Förordning (1988:342) med instruktion för arkivet för ljud och bild

SFS nr
1988:342
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:503
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:995

/r3/ Arkivets uppgifter

1 § Arkivet för ljud och bild har till uppgift att ta emot och förvara
sådana exemplar av ljudradio- och televisionsprogram, filmer, fonogram
och videogram som enligt lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter
och ljud- och bildupptagningar skall lämnas till arkivet. Arkivet skall
därvid föra det register över ingivna pliktexemplar av videogram som
anges i 17 a § första stycket lagen.

Arkivet får även som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt
förvärva andra ljud- eller bildupptagningar än sådana som avses i första
stycket samt sådana framställningar i skrift, ljud eller bild som är
avsedda att användas tillsammans med upptagningarna. Förordning
(1990:995).

2 § Det åligger arkivet särskilt att

1. vårda de samlingar som förvaras hos arkivet,

2. gallra i den utsträckning som behövs samt

3. hålla samlingarna tillgängliga.

Samlingarna skall förvaras på ett betryggande sätt.

Om bevarande och tillhandahållande finns bestämmelser i förordningen
(1978:779) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på arkivet med
undantag av 2, 18–21, 23 och 24 §§.

/r3/ Arkivets ledning

4 § Chef för arkivet är en direktör.

/r3/ Styrelsen

5 § Arkivets styrelse består av sex ledamöter, direktören medräknad.
Direktören är styrelsens ordförande.

/r3/ Ärendenas handläggning

6 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

7 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
direktören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall
ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

8 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av arkivet.

9 § Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en
bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

10 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om
direktören.