföreträdande direktören är
chef för den andra enheten.

6 § För kabelnämnden och närradionämnden finns en gemensam delegation.
Den består av nämndernas ordförande, vice ordförande, direktören och
ställföreträdande direktören.

7 § Kabelnämnden skall anses som anställningsmyndighet för kansliets
personal.

Verksförordningens tillämpning i fråga om regler och beslut

8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
kabelnämnden och närradionämnden:

14 och 15 §§ om myndigheternas regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

29 § om myndigheternas beslut.

Nämndernas ansvar

9 § Vid sammanträde med Kabelnämnden avgörs

1. de frågor som anges i 1 § andra stycket 1–3 och 5,

2. frågor om nämndens anslagsframställning,

3. ärenden enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens
område. Förordning (1993:1461).

10 § Vid sammanträde med Närradionämnden avgörs

1. de frågor som anges i 2 § första stycket 1–4,

2. frågor om nämndens anslagsframställning.
Förordning (1993:339).

Den gemensamma delegationens ansvar

11 § Den gemensamma delegationen för nämnderna avgör

1. frågor om arbetsordning för nämnderna,

2. frågor om tillsättning av tjänster,

3. frågor om skiljande från tjänst, disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

4. viktigare frågor i övrigt som inte enbart rör en av nämndernas
verksamhetsområde.

Delegationen har det ansvar och de uppgifter som anges i 9 § första stycket
verksförordningen (1987:1100).

Delegationen skall bereda förslag till nämndernas anslagsframställningar.

Direktörens och enhetschefernas ansvar

12 § Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med kabelnämnden eller
närradionämnden eller av den gemensamma delegationen för nämnderna avgörs av
direktören eller, om ärendet rör enbart kabelnämndens eller närradionämndens
verksamhetsområde, av chefen för respektive enhet.

13 § Direktören har det ansvar för verksamheten vid kabelnämnden och
närradionämnden och de uppgifter som anges i 6 §, 7 § 2, 9 § andra och
tredje styckena samt 10 § verksförordningen (1987:1100). I frågor som
direktören beslutar i har denne också det ansvar som anges i 4 § och 5 §
första stycket samma förordning.

Ärendenas handläggning

14 § Kabelnämnden och närradionämnden är vid sammanträde beslutför när
ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

När nämnden handlägger ärenden av större vikt, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

15 § Om det vid en överläggning framkommer skiljaktiga meningar, tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

16 § Om ett ärende är så brådskande att kabelnämnden eller närradionämnden
inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan nämndens ordförande och minst tre av de andra ledamöterna.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får nämndens ordförande avgöra ärendet.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

17 § I fråga om den gemensamma delegationen för nämnderna bestämmer
regeringen vem av nämndordförandena som skall vara ordförande och vem
som skall vara vice ordförande.

Vad som föreskrivs i 14 § skall tillämpas i fråga om delegationen.

18 § Om ärendena inte är av det slaget att de behöver prövas vid sammanträde
med Kabelnämnden eller Närradionämnden får nämnden lämna över avgörandet till

— enhetschefen för Kabelnämnden när det gäller frågor om förordnande av
lokala kabelsändarföretag och undantag från nätinnehavares skyldigheter,

— enhetschefen för Närradionämnden när det gäller frågor om tillstånd att
sända närradio och om sändningstider,

— chefen för respektive enhet när det gäller förelägganden att lämna till
nämnden en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden.

Den gemensamma delegationen för nämnderna får i fråga om ärenden enligt 11 §
första stycket 2, som är av det slaget att de inte behöver prövas av delega-
tionen, lämna över avgörandet till direktören. Förordning (1993:339).

19 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda
beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av direktören eller en
enhetschef inte behöver föredras.

20 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

21 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

22 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättningar m. m.

23 § Kabelnämndens och närradionämndens ledamöter utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser nämndernas ordförande och vice ordförande. Förordnandena
ges för en bestämd tid.

24 § Tjänsterna som direktör och ställföreträdande direktör tillsätts av
regeringen.

Bisysslor

25 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1976:601) lämnas av kabelnämnden i fråga om direktören och ställföreträdande
direktören.

Överklagande

26 § Beslut som fattas av kabelnämnden eller närradionämnden vid sammanträde
eller enligt 16 §, av den gemensamma delegationen för nämnderna eller av
direktören eller en enhetschef får överklagas hos regeringen, om något annat
inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva
vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.