Förordning (1988:344) med instruktion för statens provningsanstalt;

SFS nr
1988:344
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:704
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Statens provningsanstalt är landets centrala institution för teknisk
utvärdering, provning och mätteknik och därmed förenad rådgivning,
forskning och utveckling. Förordning (1989:528).

2 § Statens provningsanstalt skall

1. utföra undersökningar, provningar och tekniska utvärderingar av
material, konstruktioner och system och därmed förenad verksamhet,

2. bedriva teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling inom sitt
verksamhetsområde,

3. lämna experthjälp och råd till andra myndigheter samt medverka i
nationella och internationella standardiseringsarbeten och liknande
arbeten. Förordning (1989:528).

3 § Statens provningsanstalt skall därvid

1. ansvara för utveckling av mät- och provningsteknik,

2. systematiskt samla och bearbeta, samt i den mån det är lämpligt,
offentliggöra forskningsresultat och andra rön,

3. bevaka och delta i internationellt tekniskt samarbete,

4. beakta vedertagna internationella riktlinjer,

5. fullgöra uppgifter som riksprovplats och riksmätplats enligt lagen
(1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning,

6. fullgöra uppgifter som anges i förordningen (1986:984) om bestämning
av volym och vikt, förordningen (1987:423) om handel med
ädelmetallarbeten samt kungörelsen (1964:504) om användning av
skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse). Förordning
(1989:528).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på provningsanstalten
med undantag av 18 §.

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för provningsanstalten.

Styrelsen

6 § Styrelsen består av högst tio personer, generaldirektören medräknad.
Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Vid provningsanstalten finns en teknisk direktör samt en planerings-
och marknadsdirektör.

I övrigt finns sju tekniska enheter och en administrativ enhet. Varje
enhet förestås av en chef.

Provningsanstalten får bedriva filialverksamhet i den omfattning
regeringen bestämmer.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
provningsanstalten.

Personalansvarsnämnden

9 § Provningsanstaltens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av planerings- och
marknadsdirektören, den tekniska direktören och enhetscheferna.

Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Tjänstetillsättningar m. m.

10 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som planerings- och marknadsdirektör, teknisk direktör eller
enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.
Andra tjänster tillsätts av provningsanstalten.

11 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

12 § Styrelseledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av provningsanstalten även i
fråga om planerings- och marknadsdirektören, den tekniske direktören och
enhetscheferna.