Förordning (1988:343) med instruktion för Rymdstyrelsen

SFS nr
1988:343
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:80
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1146

Uppgifter

1 § Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor som gäller
den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten, särskilt för forskning
och utveckling. Förordning (1991:1542).

2 § Rymdstyrelsen skall särskilt

1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan
verksamhet med anknytning till den svenska rymd- och
fjärranalysverksamheten,

2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och
fjärranalysområdet samordnas,

3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt
utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet,

4. bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete,
vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer
och utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet samt
sluta för denna verksamhet nödvändiga överenskommelser med
motsvarande utländska organ och internationella organisationer,

5. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva
kontroll av sådan verksamhet,

6. föra register över rymdföremål,

7. främja ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet
på rymd- och fjärranalysområdet. Förordning (1995:186).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rymdstyrelsen med
undantag av 18 och 19 §§. Förordning (1991:1542).

Myndighetens ledning

4 § Rymdstyrelsens generaldirektör är chef för Rymdstyrelsen.
Förordning (1995:186).

Styrelsen

5 § Rymdstyrelsens styrelse består av högst sju personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:186).

Organisation

6 § Rymdstyrelsen bestämmer sin egen organisation.
Förordning (1995:1146).

7 § har upphävts genom förordning (1995:1146).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100)
skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. frågor om stöd till forskning och utveckling,

2. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning
eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar,
åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning

Tjänstetillsättning m.m.

9 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.
Förordning (1995:1146).

10 § har upphävts genom förordning (1995:1146).

11 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:186).

12 § har upphävts genom förordning (1995:1146).

Överklagande

13 § Rymdstyrelsens beslut i ärenden om stöd till forskning och
utveckling får inte överklagas. Förordning (1991:1542).