Förordning (1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

SFS nr
1988:341
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1290
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1323

Bibliotekets uppgifter

1 § Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i
samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och
andra handikappade får tillgång till litteratur. Det åligger biblioteket
särskilt att

1. framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker,

2. tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning,

3. inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till
folkbibliotek och andra.

Biblioteket skall för dövblinda ha en central utskrivningstjänst som
gäller punktskrift. Förordning (1990:633).

2 § I fråga om utlåning av talböcker skall biblioteket inrikta sin
verksamhet på att fungera som lånecentral för fjärrlån och depositioner.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
biblioteket med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 17,
19-21 och 30 §§. (Förordning 2006:1323).

Bibliotekets ledning

4 § Chef för biblioteket är en bibliotekschef.

Styrelsen

5 § Bibliotekets styrelse består av högst åtta ledamöter,
bibliotekschefen medräknad. Bibliotekschefen är styrelsens ordförande.

Organisation

6 § Till biblioteket är knuten en nämnd för punktskrift. För nämnden
gäller bestämmelserna i förordningen (1985:391) om Talboks- och
punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd.

Biblioteket bestämmer i övrigt sin organisation.
Förordning (1996:446).

Ärendenas handläggning

7 § När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
styrelseledamöter närvara. Förordning (1996:446).

8 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
bibliotekschefen.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
bibliotekschefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

9 § Har upphävts genom förordning (1996:446).

10 § Har upphävts genom förordning (1996:446).

11 § Har upphävts genom förordning (2001:1034).

12 § Har upphävts förordning (2006:1323).

Övergångsbestämmelser

2006:1323

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.